settings icon
share icon
คำถาม

องค์กรการพัฒนาจิตวิญญาณคืออะไร?

คำตอบ


องค์กรการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ถึงกระนั้นก็ดีมันคือการขยับออกห่างจากความจริงของพระคำของพระเจ้าในหลายๆ ทางไปยังคริสต์ศาสนาในรูปแบบของไสยศาสตร์และมีการแทรกซึมไปยังระดับหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับสังกัดต่างๆ ที่ประกาศข่าวประเสริฐ แนวความคิดของการพัฒนาจิตวิญญาณนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของสมมุติฐานว่าถ้าเราปฏิบัติสิ่งต่างๆ เราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้สนับสนุนการพัฒนาจิตวิญญาณนั้นสอนอย่างไม่ถูกต้องว่าใครก็ตามสามารถที่จะปฏิบัติพิธีกรรมทางไสยสาสตร์และค้นพบพระเจ้าภายในตัวของพวกเขาเองได้

บ่อยครั้งเกินไปที่ผู้ที่ติตามองค์กรการพัฒนาจิตวิญญาณเชื่อว่าวินัยฝ่ายวิญญาณเปลี่ยนแปลงผู้ที่แสวงหาโดยการที่เขาหรือเธอเข้าสู่ดินแดนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึก องค์กรการพัฒนาจิตวิญญาณมีการกำหนดลักษณะเฉพาะด้วยการอธิษฐานใคร่ครวญ การใคร่ครวญในฝ่ายวิญญาณและไสยศาสตร์คริสเตียน

การพัฒนาจิตวิญญาณที่แท้จริงจากพระคัมภีร์หรือการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าเราเป็นคนบาปที่อาศัยอยู่แบบแยกกับพระเจ้า ความสามารถที่ด้านร่างกายและจิตใจนั้นถูกทำให้ชั่วด้วยความบาปเพราะที่เราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงเกิดขึ้นในขณะที่เรายินยอมตัวเราเองต่อพระเจ้าเพื่อที่พระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราโดยการทรงนำและโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจดหมายทุกฉบับในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นั้นมุ่งเน้นวิธีการที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าคือโดยการเชื่อฟังและการยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่าง พระคัมภีร์เรียกเราว่าผู้ที่ได้รับการไถ่ ผู้ที่ได้รับความรอด ธรรมิกชน แกะ ทหารและผู้รับใช้แต่ก็ยังสอนว่าผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่เราจะดำเนินชีวิตตามความหมายของชื่อเหล่านี้ได้

บทต่อไปนี้จัดการกับความคิดเห็นบางประการของการพัฒนาจิตวิญญาณคืองานของพระเจ้าในชีวิตของผู้เชื่อ

"เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก" (โรม 8:29) นี่คือเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์

"แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ" (2 โครินธ์ 3:18) นี่เป็นส่วนหนึ่งของบทที่สอนว่าเราได้รับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนพระฉายาของพระคริสต์ไม่ใช่โดยการติดตามกฎและข้อบังคับแต่โดยการติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ

"เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่ ไม่เชื่อฟังหลงผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและการเริงสำราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างเลวร้าย ริษยา น่าชัง และเกลียดชังกัน แต่เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอด ได้ปรากฏในโลกแล้ว พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลายอย่างบริบูรณ์ โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ และจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที่มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์" (ทิตัส 3:3 – 7)

ในที่นี้เปาโลเตือนเราถึงก่อนการมีชีวิตและชีวิตหลังการตาย เราได้ตอบสนองต่อ "พระเมตตาและความรักของพระเจ้า" "บังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์" (ข้อ 5) ฉะนั้นสิ่งนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเรานั้นกระโดยพระวิญญาณของพระองค์ให้เราเป็นเหมือนพระฉายาของพระคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

องค์กรการพัฒนาจิตวิญญาณคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries