settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิเอเรียสอะไร?

คำตอบ


ลัทธิเอเรียสถูกตั้งชื่อตามบาทหลวงเอเรียสในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 หนึ่งในหัวข้อสำคัญที่สุดอันดับต้นๆของการอภิปรายในหมู่ชาวคริสต์ยุคเริ่มแรกเป็นเรื่องของความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ พระเยซูทรงพระเจ้าแท้จริงในสภาพมนุษย์ที่มีเนื้อหนังหรือพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมา? พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าหรือเพียงแค่เหมือนพระเจ้า? ลัทธิเอเรียสถือได้ว่าพระเยซูทรงถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า ทรงเป็นคนแรกของการทรงสร้าง และว่าพระเยซูเป็นเกียรติสุดยอดของการทรงสร้างทั้งหมด ลัทธิเอเรียสก็คือมุมมองที่ว่า พระเยซูทรงถูกสร้างขึ้นโดยมีลักษณะของพระเจ้า แต่ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง

โรม 8:29 “ เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก”

โคโลสี 1:15-20 “พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย คือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย ที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นธำรงในพระองค์ และโดยพระองค์ ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์ พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์”

ลัทธิเอเรียสเข้าใจคำว่า "หัวปี" ในข้อพระคัมภีร์นี้ หมายถึงว่าพระเยซูทรง "บังเกิด" หรือ "ถูกสร้าง" เป็นอันดับแรกของการทรงสร้าง นี้ไม่ใช่สาระ พระเยซูเองทรงประกาศว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่เองก่อนและทรงเป็นนิรันดร์กาล

ยอห์น 8:58 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิด”

John ยอห์น 10:30 “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ยอห์นบอกเราว่าพระเยซูทรงเป็น "เบื้องต้นกับพระเจ้า"

ยอห์น 1:1-2 “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า”

ในสมัยพระคัมภีร์ ลูกชายคนแรกของครอบครัวจะถูกนับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่

ปฐมกาล 49:3”รูเบนเอ๋ย เจ้าเป็นบุตรหัวปีของเรา เป็นกำลังและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของเรา เป็นยอดแห่งความเย่อหยิ่งและยอดของความรุนแรง”

อพยพ 11:5 “และพวกลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ ผู้ประทับบนพระที่นั่ง จนถึงบุตรหัวปีของทาสหญิง ซึ่งโม่แป้ง ทั้งลูกหัวปีของสัตว์เดียรัจฉานด้วยจะต้องตาย”

อพยพ 34:19 “ทุกสิ่งซึ่งออกจากครรภ์ครั้งแรกเป็นของเรา คือสัตว์ตัวผู้ทั้งหมดของเจ้า ลูกหัวปีของโคและของแกะ”

กันดารวิถี 3:40 “และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงนับบุตรชายหัวปีทั้งหลายของคนอิสราเอล ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป จงจดจำนวนรายชื่อไว้”

เพลงสดุดี 89:27 “และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปี สูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก”

เยเรมีย์ 31:9 “เขาจะมาด้วยการร้องไห้ และเราจะนำเขากลับด้วยการเล้าโลมใจ เราจะให้เขาเดินข้ามลำธารน้ำ ในทางตรงซึ่งเขาจะไม่สะดุด เพราะเราเป็นบิดาแก่อิสราเอล และเอฟราอิมเป็นบุตรหัวปีของเรา”

ในความหมายที่รู้สึกว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรหัวปีของพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นสมาชิกระดับแนวหน้าของครอบครัวของพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นองค์ที่ถูกเจิมไว้ "ที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดาองค์นิรันดร์ เจ้าชายองค์สันติภาพ"

อิสยาห์ 9:6 “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า ‘ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช””

หลังจากเกือบศตวรรษของการอภิปรายในสภาคริสตจักรต่าง ๆ ในยุคแรก คริสตจักรประณาม ลัทธิเอเรียสอย่างเป็นทางการว่าเป็นหลักคำสอนที่ผิดพลาด ตั้งแต่เวลานั้น ลัทธิเอเรียสไม่เคยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นลัทธิความเชื่อที่มีศักยภาพของหลักความเชื่อแห่งศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตาม ลัทธิเอเรียสก็ยังไม่ตาย ลัทธิเอเรียสยังคงดำเนินต่อไปอีกตลอดหลายศตวรรษในรูปแบบที่แตกต่างกัน พยานพระยะโฮวาและมอร์มอนในทุกวันนี้ยึดถือพระลักษณะของพระคริสต์ตามแบบลัทธิเอเรียส มาก เช่นเดียวกับคริสตจักรในยุคแรกๆ ได้เราต้องประณามการโจมตีทุกรูปแบบไม่ว่าในรูปแบบใด ที่มีต่อสภาพการทรงเป็นพระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิเอเรียสอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries