settings icon
share icon
คำถาม

"เอกภาพทางคริสต์ศาสนาหรือลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนาคืออะไร"

คำตอบ


เอกภาพทางคริสต์ศาสนาและลัทธิราชาธิปไตยเป็นมุมมองเท็จสองมุมมองต่อพระลักษณะของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ ซึ่งปรากฏในคริสต์ศตวรรษที่สองและสาม ผู้ที่เชื่อในหลักการของเอกภาพทางคริสต์ศาสนามองว่าพระเจ้าทรงเป็นพระองค์เดียวแทนที่จะเป็นสามพระองค์และเชื่อว่าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณนั้นเป็นเพียงแค่แบบหรือรูปแบบที่แตกต่างกันของพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าเดียวกัน ตามเอกภาพทางคริสต์ศาสนาแล้วพระเจ้าสามารถสลับไปมาท่ามกลางสามรูปแบบในการสำแดงที่แตกต่างกันของพระองค์ได้ ผู้ที่เชื่อในหลักการของลัทธิราชาธิปไตย (Monarchian) เชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระเจ้า (คำว่า โมนาเชียนในภาษาละตินหมายถึง "กฎข้อเดียว") ถึงขั้นที่ว่าเขาปฏิเสธพระลักษณะที่เป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้า ทั้งเอกภาพทางคริสต์ศาสนาและลัทธิราชาธิปไตยยึดหลักคำสั่งสอนทางศาสนาของลัทธิซาเบลเลียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสอนว่าพระเจ้าพระบิดาได้รับความทุกข์ทรมานบนกางเขนกับ (หรือทรงเป็น) พระบุตรและได้เชื่อมโยงกับลัทธิซาเบลเลียนอย่างใกล้ชิด

ลัทธิราชาธิปไตยมีสองรูปแบบหลักคือลัทธิราชาธิปไตยแบบไดนามิก (หรือการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม) และลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนา ลัทธิราชาธิปไตยแบบไดนามิกเริ่มด้วยมุมมองที่ผิดพลาดเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าแต่ตอนที่พระองค์ทรงรับบัพติศมา พระองค์ได้รับอำนาจจากพระเจ้าเพื่อกระทำการอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำ ในทางกลับกันลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนาได้รับแนวความคิดด้านความเป็นเอกภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า แต่โดยอาศัยของเท็จจริงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นหนึ่งใน "การสำแดงพระองค์เอง" ของพระเจ้าเท่านั้น เมื่ออ้างอิงตามลัทธิราชาธิปไตยแล้วพระวาทะของพระเจ้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง ดังนั้นคำศัพท์ทางพระคัมภีร์ที่ว่าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณเป็นเพียงชื่อที่แตกต่างกันของพระเจ้าองค์เดียวตามคำอ้างอิงของผู้ที่เชื่อในหลักการของลัทธิราชาธิปไตย

ลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนาสอนว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระเจ้าเข้ากันไม่ได้กับความแตกต่างของพระองค์ทั้งสามภายใต้พระเจ้า ตามคำอ้างอิงของเอกภาพทางคริสต์ศาสนากล่าวว่าพระเจ้ามีการสำแดงพระองค์เองหลายครั้งให้ทรงเป็นพระบิดา (ส่วนมากในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม) ให้ทรงเป็นพระบุตร (ส่วนมากตั้งแต่การปฏิสนธิของพระเยซูสู่การขึ้นสวรรค์ของพระองค์) และให้ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ส่วนมากหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู) ลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนามีรากฐานการสอนที่ผิดเพี้ยนมาจากโนเอตัส (Noetus) แห่งสมีร์นาช่วงราวปีค.ศ. 190 โนเอตัสเรียกตัวเองว่าโมเสส และเรียกพี่ชายของเขาว่าอาโรน แล้วเขาสอนว่าถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นพระองค์ต้องทรงเป็นเหมือนพระบิดา ฮิปโปลิตัสแห่งโรม (Hippolytus of Rome) ต่อต้านความคิดผิดเพี้ยนนี้ในหนังสือเรื่อง "คอนตรา โนเอตัม" (Contra Noetum) ของเขา รูปแบบในยุคแรกๆ ของลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนาเป็นการสอนโดยนักบวชจากเอเชียไมเนอร์ชื่อพราซีส (Praxeas) ผู้เดินทางไปโรมและคาร์เธจในช่วงปีค.ศ. 206 เทอทูลเลียน (Tertullian) คัดค้านการสอนของพราซีสในหนังสือเรื่อง "แอดเวอร์ซัส พราซีส" (Adversus Praxean) ช่วงปีค.ศ. 213 ลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนาและลัทธินอกรีตอื่นๆ ที่มีความเชื่อใกล้กันนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงโดยโอริเจน ไดโอนีซุสแห่งอเล็กซ์ซานเดรีย (Origen, Dionysius of Alexandria) และสภาแห่งไนเซียในปี 325

รูปแบบหนึ่งของลัทธิราชาธิปไตยยังคงมีอยู่ทุกวันนี้ในกลุ่มเพ็นเทคอสต์ที่เชื่อว่าตรีเอกานุภาพมีพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเพียงพระองค์เดียว ในศาสนศาสตร์ที่ว่าตรีเอกานุภาพมีพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเพียงพระองค์เดียวซึ่งต่อต้านความเชื่อที่ว่ามีตรีเอกานุภาพแต่เชื่อว่าไม่มีความแตกต่างท่ามกลางพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ภายใต้พระเจ้า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระบิดาและพระวิญญาณด้วย ในความแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากเอกภาพทางคริสต์ศาสนาโบราณ กลุ่มเพ็นเทคอสต์ที่เชื่อว่าตรีเอกานุภาพมีพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเพียงพระองค์เดียวสอนว่าพระเจ้าสามารถที่จะสำแดงพระองค์เองในทั้งหมดสาม "แบบ" ได้ในเวลาเดียวกันเช่น การรับบัพติศมาของพระเยซูในลูกา 3:22

พระคัมภีร์นำเสนอว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4) แต่กระนั้นก็กล่าวเกี่ยวกับสามพระองค์คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 28:19) วิธีการที่ความจริงทั้งสองนี้ประสานกันนั้นยากเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ เมื่อเราพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ เราจะล้มเหลวต่อความลึกล้ำที่ยากจะเข้าใจ แต่พระคัมภีร์นั้นเรียบง่ายคือพระเจ้าดำรงอยู่ร่วมกันสามพระองค์ตลอดนิรันดร์และเสมอภาคกันทุกพระองค์ พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาของพระองค์ (ลูกา 22:42) และตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ด้านขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในสวรรค์ (ฮีบรู 1:3) พระบิดาและพระบุตรทรงส่งพระวิญญาณลงมาในโลก (ยอห์น 14:26, 15:26) เอกภาพทางคริสต์ศาสนาหรือที่เจาะจงมากกว่านั้นคือลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนาเป็นศาสนศาสตร์ที่อันตรายเพราะพวกเขาโจมตีพระลักษณะอันแท้จริงของพระเจ้า ดังนั้นคำสอนใดก็ตามที่ไม่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นสามพระองค์ที่แตกต่างกันชัดเจนนั้นไม่ถูกหลักพระคัมภีร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

"เอกภาพทางคริสต์ศาสนาหรือลัทธิราชาธิปไตยในรูปแบบของเอกภาพทางคริสต์ศาสนาคืออะไร"
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries