settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนเป็น “พระองค์เล็กๆ” หรือไม่

คำตอบ


ระบบศาสนศาสตร์บางระบบเช่น ลัทธิมอร์มอนสอนคนนอกศาสนาว่าคนสามารถเป็นพระได้ในสิทธิของตัวเอง นิกายโรมันคาทอลิกสอนสิ่งที่เรียกว่าการทำให้เป็นพระเจ้าของมนุษย์คือ “พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าต้องการให้เรามีส่วนในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ถือว่าเป็นธรรมชาติของเรา ดังนั้นพระองค์ที่ได้ทรงสร้างมนุษย์อาจจะสร้างให้มนุษย์เป็นพระเจ้า” (หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก, ฉบับปรับปรุงที่สอง, ตอนที่ 2, บทที่ 2, บทความที่ 3, ย่อหน้า I, I:460) แม้ว่าความหมายของคาทอลิกก็คือว่าผู้เชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ผ่านทางพิธีศีลมหาสนิทก็ตาม สิ่งที่นิยมเรียกกันว่า “การโต้เถียงเกี่ยวกับพระองค์เล็กๆ” นั้นมีต้นกำเนิดมาจากศิษยาภิบาลและผู้สอนที่เชื่อในแนวคิดแบบถ้อยคำแห่งศรัทธา แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งคือมนุษย์เป็นพระเจ้าจริงๆ ที่ถูกสร้างมา “ตามพระฉายาของพระองค์” (ปฐมกาล 1:27) ไม่เพียงแต่การมีจิตวิญญาณ มีการครอบครองเหนือโลก หรือการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นเท่านั้น แต่ด้วยการเป็น “ชนชั้นฝ่ายจิตวิญญาณ” ระดับเดียวกันกับพระเจ้า นักศาสนศาสตร์ที่เชื่อในหลักการของพระคัมภีร์ประณามแนวคิดนี้ว่าเป็นการเข้าใจผิดอย่างมากที่สุดและผิดจารีตรวมถึงเป็นลัทธิที่เลวร้ายที่สุด

หลักการสำคัญของถ้อยคำแห่งศรัทธานั่นก็คือเมื่อเราขอบางสิ่งจากพระเจ้าด้วยความเชื่อ พระองค์ถูกบังคับให้เติมเต็มคำขอนั้น ในฐานะ "พระองค์เล็กๆ" คำพูดของเราจึงมีพลังมาก ความเชื่อที่ผิดนี้สอนโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐทางโทรทัศน์บางคนและรากของมันอยู่ในความเชื่อแบบเพ็นเทคอสต์ที่ทำให้สิ่งนี้พบได้ทั่วไปในคริสตจักรคาริสเมติคมากขึ้น ขบวนการถ้อยคำแห่งศรัทธามีวลีที่ยอดนิยมมากมายรวมถึง “เอ่ยถึงแล้วเรียกร้องสิทธิ์” “ศาสนศาสตร์เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ” และ “ข่าวประเสริฐแห่งสุขภาพและความมั่งคั่ง”

จุดเริ่มต้นสำหรับการอ้างถึง "พระองค์เล็กๆ" มีอยู่ในพระคัมภีร์สองตอน พระธรรมสดุดี 82:6 อ่านว่า “เราได้กล่าวว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ’” พระเยซูอ้างอิงถึงพระธรรมสดุดีบทนี้ไว้ในยอห์น 10:34 คือ “ในพระคัมภีร์ของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่า ‘เรากล่าวว่าพวกท่านเป็นพระ’” อย่างไรก็ตามทั้งสองตอนนี้มีคำอธิบายในบริบทอันใกล้ที่ไม่ได้บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความเป็นพระเจ้าของมนุษย์ พระธรรมสดุดี 82:6 ตามมาด้วยคำเตือนที่ว่า “พวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ง’” (ข้อ 7) นี่เป็นการอ้างถึงมนุษย์ที่ต้องตายซึ่งเป็นตัวแทนด้านอำนาจของพระเจ้าในโลกคือกษัตริย์ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

พระธรรมสดุดีบทที่ 82 เป็นคำเตือนแก่ผู้นำที่ไม่ยุติธรรมซึ่งถือว่าตัวเองเป็น “พระ” (สดุดี 82:1) แต่กระนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ “ไม่รู้อะไรเลย” ผู้ซึ่ง “เดินไปมาในความมืด” (สดุดี 82:5) พระเยซูทรงใช้ตอนนี้ในการตอบสนองต่อผู้ที่กล่าวหาพระองค์ว่าหมิ่นประมาทพระเจ้า โดยพื้นฐานแล้วพระเยซูตรัสถามว่าทำไมเมื่อมนุษย์เป็นผู้ปกครองนั้นกลับได้รับการเรียกว่าพระ แต่ “ผู้ที่พระบิดาทรงตั้งไว้เป็นพิเศษและทรงใช้เข้ามาในโลก” (ยอห์น 10:36) นั้นกลับได้รับการดูหมิ่นเพียงเพราะอ้างว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า

การเรียกร้องความเป็นพระเจ้าสำหรับคริสเตียนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสนับสนุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์เช่นเดียวกัน พระเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียว (อิสยาห์ 37:16) เราไม่เคยเป็นพระเจ้า ตอนนี้เราไม่ใช่พระเจ้า และเราจะไม่มีทางเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (การรวมกันที่เรียกว่าความเป็นพระเจ้าและขณะเดียวกันก็เป็นมนุษย์ ) ถ้าสมมุติฐานเกี่ยวกับ "พระองค์เล็กๆ" เป็นที่ยอมรับ ก็จะถือว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เล็กน้อยกว่าประเภทหนึ่ง พระองค์จะทรงกลายเป็น "พระองค์เล็กๆ" เหมือนอย่างเรา ยอห์นกล่าวว่า “พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” (ยอห์น 1:14) แต่สิ่งนี้ไม่ได้บ่งบอกถึง “ความเป็นพระเจ้าที่เล็กน้อยกว่า” พระเยซูทรงรับเอาเลือดและเนื้อของมนุษย์เพื่อที่จะสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา (ฮีบรู 2:14) ถึงอย่างนั้นพระองค์ยังทรงรักษาตำแหน่งที่สมบูรณ์ในตรีเอกานุภาพ พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณนั้นไม่มีคุณสมบัติในการเป็นพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนเป็น “พระองค์เล็กๆ” หรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries