settings icon
share icon
คำถาม

ความรอดสากลคืออะไร?

คำตอบ


ความรอดสากลเป็นเพียงแค่ความนอกศาสนาของลัทธิสากลนิยมที่มีการตั้งชื่อให้ใหม่ ลัทธิสากลนิยมคือความเชื่อที่ว่าทุกคนจะได้รับความรอดและได้ไปสวรรค์ ความรอดสากลซึ่งสอนโดย Carlton Pearson และคนอื่นๆ รวมเข้าไว้ด้วยกันมีความเชื่อเทียมเท็จต่อไปนี้

1. ความรอดสากลกล่าวว่าความตายและการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์จ่ายค่าความบาปของมนุษยชาติทุกคนเพื่อที่จะชื่นชมยินดีกับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์โดยที่ไม่ต้องมีการสำนึกผิด

2. ความรอดสากลสอนว่าความรอดคือสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องการความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นราคาของหนี้บาปของมนุษยชาติ

3. ความรอดสากลเชื่องว่ามนุษยชาติถูกกำหนดให้มีชีวิตอยู่ในสวรรค์ไม่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

4. ความรอดสากลประกาศว่ามนุษยชาติจะไปสวรรค์ไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดใดของศาสนา

5. ท้ายที่สุดความรอดสากลถือว่าเฉพาะผู้ที่ตั้งใจและรู้ตัวว่าปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าหลังจากที่ "ได้ชิมผล" ของพระคุณของพระองค์ จะดำเนินชีวิตแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์

ความรอดสากลขัดแย้งต่อการสอนอย่างชัดเจนของพระเยซูและพระคัมภีร์ ในพระกิตติคุณยอห์น พระเยซูประกาศอย่างชัดเจนว่าทางเดียวที่ไปสู่ความรอดคือผ่านทางพระองค์ (ยอห์น 14:6) พระเจ้าส่งพระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อที่จะรักษาความรอดให้แก่มนุษยชาติที่ตกลงในความบาป แต่ความรอดนั้นมีอยู่สำหรับผู้ที่วางความเชื่อของพวกเขาไว้ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นการจ่ายราคาของพระเจ้าแก่ความบาปของพวกเขา (ยอห์น 3:16) อัครทูตทั้งหลายสะท้อนข้อความนี้ (เอเฟซัส 2:8 – 9, 1 เปโตร 1:8 – 9, 1 ยอห์น 5:13) ความเชื่อในพระเยซูคริสต์หมายความว่าไม่มีการพยายามที่จะรักษาความรอดด้วยพื้นฐานของการทำงานมากกว่าการเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นเพียงพอที่จะรักษาความรอดได้

สิ่งที่มาร่วมกับความเชื่อคือการสำนึกผิด การสำนึกผิดเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจเกี่ยวกับความบาปของคุณและจำเป็นจะต้องได้รับความรอดผ่านทางพระคริสต์โดยความเชื่อ (กิจการ 2:38) ท่าทีของการสำนึกผิดคือสิ่งที่เรายอมรับต่อหน้าพระเจ้าว่าเราเป็นคนบาปที่ไม่มีความสามารถจะหาหนทางสู่ความรอด ฉะนั้นเราสำนึกผิด (คำว่า "สารภาพ" ในภาษากรีกแท้จริงแล้วหมายถึง "การเปลี่ยนใจ") ในความบาปของเราหลังจากการทำความบาปของเราและแสวงหาพระเจ้าโดยทางความเชื่อ

พระเยซูให้ความรอดแก่ทุกคนที่ยอมสำนึกผิดด้วยความเต็มใจที่จะสำนึกผิดและเชื่อ (ยอห์น 3:16) อย่างไรก็ตามพระเยซูเองกล่าวว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อ (มัทธิว 7:13 – 14, ยอห์น 3:19) ไม่มีใครที่จะชอบคิดว่าพระเจ้าแห่งความรักและพระคุณจะส่งมนุษย์ลงนรกแต่นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนอย่างแน่ชัด พระเยซูกล่าวว่าในยุคสุดท้ายบุตรมนุษย์จะแยกชนชาติทั้งหมดเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ แกะ (แสดงถึงผู้ที่โดยทางความเชื่อในขพระเยซูคริสต์มีความรอดที่ได้รับการรักษาไว้) จะไปยังอาณาจักรของพระเจ้ากับพระเยซู แพะ (แสดงถึงผู้ที่ปฏิเสธความรอดที่พระเยซูให้) จะไปยังนรกที่ซึ่งบรรยายไว้ว่าเป็นไฟที่ไม่รู้ดับ (มัทธิว 25:31 – 46)

การสอนนี้เป็นสาเหตุให้หลายคนไม่พอใจและแทนที่จะยืนยันสิ่งที่พวกเขาคิดกับการสอนที่ชัดเจนของพระคำของพระเจ้า หลายคนเปลี่ยนสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวและขยายการสอนเท็จนี้ออกไป ความรอดสากลเป็นตัวอย่างของสิ่งนี้

นี่คือข้อโต้เถียงเพิ่มเติมต่อความรอดสากล

1. ไม่ต้องมีความเชื่อและการสำนึกผิดเพื่อที่จะรับของขวัญแห่งความรอด ฉะนั้นทำไมพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ถึงเต็มไปด้วยการทรงเรียกให้สำนึกผิดและให้วางความเชื่อของคุณลงที่พระเยซูคริสต์

2. ถ้าความรอดไม่ต้องการความเชื่อในงานที่สำเร็จของพระเยซูบนไม้กางเขน ฉะนั้นทำไมพระเยซูจึงยินยอมต่อการเสียเกยรตินั้นและรับความเจ็บปวดที่มากมายจนตาย พระเจ้าสามารถที่จะให้ "การอภัยโทษของพระเจ้า" แก่เราทุกคนก็เป็นได้

3. ถ้าทุกคนจะไปสวรรค์ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วเจตจำนงเสรีล่ะ ผู้ที่นับถืออเทวนิยมที่ได้ใช้ชีวิตปฏิเสธพระเจ้า พระคัมภีร์ พระเยซูและศาสนาคริสต์จะถูกลากเข้าไปที่สวรรค์ซึ่งต้านกับความปรารถนาของเขาหรือ ความรอดสากลดูเหมือนว่าจะชี้ให้เห็นว่าสวรรค์จะเต็มไปด้วยผู้คนที่แน่นอนว่าไม่อยากจะอยู่ที่นั่น

4. มนุษย์จะไปสวรรค์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดใดของศาสนาถ้ามีหลายศาสนาที่ยึดการอ้างอิงสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้าม ยกตัวอย่างเช่นแล้วผู้คนที่เชื่อในสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย เช่นการกลับชาติมาเกิดหรือการตายแล้วสูญ (เช่นความคิดที่ว่าในการตายนั้นเราหยุดที่จะมีตัวตนอยู่หลังความตาย)

5. ในที่สุดถ้าผู้ที่ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าอย่างเปิดกว้างไม่ได้ไปสวรรค์ก็แทบจะไม่ได้เป็นความรอดสากล ใช่หรือไม่ ถ้าทุกคนไม่ได้ไปสวรรค์ อย่าเรียกว่าความรอดสากลเพราะว่ายังมีการกันบางคนออกไป

อัครทูตเปาโลเรียกข้อความของข่าวประเสริฐว่า "กลิ่นแห่งความตาย" (2 โครินธ์ 2:16) สิ่งนี้หมายถึงสำหรับหลายคนข้อความของข่าวประเสริฐนั้นไม่เป็นที่พึงประสงค์ ข่าวประเสริฐนั้นบอกเล่าความจริงเกี่ยวกับความบาปและสภาพไม่มีหวังโดยที่ไม่มีพระคริสต์ ข่าวประเสริฐกล่าวกับผู้คนว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาจะทำได้ที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างพวกเขากับพระเจ้า

นับศตวรรษมาแล้วมีผู้ที่ (หลายคนที่มีความตั้งใจ) ผู้ที่มีความพยายามที่จะทำให้ข้อความของข่าวประเสริฐเบาลงเพื่อที่จะทำให้คนมาคริสตจักรเพิ่มขึ้น เมื่อดูอย่างผิวเผินแล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดที่จะทำ แต่ในตอนท้ายสิ่งเดียวที่มันทำคือให้ความปลอดภัยเทียมเท็จแก่ผู้คน เปาโลกล่าวว่าใครก็ตามที่เทศนาสั่งสองสิ่งที่แตกต่างจากข่าวประเสริฐที่เขาสอนนั้นจะต้องถูกสาปแช่ง (กาลาเทีย 1:8) นี่เป็นภาษาที่แรงแต่เมื่อคุณรู้ว่าข้อความของข่าวประเสริฐสำคัญมากเพียงใดคุณจะรู้ว่ามันสำคัญมากเพียงใดที่จะกล่าวให้ถูกต้อง ข่าวประเสริฐเทียมเท็จไม่ได้ช่วยให้ใครรอด สิ่งที่มันทำคือพิพากษาคนจำนวนมากขึ้นให้เข้าสู่นรกและทำให้เกิดการพิพากษาที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ทำให้เกิดความรอดสากลที่เทียมเท็จ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความรอดสากลคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries