settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับลัทธิเทียมเท็จ

ลัทธิอเทวนิยมคืออะไร?

ลัทธิอไญยนิยม คืออะไร?

ลัทธิอุจเฉททิฏฐิ ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหม?

ลัทธิสากลนิยม/ความรอดสากล ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหม?

มุมมองเกี่ยวกับยุคสุดท้ายของผู้ที่เชื่อว่าคำพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์สำเร็จลงแล้วเป็นอย่างไร?

ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต คืออะไร?

ลัทธิเอเรียสอะไร?

อะไรคือการอธิษฐานใคร่ครวญ?

ความเชื่อเรื่องภาวะจิตสงบคืออะไร?

หลักความเป็นคู่กันคืออะไร?

ทฤษฎีเอกสารสี่ฉบับคืออะไร?

ความเชื่อว่าความจริงด้านศีลธรรมไม่เที่ยงแท้เสมอคืออะไร?

ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งคืออะไร?

อะไรคือลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม และลัทธิกึ่งความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม?

ลัทธิพระเจ้าหลายองค์คืออะไร?

อะไรคือการวิจารณ์เชิงปรับปรุงแก้ไข และการวิจารณ์แบบชื่นชม?

พระกิตติคุณสัมพันธ์คืออะไร?

อะไรคือการบัพติศมาสำหรับคนตาย?

การเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมาคืออะไร?

ความรอดแบบกลุ่มคืออะไร?

อะไรคือความมั่นคงที่มีเงื่อนไข?

วัฒนธรรมสัมพัทธ์คืออะไร?

ทฤษฎีการรื้อสร้างเป็นวิธีการแปลพระคัมภีร์ที่มีเหตุผลหรือไม่?

ผู้รักษาโรคด้วยความเชื่อเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผู้รักษาโรคด้วยความเชื่อมีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับพระเยซูหรือไม่?

ความรอดสากลคืออะไร?

การหัวเราะในพระวิญญาณคืออะไร?

พระเยซูเป็นอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอลหรือไม่?

พระเยซูและซาตานเป็นพี่น้องกันหรือไม่?

ศาสนศาสตร์ Kingdom Now สอนอะไร?

องค์กร Latter Rain คืออะไร?

ศาสนศาสตร์คริสเตียนเสรีนิยมคืออะไร?

แนวคิดของการพยากรณ์ส่วนบุคคลในพระคัมภีร์?

การวิงวอนต่อพระโลหิตของพระเยซูมีอยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่?

ศาสนาคริสต์หลังสมัยใหม่คืออะไร?

มีพลังความคิดบวกหรือไม่?

เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์คือใคร?

แนวคิดมนุษย์นิยมทางโลกคืออะไร?

องค์กรการพัฒนาจิตวิญญาณคืออะไร?

ทฤษฎีหมดสะติชั่วคราวคืออะไร พระเยซูรอดชีวิตจากการถูกตรึงที่กางเขนหรือไม่?

การอวยพรแห่งโตรอนโตคืออะไร?

องค์กรถ้อยคำแห่งความเชื่อมาจากพระคัมภีร์หรือไม่?

ความคิดเรื่องพลังแห่งชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อของคริสเตียนหรือไม่

การถอดถอนมนต์มายาคืออะไร

สมมติฐานเชิงเอกสารคืออะไร

อัครทูตเท็จคืออะไรอัครทูตเท็จคืออะไร

หลักคำสอนเทียมเท็จคืออะไร

ลัทธิเทวัสนิยมคืออะไร ผู้ที่เชื่อแนวคิดแบบเทวัสนิยมเชื่อในอะไร

ขบวนการบรรพบุรุษชาวฮีบรูคืออะไร

คำนิยามเรื่องแนวความคิดนอกรีตคืออะไร

ความรอดโดยพระคุณบวกกับการกระทำนั้นเป็นข่าวประเสริฐเทียมเท็จหรือไม่

Henotheism (อติเทวนิยม) / Monolatrism (ลัทธิเอกเทวนิยม) / Monolatry (ความเชื่อในการมีอยู่ของเทพเจ้าหลายองค์แต่มีการบูชาเทพเจ้าเพียงองค์เดียวอย่างสม่ำเสมอ) คืออะไร

คริสเตียนควรตอบสนองอย่างไรเมื่อมีคนอ้างว่าเป็นพระเยซูที่กลับชาติมาเกิด

คริสเตียนเป็น “พระองค์เล็กๆ” หรือไม

"แนวความคิดเกี่ยวกับพระแม่ธรรมชาติมาจากพระคัมภีร์หรือไม่"

"เอกภาพทางคริสต์ศาสนาหรือลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนาคืออะไร"

ขบวนการคินนิสคืออะไร

คำสอนเกี่ยวกับ “การเอ่ยถึงแล้วเรียกร้องสิทธิ์” เป็นไปตามหลักการของพระคัมภีร์ไหม

ศาสนศาสตร์กระบวนการคืออะไร

พันธกิจการพยากรณ์คืออะไร

"การสารภาพบาปด้วยการใช้คำพูดเชิงบวกมีฤทธิ์อำนาจไหม"

ศาสนศาสตร์ของเปาโลคืออะไร

ผู้เทศนาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองทุกคนเป็นคนหลอกลวงและ/หรือเป็นผู้สอนเท็จหรือไม่

การทำสมาธิแบบล่วงพ้นคืออะไร

เมล็ดพันธุ์ทางการเงินคืออะไร การถวายเมล็ดพันธุ์ทางการเงินคืออะไรกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับลัทธิเทียมเท็จ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries