settings icon
share icon
คำถาม

"แนวความคิดเกี่ยวกับพระแม่ธรรมชาติมาจากพระคัมภีร์หรือไม่"

คำตอบ


หลักฐานอ้างอิงซึ่งได้มีการกำหนดอายุที่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเก่าแก่ที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุดต่อพระแม่ธรรมชาติพบได้ในบันทึกภาษากรีกในยุคไมซีเนียน (Mycenaean Greek) โดยอายุที่กำหนดได้คือ 12 หรือ 13 ปีก่อนคริสตศักราช คำศัพท์ที่ว่าพระแม่ธรณี (Mother Earth) ได้มีการทับศัพท์แบบถอดอักษรมาเป็นคำว่า "มา-กา" (ma-ga) หรือ "แม่ไกอา" (Mother Gaia) ความคิดที่คลุมเครือนี้มีรากฐานมาจากนักปรัชญายุคก่อนโสเครตีส(pre-Socratic) ผู้ที่ "ได้สร้าง" ธรรมชาติและมันยังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นโดยนักปรัชญากรีกคือ อริสโตเติล(Aristotle) วัฒนธรรมอื่นๆ ยอมรับแนวคิดที่ว่า "ธรรมชาติ" มีวิญญาณของมันเองและมีความเชื่อมโยงเป็นพิเศษจากพระเจ้าพระบิดา ชาวอเมริกันอินเดียนเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เชื่อว่ามีสิ่งซึ่งเรียกว่า "พระแม่ธรณี" ผู้จัดเตรียมน้ำแห่งชีวิตซึ่งประทานเสบียงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่พวกเขา ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้แก่เราคืออาหาร ที่อยู่อาศัย น้ำ และชีวิต

คำว่าพระแม่ธรรมชาติบางครั้งใช้กล่าวถึงโดยทั่วไปเพื่ออ้างถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม บางครั้งมีการใช้คำนี้ร่วมกับอุดมการณ์ทางการเมืองและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อมนิยม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สำหรับบางคนนั้นการรายงานข่าวเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น ไฟป่ารุนแรง แผ่นดินไหว สึนามิ พายุเฮอริเคน ภาวะฉุกเฉินของโรคภัยไข้เจ็บประเภทใหม่หรือโรคภัยไข้เจ็บในสมัยโบราณ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกันแสดงให้เห็นว่า "พระแม่ธรรมชาติ" เป็นเทพธิดาลึกลับผู้ที่ทำให้เกิดหายนะซึ่งเสียหายไปทั่วทุกหนแห่งในโลก

พระเจ้าเองเป็นผู้ควบคุมพลังของธรรมชาติคือ "แต่พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และทรงคลี่ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียง ก็มีเสียงน้ำคะนองในท้องฟ้า และทรงทำให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ ทรงทำฟ้าแลบเพื่อฝน และทรงนำลมมาจากพระคลังของพระองค์" (เยเรมีย์ 10:12‭-‬13) พระเยซูทรงแสดงให้เห็นฤทธิ์อำนาจในความเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติของพระองค์โดยการทำให้ทะเลที่เชี่ยวกรากสงบลง (มัทธิว 8:26) นอกจากนี้ยังเป็นความจริงที่ว่ามีกฎทางธรรมชาติซึ่งควบคุมสิ่งแวดล้อมของเรา และสิ่งนี้เป็นระบบที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ (ปฐมกาล 8:22) พระเจ้าทรงสร้างโลกของเราแต่ความบาปของมนุษย์ทำลายมัน (โรม 8:19-22) กระนั้นพระเจ้ายังทรงรวมโลกของเราเข้าด้วยกัน (โคโลสี 1:16-17) ไม่มีเทพธิดาลึกลับใดที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ความคิดแปลกประหลาดอีกประการหนึ่งคือความเชื่อที่ว่าพระแม่ธรรมชาตินั้นเป็นภรรยาหรือคู่ครองของพระเจ้าและเธอปกครองสวรรค์อยู่เคียงข้างพระองค์ แนวความคิดเกี่ยวกับ "แม่และพ่อทูนหัว" นี้ได้มีการพบในธรรมเนียมบางประการของโรมันคาทอลิก ซึ่งประกาศให้นางมารีเป็น "ราชินีแห่งสวรรค์" อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ประกาศว่าพระเจ้าภายในตรีเอกานุภาพทรงปกครองสวรรค์และโลกเพียงลำพังและไม่จำเป็นต้องมีใครช่วย (ดาเนียล 4:25) ธรรมชาติเป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์ และพระองค์เพียงผู้เดียวที่ทรงรักษาและปกป้องธรรมชาติ และในการทำเช่นนั้น พระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นถึงความดีและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อมัน ”แต่พระองค์ยังได้มอบหลักฐานซึ่งเป็นพยานให้เห็นว่า พระองค์มีเมตตาโดยโปรดให้มีฝนจากสวรรค์แก่พวกท่าน และให้พืชผลตามฤดูกาล พระองค์มอบอาหารให้อย่างสมบูรณ์ และให้ใจของพวกท่านมีความชื่นชมยินดี” (กิจการ 14:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

"แนวความคิดเกี่ยวกับพระแม่ธรรมชาติมาจากพระคัมภีร์หรือไม่"
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries