settings icon
share icon
คำถาม

การเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมาคืออะไร?

คำตอบ


การเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมาคือความเชื่อที่มีความสำคัญมากสำหรับความรอดหรือมากกว่านั้นการการเข้าสู่ชีวิตใหม่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะรับบัพติดมาด้วยน้ำ การเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมาเป็นความเชื่อของคริสเตียนหลายสังกัด แต่ส่วนมากจะมีการสนับสนุนโดยคริสตจักรขบวนการของทฤษฎีการรื้อสร้าง โดยเฉพาะคริสตจักรของพระคริสต์และคริสตจักรของพระคริสต์นานาชาติ

ผู้ที่สนับสนุนจุดกำเนิดการเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมามีชี้ให้เห็นถึงข้อพระคัมภีร์เช่น มาระโก 16:16 ยอห์น 3:5 กิจการ 2:38 กิจการ 22:16 กาลาเทีย 3:27 และ 1 เปโตร 3:21 เป็นสิ่งที่สนับสนุนจากพระคัมภีร์ และดูเหมือนว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่ดูเหมือนว่าชี้ให้เห็นว่าการเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมามีความสำคัญมากสำหรับความรอด อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีการตีความของข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นที่ไม่ได้สนับสนุนการเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมา

ผู้ที่สนับสนุนการเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมานั้นมีสี่แนวทางว่าจะรับความรอดได้อย่างไร พวกเขาเชื่อว่าบุคคลหนึ่งจะต้องมีความเชื่อ สำนึกผิด สารภาพบาปและรับบัพติศมาเพื่อจะได้รับความรอด พวกเขาเชื่อแนวทางนี้เพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนว่าชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับความรอด ยกตัวตัวอย่างเช่นโรม 10:9 — 10 ซึ่งเชื่อมโยงความรอดกับการสารภาพบาป กิจการ 2:38 เชื่อมโยงระหว่างความรอดกับการสำนึกผิดและการรับบัพติศมา

การสำนึกผิดที่เข้าใจกันในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับความรอด การสำนึกผิดในความสัมพันธ์กับความรอดเป็นการเปลี่ยนใจจากการปฏิเสธพระคริสต์เป็นการยอมรับพระคริสต์ ซึ่งไม่ได้เป็นขั้นตอนที่แยกจากการรักษาความเชื่อ ในทางตรงข้ามนั้นการรักษาความเชื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด ผู้ใดไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดโดยพระคุณณผ่านความเชื่อ ก็ปราศจากการกลับใจใหม่ว่าพระองค์เป็นใคร และทรงทำอะไร

การสารภาพบาปที่เข้าใจกันในพระคัมภีร์เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ผลที่ตามมาคือผู้นั้นจะยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วประกาศความเชื่อกับผู้อื่น ถ้าบุคคลนั้นรู้สึกละอายเกี่ยวกับพระองค์และ/หรือรู้สึกระอายในข้อความของข่าวประเสริฐ ก็เป็นไปไม่ได้อย่างมากที่ผู้นั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับข่าวประเสริฐหรือมีประสบการณ์ในความรอดที่พระคริสต์ประทานให้นั้น

การรับบัพติศมาที่เข้าใจกันในพระคัมภีร์เป็นการประกาศตัวกับพระคริสต์ การรับบัพติศมาแบบคริสเตียนเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เชื่อได้ประกาศการตาย การถูกฝังและการฟื้นขึ้นจากความตายร่วมกันกับพระคริสต์ (โรม 6:3 — 4) แม้มีการสารภาพบาปก็ตาม ถ้าผู้นั้นไม่ได้สมัครใจที่จะรับบัพติศมา ไม่ได้เต็มใจสำแดงชีวิตของเขา เพื่อรับความรอดโดยพระเยซูคริสต์ บุคคลนั้นไม่ได้ถูกสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) ผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์

ผู้คนเหล่านี้ยืนยันว่าการเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมาและ/หรือแนวทางการรับความรอดสี่วิธีไม่ได้รับการพิจารณาว่าการปฏิบัติเหล่านี้น่ายกย่องต่อการจะได้รับความรอด การสำนึกผิด การสารภาพบาปและอื่นๆ ไม่ได้ทำให้บุคคลนั้นคู่ควรกับความรอด ตรงกันข้ามคือมุมมองอย่างเป็นทางการคือว่าความเชื่อ การสำนึกผิด การสารภาพบาปและการรับบัพติศมาเป็น "การเชื่อฟัง" ที่บุคคลนั้นต้องทำก่อนที่พระเจ้าจะมอบความรอดให้ มาตรฐานความเข้าใจของสังกัดโปรเตสแตนต์คือว่าความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการก่อนจะมอบความรอดให้ การเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมาชักจูงให้เชื่อว่าการรับบัพติศมา การสำนึกผิดและการสารภาพเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการก่อนจะมอบความรอดให้

ปัญหาของข้อสังเกตนี้คือมีข้อพระคัมภีร์ที่ยืนยันและประกาศอย่างชัดเจนว่าความเชื่อเป็นสิ่งจำเป็นเดียวเท่านั้นสำหรับความรอด ยอห์น 3:16 เป็นข้อที่รู้จักกันดีในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" ในกิจการ 16:30 ผู้คุมนักโทษชาวฟิลิฟปีถามอัครทูตเปาโลว่า"ฉันต้องทำอะไรถึงจะรอด" ถ้าหากเปาโลมีโอกาสนำเสนอสี่แนวทางนี้ก็คงจะเป็นเช่นนี้ คำตอบที่ง่ายๆ ของเปาโลคือ "เชื่อในพระเยซูคริสต์ แล้วท่านจะรอด" (กิจการ 16:31) ไม่ต้องมีการรับบัพติศมา การสารภาพบาป เพียงแค่ความเชื่อเท่านั้น

มีข้อพระคัมภีร์อย่างแท้จริงหลายสิบข้อในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ให้คุณสมบัติการได้รับความรอดนั้นก็คือเชื่อ ซึ่งสิ่งอื่นไม่ได้มีการพูดถึงในบทนี้เลย ถ้าหากมีคำว่าการรับบัพติศมาหรืออย่างอื่นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความรอด ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นก็ผิดและพระคัมภีร์มีข้อผิดพลาดแน่นอน เพราะฉะนั้นก็ไม่คุ้มค่ากับความไว้วางใจของเราอีกต่อไป

การศึกษาพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่อย่างละเอียดถี่ถ้วนนความต้องการมากมายเพื่อจะได้รับความรอดนั้นไม่จำเป็น ความรอดเป็นผลที่เกิดขึ้นเสร็จสมบูรณ์ ไม่ต้องมีขั้นตอนใดๆ การรับความรอดเป็นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จไม่ใช่เป็นสูตรในการทำอาหาร เราต้องทำอะไรถึงจะได้รับความรอด ก็เชื่อในพระเยซูคริสต์และเราจะได้รับความรอด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติศมาคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries