settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูและซาตานเป็นพี่น้องกันหรือไม่?

คำตอบ


ไม่ใช่ พระเยซูและซาตานไม่ได้เป็นพี่น้องกัน พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าส่วนซาตานคือหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ไม่ใช่แค่พระเยซูและซาตานจะไม่ใช่พี่น้องกันแล้ว ทั้งสองยังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์ เป็นนิรันดร์ ทรงรู้ทุกสิ่งและเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจในขณะที่ซาตานคือทูตสวรรค์ที่ร่วงลงมาซึ่งถูกสร้างโดยพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ การสอนที่ว่าพระเยซูและซาตานเป็น "พี่น้องฝ่ายวิญญาณ" คือหนึ่งในการสอนเทียมเท็จทั้งหลายของลัทธิมอรมอน (สิทธิชนยุคสุดท้าย) รวมไปถึงระดับการศึกษาของพยานพระยะโฮวาห์ ทั้งสองกลุ่มถูกบรรยายว่าเป็นลัทธิเพราะพวกเขาปฏิเสธคำสอนที่แท้จริงของคริสเตียน ในขณะที่พวกเขาใช้คำของคริสเตียนเช่นพระเยซู พระเจ้าและความรอด พวกเขามีมุมมองและการสอนที่ผิดศีลธรรมในหลักคำสอนที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดและถูกต้องของคริสเตียน (กรุณาสังเกตว่ามอรมอนทุกวันนี้ส่วนมากจะปฏิเสธเสียงแข็งว่าพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูและซาตานคือพี่น้องกัน แต่อย่างไรก็ตามการสอนนี้อยู่ในผู้เชื่อส่วนมากในมอร์มอนยุคแรก)

การสอนว่าพระเยซูและซาตานเป็น "พี่น้องฝ่ายวิญญาณ" เกิดจากความเข้าใจผิดและการบิดเบือนของพระคัมภีร์รวมไปถึงบางสิ่งของกาสอนที่เพิ่มเติมจากพระคัมภีร์ พวกเขาพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ ไม่มีทางที่คุณจะสามารถอ่านพระคัมภีร์โดยการใช้สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นหลักการที่ทางเวชกรรมและตีความออกมาว่าพระเยซูและซาตานคือ "พี่น้องฝ่ายวิญญาณ" พระคัมภีร์นั้นชัดเจนมากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเต็มขนาด ไม่ได้เป็นพระที่มีอำนาจน้อยอย่างที่มอรมอนหรือลัทธิอื่นๆ เชื่อ พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง ซึ่งหมายความง่ายๆ ว่าไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างพระคริสต์ผู้ทรงสร้างโลกและซาตานผลงานของพระองค์

มอรมอนเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น "พระบุตรฝ่ายวิญญาณ" พระองค์แรกที่เกิดจากพระเจ้า พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์กับหนึ่งในภรรยาทั้งหลายของพระองค์ แทนที่จะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้จริงพระองค์เดียว พวกเขาเชื่อว่าพระองค์กลายเป็นพระเจ้า ดั่งที่พวกเขาวันหนึ่งก็จะกลายเป็นพระ เนื่องด้วยหลักการของมอร์มอนเนื่องจากเป็นลำดับแรกของ "พระบุตรฝ่ายวิญญาณ" ของพระเจ้า พระเยซูทรงมีอำนาจเหนือกว่าซาตานหรือลูซิเฟอร์ ผู้ที่เป็น "บุตรของพระเจ้า" ลำดับสองและ "พี่น้องฝ่ายวิญญาณ" ของพระเยซู เป็นสิ่งน่าขันที่พวกเขาใช้พระธรรมโคโลสี 1:15 เป็นหนึ่งใน "ตำราที่พิสูจน์แล้ว" ของพวกเขาเพราะได้กล่าวไว้ว่า "พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง" พวกเขายังเพิกเฉยต่อข้อ 16 ที่เราเห็นว่า "เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์ หรือเป็น อาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์" สรรพสิ่งทั้งสิ้นคือคือบัลลังก์ อำนาจการปกครอง ข้อปฏิบัติหรือฤทธิ์อำนาจรวมทั้งซาตานและสมุนของมัน

เพื่อที่จะเชื่อว่าซาตานและพระเยซูเป็น "พี่น้องฝ่ายวิญญาณ" คนคนหนึ่งต้องปฏิเสธการสอนที่ชัดเจนของพระคัมภีร์ พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนมากว่าเป็นพระเยซูคริสต์ที่ทรงสร้างทุกสิ่งและทรงอยู่ลำดับที่สองของตรีเอกานุภาพ พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์และอย่างมีเอกลักษณ์ พระเยซูอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าในหลายบทในพระคัมภีร์ ในยอห์น 10:30 พระเยซูตรัสว่า "เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน" พระเยซูไม่ได้อ้างเป็นพระที่มีอำนาจน้อย พระองค์ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ในยอห์น 1:1-5 กล่าวชัดเจนว่าพระเยซูไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างและพระองค์เองนั้นต่างหากที่สร้างทุกสรรพสิ่ง "พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ" (ยอห์น 1:3) จะต้องชัดเจนอีกเพียงใด "ทุกสิ่ง" หมายถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วและรวมถึงซาตานผู้ที่เป็นทูตสวรรค์ที่ถูกสร้างโดยพระองค์เหมือนกับทูตสวรรค์องค์อื่นๆ รวมทั้งเหมือนกับที่ปีศาจถูกสร้างมา พระคัมภีร์เผยให้เห็นว่าซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่ร่วงลงมาเป็นผู้ที่กบฏต่อพระเจ้าและพระเยซูในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้า ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่าซาตานและพระเยซูคือเพียงแค่ผู้สร้างโลกและผลงานของการทรงสร้างของผู้พิพากษาที่ชอบธรรมคือพระเยซูคริสต์และสิ่งถูกสร้างที่ทำความบาปคือซาตาน

คล้ายกับพวกมอรมอน พยานพระยะโฮวาห์สอนว่าพระเยซูและซาตานเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณ ในขณะที่พวกมอรมอนและพยานพระยะโฮวาห์อาจพยายามหลีกเลี่ยงการสอนนี้บางครั้งเพราะว่าเป็นการสอนที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงต่อสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่องค์กรเหล่านี้เชื่อและเป็นส่วนหนึ่งของหลักการหลักของพวกเขา

พวกมอรมอนเชื่อว่าไม่เพียงแต่พระเยซูและลูซิเฟอร์จะเป็น "พระบุตรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า" แต่ว่ามนุษย์ยังเป็นบุตรฝ่ายวิญญาณด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาเชื่อว่า "พระเจ้า ทูตสวรรค์และมนุษย์ผู้ชายคือสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกัน หนึ่งเผ่าพันธุ์ ครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียว" นี่คือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าในวันหนึ่งพวกเขาจะกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับพระเจ้าเท่าๆ กับพะเยซูหรือแม้แต่พระเจ้าพระบิดา มากกว่าที่จะมองว่าความแตกต่างอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ ระหว่างพระเจ้าและการทรงสร้างของพระองค์ พวกเขาเชื่อว่าในวันหนึ่งพวกเขาเองจะเป็นพระเจ้า แน่นอนนี่คือการโกหกเดิมๆ ของซาตานที่กล่าวกับพวกเราตั้งแต่ที่สวนเอเดน (ปฐมกาล 3:15) ความปรารถนาอย่างชัดเจนต่อการช่วงชิงบัลลังก์ของพระเจ้า เป็นสิ่งที่อยู่เฉพาะในหัวใจของมนุษย์

ในมัทธิว 16:15 พระเยซูตรัสถามคำถามสำคัญคือ ""แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร?" นี่คือคำถามซึ่งสำคัญต่อความรอดและเป็นคำถามหนึ่งที่พวกมอรมอนและพยานพระยะโฮวาห์เข้าใจผิด คำตอบของพวกเขาคือว่าพระเยซูทรงเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณของซาตานเป็นคำตอบที่ผิด พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระบุตรและในพระองค์ความสมบูรณ์ของตรีเอกานุภาพทรงสถิตในรูปของร่างกาย (โคโลสี 2:9) พระองค์สร้างซาตานและวันหนึ่งพระองค์จะโยนซาตานลงในบึงไฟนรกเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการกบฏต่อพระเจ้าของมัน น่าเศร้าที่วันแห่งการพิพากษาผู้ที่หลงคำโกหกของซาตานจะต้องถูกโยนลงในบึงไฟนรกกับซาตานและปีศาจของมัน พระของมอรมอนและพยานพระยะโฮวาห์ไม่ใช่พระเจ้าผู้ที่เปิดเผยพระองค์เองในพระคัมภีร์ เว้นแต่ว่าพวกเขาจะสำนึกผิดและกลับมาเข้าใจ รวมถึงนมัสการพระเจ้าแท้จริงพระองค์เดียว พวกเขาก็ไม่มีความหวังสำหรับความรอด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูและซาตานเป็นพี่น้องกันหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries