settings icon
share icon
คำถาม

มีพลังความคิดบวกหรือไม่?

คำตอบ


คำจำกัดความคำหนึ่งสำหรับความคิดบวกคือ "พฤติกรรมการทบทวนความคิดเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะแสดงสิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและอุปกรณ์ที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านี้ในทางบวกที่มุ่งเน้นเป้าหมาย" แน่นอนว่าการคิดบวกไม่ผิด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ "การคิดบวก" คือการเชื่อว่ามีพลังเหนือธรรมชาติบางอย่างในการคิดบวก ในยุคของหลักคำสอนเท็จนี้ทำให้ศาสนศาสตร์อ่อนแอลง พลังความคิดบวกมีความโดดเด่นเป็นหนึ่งในความผิดพลาดซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด หลักคำสอนเท็จเป็นเหมือนกับการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์ที่เสแสร้งต่อความเป็นจริง ความคิดของมนุษย์คนหนึ่งคือพลังความคิดบวก

แนวความคิดของพลังการคิดบวกซึ่งทำให้เป็นที่นิยมโดย ดร. Norman Vincent Peale ในหนังสือเรื่อง The Power of Positive Thinking (ปีค.ศ. 1952) ของเขา เนื่องด้วย Peale ผู้คนสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์และเหตุการณ์ในอนาคตได้โดยการ "คิด" ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น พลังความคิดบวกส่งเสริมความมั่นใจและความเชื่อคนคนหนึ่ง เป็นการนำไปสู่ความเชื่อผิดๆ ใน "กฎแห่งการดึงดูด" ตามที่ Peale ได้เขียนไว้ว่า "เมื่อคุณคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดคุณจะปลดปล่อยพลังแม่เหล็กในใจของคุณซึ่งกฎแห่งการดึงดูดนั้นมักจะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณ" แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความคิดของคนที่สร้าง "แรงแม่เหล็ก" ที่ดึงสิ่งที่ดีเข้าสู่วงโคจรของตน ในความเป็นจริงมีสิ่งต่างๆ มากมายในความคิดนี้ที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์

ในหนังสือ The Power of Positive Thinking นั้น Peale ใช้แนวคิดทางศาสนาที่มีข้อบกพร่องและทฤษฎีจิตวิทยาส่วนตัวเพื่อพัฒนาความเชื่อศรัทธาและความหวังเทียมเท็จ ทฤษฎีของเขาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ "การพึ่งพาตนเอง" โดยที่บุคคลหนึ่งพยายามสร้างความเป็นจริงของตัวเองด้วยความพยายามของการเป็นมนุษย์ สร้างภาพในจิตใจและกำลังใจ แต่ความจริงก็คือความจริงและความจริงก็พบได้ในพระคัมภีร์ ผู้คนไม่สามารถสร้างความจริงของตัวเองได้โดยการสร้างจินตนาการหรือการคิดให้เป็นเกิดขึ้น ทฤษฎีของ Peale นั้นมีข้อบกพร่องเพราะเขาไม่ได้ยึดพื้นฐานของความเป็นจริง

ผู้ติดตามพลังความคิดบวกอ้างถึงผลงานวิจัยของตนที่สนับสนุนทฤษฎีนั้น อย่างไรก็ตามเนื้อหาของข้อมูลนั้นเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้าง การค้นพบบางอย่างเสนอว่าว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างทัศนคติเชิงบวกและพฤติกรรมแต่นี่สิ่งที่ห่างไกลจากการที่ความคิดบวกที่สร้างผลลัพธ์ งานวิจัยเสนอว่าผู้คนที่มีความคิดบวกนั้นเป็นบุคคลที่มีการเคารพตนเองสูงและมีประสบการณ์ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้าย ในทางกลับกันก็ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าความคิดเห็นนี้สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ ความคิดบวกไม่มีฤทธิ์อำนาจแท้ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้

ของประธานที่ดีเลิศทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าเบื้องบน (ยากอบ 1:17) ไม่ใช่จากพลังความคิดบวก ของประทานที่ดีที่สุดคือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา 11:13) พระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์ไม่สามารถเป็นคน "ดี" ได้ด้วยตัวเอง (อิสยาห์ 64:6) ความดีของเรานั้นมาจากความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเขาเรา (เอเฟซัส 2:1 – 5, ฟิลิปปี 3:9) เมื่อพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ในเราพระองค์ทรงเริ่มขั้นตอนที่ช่วยเราให้พ้นจากบาป ในฤทธิ์อำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเป็นเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น

ถ้าเราต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงตังเองในเชิงบวกเราต้องมีมากกว่าพลังขอความคิดบวก จิตวิญญาณที่แท้จริงมักจะเริ่มต้นและจบลงด้วยความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครคนหนึ่งไม่ใช่ความคิดของเราและไม่ใช่ความพยายามของเราเองเพียงอย่างเดียว ในขณะที่เรายอมจำนนต่อพระวิญญาณ พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงเรา แทนที่จะขอความช่วยเหลือจากศัพท์ทางจิตวิทยา หลักศาสนาเที่ยมเท็จหรือพลังความคิดบวกที่เราสร้างขึ้นมาเอง เราควรพึ่งพาสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ "เรามีพระทัยของพระคริสต์" (1 โครินธ์ 2:16)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีพลังความคิดบวกหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries