settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิสากลนิยม/ความรอดสากล ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหม?

คำตอบ


ลัทธิสากลนิยมคือความเชื่อที่ว่าทุกคนจะได้รับความรอด มีคนหลายคนในปัจจุบันเชื่อใน “ความรอดสากล” ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ว่าในที่สุดมนุษย์จะจบลงบนสวรรค์กับพระเจ้า บางทีความคิดที่ว่ามนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วนิจนิรันดร์ในบึงไฟนรกทำให้คนบางคนรับข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ บางคนเน้นความรักและความเมตตาของพระคริสต์จนเลยเถิดจนกระทั่งเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงมีพระเมตตาต่อวิญญาณทุกดวง แต่พระคัมภีร์มีสอนไว้ว่าบางคนจะต้องใช้ชีวิตนิรันดร์อยู่ในบึงไฟนรก ในขณะที่คนอื่นมีชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์กับพระเจ้า

ประการแรก – ข้อพิสูจน์ว่าผู้ที่ไม่ได้รับการไถ่จะต้องตกนรกชั่วนิรันดร์ - พระวจนะของพระเยซูเองยืนยันว่าช่วงเวลาในสวรรค์ของผู้ที่ได้รับการไถ่จะยาวนานเท่า ๆ กับช่วงเวลาที่ผู้ที่ไม่ได้รับการไถ่ในนรก ข้อพระคัมภีร์มัทธิว 25:46 กล่าวว่า “และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์” มีบางคนเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในนรกในที่สุดจะดับไป แต่พระเจ้าทรงยืนยันเองว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นตลอดกาล หนังสือมัทธิว 25:41 ก็ได้พูดถึง “ไฟนิรันดร์” นี้มาก่อนแล้ว ในหนังสือมาระโก 9:44 พระเยซูตรัสเกี่ยวกับนรกว่าเป็น “ไฟที่ไม่มีวันดับ” มันไม่ดับเพราะมันลุกไหม้อยู่ชั่วนิรันดร์

แล้วเราจะหนีให้พ้นจาก “ไฟที่ไม่มีวันดับ” นี้ได้อย่างไร? หลายคนเชื่อว่าถนนทุกสายนำไปสู่สวรรค์ทั้งนั้น หรือไม่ก็คิดว่าพระเจ้าทรงเต็มไปด้วยความรักและพระเมตตาเสียจนกระทั่งพระองค์จะทรงอนุญาตให้ทุกคนไปสวรรค์หมด แน่นอนว่าพระคริสต์ทรงเต็มล้นด้วยความรักและพระคุณ และด้วยคุณสมบัตินี้ของพระเจ้านั่นเองที่ทำให้พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, มายังโลกเพื่อทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเรา พระเยซูคริสต์คือทางเดียวที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ หนังสือกิจการ 4:12 กล่าวว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” 1 ทิโมธี 2:5 กล่าวว่า “ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง…” หนังสือยอห์น 14:6 กล่าวว่า “พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”, ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางในในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็ไม่คุณสมบัติพอสำหรับความรอด (ยอห์น 3:16, 36)

จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลัทธิสากลนิยม หรือ ความรอดสากลเป็นความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในพระคัมภีร์ ความเชื่อในลัทธิสากลนิยมไม่ได้สอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์ แม้ว่ามีคนหลายคนกล่าวหาว่าคริสเตียนใจแคบและ “ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น” แต่ที่สำคัญคือเราจะต้องจำไว้ว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นพระวจนะของพระคริสต์เอง ผู้เชื่อในพระองค์ไม่ได้ไม่ได้พัฒนาแนวความคิดนี้ขึ้นมาเอง คริสเตียนเพียงแต่ยกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้มาบอกเท่านั้น ผู้คนเลือกที่จะปฏิเสธข่าวประเสริฐเพราะเขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับความบาปของตัวเอง และยอมรับว่าเขาต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยเขาให้รอด การที่จะพูดว่าผู้ที่ปฏิเสธความรอดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ผ่านทางพระบุตรก็จะได้รับความรอดเช่นกัน เป็นการทำให้ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และยุติธรรมของพระเจ้าด้อยค่า และเป็นการปฏิเสธความจำเป็นในการเสียสละของพระคริสต์เพื่อไถ่บาปให้กับเรา

English



กลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิสากลนิยม/ความรอดสากล ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries