settings icon
share icon
คำถาม

การวิงวอนต่อพระโลหิตของพระเยซูมีอยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่?

คำตอบ


"การวิงวอนต่อพระโลหิตของพระเยซู" ในการอธิษฐานเป็นการสอนซึ่งสามารถที่จะตามรอยไปยังผู้นำยุคแรกของถ้อยคำแห่งความเชื่อ เมื่อผู้คนกล่าวถึง "การวิงวอนต่อพระโลหิตของพระเยซูในคำอธิษฐาน" พวกเขากำลังกล่าวถึงการปฏิบัติของ "การอ้างถึง" ฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์เหนือปัญหาใดๆ และเหนือทุกๆ ปัญหา โดยการใช้วลีดังนี้ "ฉันวิงวอนต่อพระโลหิตของพระเยซูเหนือ________"

"การวิงวอนต่อพระโลหิตของพระเยซู" ไม่มีพื้นฐานใดๆ ที่มาจากพระคัมภีร์ ไม่มีใครในพระคัมภีร์ที่เคย "วิงวอนต่อพระโลหิต" ของพระเยซู ผู้ที่ "วิงวอนต่อพระโลหิต" ทำเหมือนกับมีสิ่งที่มหัศจรรย์ในคำเหล่านั้นหรือโดยการใช้คำเหล่านี้ในการอธิษฐานจะทำให้มีฤทธิ์อำนาจมากยิ่งขึ้น การสอนแบบนี้เริ่มต้นมาจากมุมมองการอธิษฐานที่แนะนำสิ่งที่ผิดและเป็นมุมมองของคนนอกศาสนาว่าการอธิษฐานไม่เป็นอะไรนอกเหนือจากวิธีการที่จะจัดการกับพระเจ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราอยากได้มากกว่าที่จะอธิษฐานให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ ถ้อยคำแห่งความเชื่อนั้นพบว่ามีการสอนเท็จว่าความเชื่อเป็นแหล่งพลังและถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อที่เพียงพอ ฉะนั้นพระเจ้าจะการันตีว่าเราจะมีสุขภาพที่ดี มีทรัพย์สมบัติมากมายและมีความสุขรวมถึงจะช่วยให้เราปลอดภัยจากทุกปัญหาและทุกสถานการณ์ ในมุมมองนี้พระเจ้าเป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้แทนที่พระองค์จะเป็นพระผู้สร้างที่บริสุทธิ์ เป็นองค์อธิปัตย์ สมบูรณ์แบบและชอบธรรมตามที่พระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็น

ผู้ที่สอนถ้อยคำแห่งความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่เทียมเท็จมีมุมมองที่สูงส่งสำหรับมนุษย์และ "สิทธิ" ของเราที่จะวิงวินต่อสิ่งที่เราอยากได้และทำให้พระเจ้าตอบสนองในวิธีการที่เราต้องการ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แท้จริงของพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างในชีวิตของเปาโลและการเข้าสู่ความทุกข์ทรมานและการทดลอง เปาโลเขียนใน 2 ทิโมธีว่า "บรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง" (2 ทิโมธีว่า 3:12) แต่ถ้อยคำแห่งความเชื่อสอนว่าถ้าเราทนทุกข์ เจ็บป่วยหรือดิ้นรนอยู่กับบาปเป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อไม่เพียงพอหรือว่าเราไม่ได้วิงวอนต่อพระโลหิตของพระเยซูเพื่อที่จะอ้างถึงสิ่งที่เป็นของเราโดยชอบธรรม แต่เราไม่ได้เห็นเปาโลวิงวินต่อพระโลหิตของพระคริสต์หรืออ้างว่าอะไร "ชอบธรรมสำหรับเขา" เมื่อเขาเผชิญกับการทดลองและการข่มเหง แต่เราเห็นความแน่วแน่ในความเชื่อในพระคริสต์ของเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม "เพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์ จนถึงวันพิพากษาได้ " (2 ทิโมธี 1:12)

เปาโลได้ "เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" (ฟิลิปปี 4:11 – 13) ความเชื่อของเปาโลนั้นมีอยู่ในพระคริสต์เพียงผู้เดียวและเขาสามารถจะกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่าง และจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ พระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปชั่วนิตย์นิรันดร์ อาเมน" (2 ทิโมธี 4:18)

ในการปฏิบัติ "การวิงวอนต่อพระโลหิต" นั้นมีความคล้ายคลึงกับไสยศาสตร์มากกว่า เป็นเหมือนกับการร่ายคถาอาคมและหวังว่าจะได้ผลมากกว่าการอธิษฐานที่มาจากในพระคัมภีร์ การกล่าวคำบางอย่างไม่ได้ทำให้การอธิษฐานของเรามหัศจรรย์หรือมีฤทธิ์อำนาจมากขึ้น มากไปกว่านั้น "การวิงวอนต่อพระโลหิต" ของพระคริสต์ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ซาตานพ่ายแพ้ มันได้พ่ายแพ้แล้วและถ้าเราบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงแล้วซาตานไม่มีนาจเหนือเรามากกว่าสิ่งที่เป็นพระประสงค์และพระคุณของพระเจ้า โคโลสี 1:13 — 14 ได้กล่าวให้เกิดความชัดเจนว่า "พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา" แทนที่จะ "วิงวอนต่อพระโลหิต" ของพระเยซู คริสเตียนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งในยากอบ 4:7 "เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป" แทนที่จะฝึกปฏิบัติรูปแบบการอธิษฐานที่ไม่ได้มาจากในพระคัมภีร์ เราต้องทำตามคำสั่งสอนของพระคัมภีร์ซึ่งนำสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ที่ครอบครองความคิดทั้งหมดของเราเพื่อกันที่จะไม่ให้พื้นที่แก่ความบาป สารภาพความบาปของเราเมื่อเราผิดพลาดต่อคำสั่งสอนดังกล่าวและสวมยุทธพันทั้งชุดของพระเจ้าตามที่เขียนไว้ในเอเฟซัส 6:13 – 17

พระคัมภีร์ได้ให้คำแนะนำแก่เรามากมายในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในพระคริสต์ การวิงวอนต่อ "พระโลหิตของพระเยซู" ไม่ใช่หนึ่งในสิ่งเหล่านั้น เราถูกชำระให้สะอาดโดยพระโลหิตของพระคริสต์และพระองค์เป็นมหาปุโรหิตและสื่อกลางที่ "ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ เพื่อช่วยทูลขอพระกรุณา" ให้แก่เรา (ฮีบรู 7:25) ในฐานะแกะของพระองค์เราอยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของพระองค์อยู่แล้ว เราต้องดำเนินชีวิตวันต่อวันในการวางใจในพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่เราแล้ว

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การวิงวอนต่อพระโลหิตของพระเยซูมีอยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries