settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม และลัทธิกึ่งความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม?

คำตอบ


เพลาเจียส เป็นพระสอนศาสนาที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายปี ค.ศ. 300 และต้นปี ค.ศ. 400 เพลาเจียส สอนว่ามนุษย์เกิดมาบริสุทธิ์ปราศจากบาปดั้งเดิมหรือได้รับมรดกบาปติดมา เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างวิญญาณทุกดวงของของมนุษย์โดยตรง ดังนั้นวิญญาณทุกดวงของมนุษย์เป็นอิสระพ้นจากบาปเพลาเจียส เชื่อว่าบาปของอาดัมไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออนาคตของมนุษยชาติ มุมมองนี้จะกลายเป็นที่รู้จักว่าคือลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม

ลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิมขัดแย้งกับข้อพระคัมภีร์หลายข้อและหลักการพระคัมภีร์ ประการแรก พระคัมภีร์บอกเราว่าเราเป็นคนบาปตั้งแต่วินาทีที่เราคลอดจากครรภ์มารดา

เพลงสดุดี 51:5 “ดูเถิด ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป”

นอกจากนี้ พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายอันเป็นผลมาจากความผิดบาป

เอเสเคียล 18:20 “ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตาย บุตรไม่ต้องรับโทษความชั่วของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับโทษความชั่วของบุตร คนชอบธรรมจะรับกรรมชอบของตัว และคนอธรรมจะรับกรรมชั่วของตน”

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

ในขณะที่ลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิมบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับแนวโน้มตามธรรมชาติบาป แต่พระคัมภีร์กล่าวตรงกันข้าม

โรม 3:10-18 “ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดี ไม่มีเลย ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวง พิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา ปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อน เท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์ และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข เขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลย”

โรม 5:12 “เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป”

ตรงนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เพราะอาดัมได้ทำบาปจึงเป็นเหตุผลที่มนุษยชาติติดเชื้อบาปตามไปด้วย ใครก็ตามที่ได้อบรมเลี้ยงดูเด็กๆ สามารถยืนยันถึงความจริงที่ว่า เด็กจะต้องได้รับการสอนให้ประพฤติดี; พวกเขาไม่ต้องถูกสอนให้รู้จักวิธีทำบาป จึงเห็นได้ชัดว่าลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิมไม่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์และควรได้รับการปฏิเสธ

โดยหลักการ ลัทธิกึ่งความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม สอนว่ามนุษย์เป็นมลทินบาป แต่ไม่ถึงขนาดที่ตัวเราเองไม่สามารถเข้าร่วมมือในพระคุณของพระเจ้าได้ ลัทธิกึ่งความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม โดยสาระสำคัญ ก็เลวร้ายบางส่วนเมื่อเทียบกับสิ่งเลวร้ายทั้งหมด เนื้อหาพระคัมภีร์เดียวกันที่ปฏิเสธลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม ก็ยังปฏิเสธลัทธิกึ่งความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิมด้วย โรม 3: 10-18 แน่นอนไม่ได้อธิบายความเป็นมนุษย์เป็นเพียงการปนเปื้อนบางส่วนจากบาป พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่า ถ้าพระเจ้าไม่ทรง "เข้าใกล้" เรา เราไม่มีความสามารถในการเข้าร่วมในพระคุณของพระเจ้า

ยอห์น 6:44 “ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย”

เช่นเดียวกับลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม ลัทธิกึ่งความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม ก็ไม่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ และควรได้รับการปฏิเสธ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม และลัทธิกึ่งความเชื่อที่ปฏิเสธบาปดั้งเดิม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries