settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือการบัพติศมาสำหรับคนตาย?

คำตอบ


การให้บัพติศมาสำหรับคนตายไม่ได้มีอยู่ในข้อปฏิบัติของพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่รับบัพติศมาแทนคนที่เสียชีวิตแล้ว เหมือนกับเป็นการแสดงตัวเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของผู้ตายไปแล้วในที่สาธารณะ โดยพื้นฐานแล้วเราสามารถคิดว่าสิ่งนี้เป็นข้อปฏิบัติของการบัพติศมาแก่ผู้ตายได้

หลักปฏิบัติมีพื้นฐานมาจากการแปลความผิดๆ จาก 1 โครินธ์ 15:29: "มิฉะนั้น คนเหล่านั้นที่รับบัพติศมาสำหรับคนตายเขาทำอะไรกัน ถ้าพระเจ้าไม่ทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมา เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมาสำหรับคนตายเล่า" นี่คือบทความที่ยากต่อการแปลความ แต่เราสามารถรู้ได้ด้วยการเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ที่เหลือว่าไม่ได้มีความหมายว่าคนตายสามารถได้รับความรอดโดยการรับบัพติศมาจากคนอื่นได้ เนื่องจากการบัพติศมาไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อความรอดตั้งแต่แรก (เอเฟซัส 2:8; โรม 3:28; 4:3; 6:3-4) ข้อทั้งหมด (1 โครินธ์ 15:12 — 29) เกี่ยวกับความมั่นใจต่อการฟื้นขึ้นมาจากความตาย ไม่ได้เกี่ยวกับการบัพติศมาเพื่อคนตาย

อะไรคือการรับบัพติศมาเพื่อคนที่ตายไปแล้ว เป็นบทความที่น่าพิศวงและมีความหมายที่แตกต่างกันมากกว่าสามสิบข้อที่จะตีความหมาย 1. ความหมายที่เข้าใจง่ายในภาษากรีกในข้อที่ 29 คือบางคนเข้ารับบัพติศมาเพื่อในฐานะของผู้ที่ตายแล้วและหากว่าไม่มีการฟื้นขึ้นมาจากความตาย เหตุใดพวกเขายังจึงทำทำสิ่งนี้ 2. ถ้าไม่ใช่เปาโลที่อ้างธรรมเนียมนอกศาสนา (สังเกตว่าเขาใช้คำว่าพวกเขาไม่ใช่ "พวกเรา") หรือต่อการปฏิบัติที่ที่งมงานและไม่เป็นไปพระคัมภีร์ในคริสตจักรเมืองโครินธ์ ที่การรับบัพติศมาแทนผู้เชื่อที่ตายก่อนจะได้รับบัพติศมา 3. ไม่ว่าทางก็ทางหนึ่ง เขาไม่ได้เห็นด้วยกับการปฏิบัตินี้แน่นอน เขากล่าวเพียงแค่ว่าถ้าไม่มีการฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วทำไมการกระทำเช่นนี้จึงเกิดขึ้น การปฏิบัติของมอรมอนเรื่องการรับบัพติศมาเพื่อคนตายทั้งไม่ได้มีเหตุผลและไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ การบัพติศมาสำหรับคนตายคือการปฏิบัติที่ธรรมดาในศาสนานอกรีตของประเทศกรีกและยังปฏิบัติกันมาจวบจนทุกวันนี้โดยลัทธิบางลัทธิ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สิ่งที่กำหนดไว้สำหรับชีวิตของคนคนหนึ่ง สำหรับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ (ลูกา 16:26)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือการบัพติศมาสำหรับคนตาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries