settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิเทวัสนิยมคืออะไร ผู้ที่เชื่อแนวคิดแบบเทวัสนิยมเชื่อในอะไร

คำตอบ


โดยพื้นฐานแล้วลัทธิเทวัสนิยมเป็นทัศนะที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริง แต่พระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกโดยตรง ลัทธิเทวัสนิยมมองพระเจ้าว่าเป็น "ช่างทำนาฬิกา" ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างนาฬิกา ไขลานมัน และปล่อยมันไป ผู้ที่เชื่อในแนวคิดแบบเทวัสนิยมเชื่อว่าพระเจ้าดำรงอยู่และทรงสร้างโลก แต่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทรงสร้างของพระองค์ ผู้ที่เชื่อแนวคิดแบบเทวัสนิยมปฏิเสธตรีเอกานุภาพ การดลใจจากพระคัมภีร์ การเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ เรื่องอัศจรรย์ และการกระทำเหนือธรรมชาติของการไถ่บาปหรือความรอดใดๆ ก็ตาม ลัทธิเทวัสนิยมมองพระเจ้าว่าพระองค์ไม่เอาใจใส่และไม่ข้องเกี่ยว โธมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) เป็นผู้เชื่อที่มีชื่อเสียงในแนวคิดแบบเทวัสนิยมโดยมักกล่าวถึงในงานเขียนของเขาว่าเป็น “พรหมลิขิต”

ลัทธิเทวัสนิยมไม่ได้เป็นไปตามหลักการของพระคัมภีร์อย่างแน่นอนที่สุด พระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของการอัศจรรย์ ในความเป็นจริงพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวทั้งหมดของการที่พระเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทรงสร้างของพระองค์ พระคัมภีร์ดาเนียล 4:34-35 บันทึกว่า “…ราชอำนาจของพระองค์ดำรงนิรันดร์ ราชอาณาจักรของพระองค์ยืนยงตลอดทุกชั่วอายุ มวลประชาชาติในโลกนี้ล้วนไร้ค่า พระองค์ทรงมีอำนาจที่จะทำต่อเหล่าทูตสวรรค์และต่อมวลประชาชาติตามชอบพระทัยของพระองค์ ไม่มีผู้ใดสามารถยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์หรือกล่าวกับพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทำอะไรนี่”” โลก ประวัติศาสตร์ และมนุษยชาติเป็น “ดินเหนียว” ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างพวกมันและทรงกระทำพวกมันให้มีรูปร่างตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควร (โรม 9:19-21) การกระทำขั้นสุดท้ายของพระเจ้าที่ “เข้าไปเกี่ยวข้อง” กับสิ่งทรงสร้างของพระองค์คือเมื่อพระองค์ทรงรับเอาเนื้อหนังของมนุษย์มาเป็นบุคคลซึ่งเป็นพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 1:1, 14, 10:30) พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าในเนื้อหนังได้สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้ออกมาจากความบาปซึ่งมันเป็นผู้เริ่มก่อขึ้นเอง (โรม 5:8, 2 โครินธ์ 5:21)

สิ่งนี้เป็นการเข้าใจได้ง่ายว่าลัทธิเทวัสนิยมได้รับการพิจารณาว่ามีมุมมองด้าน “ตรรกะ” ได้อย่างไร มีบางสิ่งบางอย่างในโลกที่ดูเหมือนแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนไหวในกิจการของโลก ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ผู้บริสุทธิ์ทนทุกข์ ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้คนไม่ดีเข้ามามีอำนาจ ดูเหมือนว่าพระเจ้าผู้ไม่เคลื่อนไหวจะทรงตอบปัญหาของสภาวะลำบากเหล่านี้ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไม่ได้นำเสนอว่าพระเจ้าไม่ทรงเคลื่อนไหวหรือไม่ทรงใส่ใจ พระคัมภีร์นำเสนอพระเจ้าในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุด แม้ว่าความสมบูรณ์แบบของพระองค์จะเข้าใจยากก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจพระเจ้าและวิถีทางของพระองค์อย่างถ่องแท้ พระธรรมโรม 11:33-34 เตือนเราว่า “โอ ความมั่งคั่งแห่งพระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้าช่างล้ำลึกยิ่งนัก ข้อวินิจฉัยของพระองค์สุดที่จะหยั่งคะเนและวิถีทางของพระองค์เกินกว่าจะสืบเสาะ ใครเล่าจะหยั่งรู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์” ในพระคัมภีร์อิสยาห์ 55:9 พระเจ้าตรัสว่า “ฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”

ความล้มเหลวของเราในการเข้าใจพระเจ้าและวิถีทางของพระองค์ไม่ควรทำให้เราสงสัยในการดำรงอยู่ของพระองค์ (อเทวนิยมและอไญยนิยม) หรือตั้งคำถามถึงการมีส่วนร่วมของพระองค์ในโลก (ลัทธิเทวัสนิยม) พระเจ้าดำรงอยู่และมีบทบาทมากในโลกนี้ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้อำนาจสูงสุดและสิทธิอำนาจของพระองค์ โดยแท้จริงแล้วพระองค์ทรงเตรียมการทุกอย่างเพื่อนำมาซึ่งแผนการอันมีอำนาจสูงสุดของพระเจ้า “เราแจ้งอวสานตั้งแต่ตอนต้น แจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งโบราณ เราลั่นวาจาไว้ว่าความมุ่งหมายของเราจะคงอยู่ เราจะทำทุกสิ่งตามที่เห็นชอบ เราจะเรียกนกล่าเหยื่อมาจากตะวันออก ชายคนหนึ่งผู้ทำให้ลุล่วงตามความมุ่งหมายของเราจะมาจากแดนไกลลิบ เราพูดอะไรไว้ เราจะทำให้เกิดขึ้น เราวางแผนอะไรไว้ เราจะทำตามแผนนั้น” (อิสยาห์ 46:10-11) ลัทธิเทวัสนิยมไม่ได้เป็นไปตามหลักการของพระคัมภีร์อย่างแน่นอน มุมมองแบบเทวัสนิยมต่อพระเจ้าเป็นเพียงความล้มเหลวในการพยายามอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิเทวัสนิยมคืออะไร ผู้ที่เชื่อแนวคิดแบบเทวัสนิยมเชื่อในอะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries