settings icon
share icon
คำถาม

ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างคืออะไร?

คำตอบ


ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างเป็นที่รู้จักว่าคือ ศาสนศาสตร์แบบเปิดกว้างและการเปิดกว้างเรื่องพระเจ้า เป็นความพยายามที่จะอธิบายความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับจิตใจอิสระของมนุษย์ การโต้แย้งกันเรื่องความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างสำคัญดังนี้ มนุษย์เรามีจิตใจอิสระเสรี ถ้าพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าทั้งสิ้น มนุษย์จะไม่สามารถมีอิสระแท้จริง ดังนั้น พระเจ้าไม่ได้ทรงรู้ทุกสิ่งล่วงหน้าแน่นอน ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างถือว่าไม่มีทางรู้อนาคตได้ ดังนั้น พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้ แต่พระองค์ไม่ทรงรู้อนาคต

ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างวางพื้นฐานความเชื่อนี้ในเนื้อหาพระคัมภีร์ ที่บรรยายว่า พระเจ้า “ทรงกลับพระทัย” หรือ “ทรงประหลาดพระทัย” หรือ “ดูเหมือนทรงรับความรู้”

ปฐมกาล 6:6 6 พระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัส”

ปฐมกาล 22:12 12 ทูตสวรรค์ว่า “อย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลย เพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า แต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เรา”

อพยพ 32:14 “แล้วพระเจ้าจึงทรงกลับพระทัย มิได้ทรงทำอันตรายอย่างที่พระองค์ทรงดำริว่า จะกระทำแก่ประชากรของพระองค์”

โยนาห์ 3:10 “เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาแล้วว่า เขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัย ไม่ลงโทษ ตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระองค์ก็มิได้ทรงลงโทษเขา”

แทนทีข้อพระคัมภีร์อื่นๆ มากมายที่ประกาศความรู้ของพระเจ้าเรื่องอนาคต ควรเข้าใจข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ว่าพระเจ้าทรงบรรยายพระองค์เองในแบบต่างๆ ที่เราสามารถเข้าใจได้ พระเจ้าทรงรู้ว่าการกระทำและความคิดของเราจะเป็นยังไง แต่พระองค์ “ ทรงกลับพระทัย” ตามแต่พระองค์ทรงกระทำเพราะความประพฤติของพวกเรา พระเจ้าทรงผิดหวังต่อความชั่วช้าผิดบาปของมนุษยชาติไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงตระหนักว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ตรงกันข้ามกับความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้าง

เพลงสดุดี 139:4, 16 “ข้าแต่พระเจ้า แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูด พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ วันทั้งหลายทุกๆวันที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้น ก็ทรงจารึกไว้ในพระตำรับของพระองค์ เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นเลย”

พระเจ้าทรงทำนายรายละเอียดที่ซับซ้อนในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร ถ้าพระองค์ไม่ทรงล่วงรู้อนาคต พระเจ้าทรงสามารถรับประกันความรอดนิรันดร์ของเราได้อย่างไร ถ้าพระองค์ไม่ทรงรู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต

แน่นอนที่สุด ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างผิดพลาด ที่พยายามอธิบายในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้—ความเกี่ยวข้องระหว่างความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้ากับอิสรภาพด้านจิตใจมนุษย์ เหมือนเช่นรูปแบบบางอย่างของลัทธิแคลวินผิดพลาดที่พวกเขาว่ามนุษย์ไม่ใช่อะไรนอกจากหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว ดังนั้น ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างพลาดที่ว่ามันปฏิเสธความรอบรู้ทุกอย่างของพระเจ้าและการทรงครอบครองของพระองค์ เราสามารถเข้าใจพระเจ้าโดยความเชื่อ เพราะ “ ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้เลย” ฮีบรู 11:6 “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” ดังนั้น ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างไม่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ พูดง่ายๆ คือสำหรับมนุษย์ที่มีความจำกัดพยายามจะเข้าใจพระเจ้าผู้ไม่ทรงมีขีดจำกัด สาวกผู้ติดตามพระเจ้าควรปฏิเสธความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้าง ในขณะที่ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างเป็นการอธิบายเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้ากับอิสรภาพทางจิตใจมนุษย์ มันก็ไม่เป็นไปตามคำอธิบายในพระคัมภีร์เลย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแบบเปิดกว้างคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries