settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนศาสตร์กระบวนการคืออะไร

คำตอบ


ศาสนศาสตร์กระบวนการนั้นตั้งอยู่บนปรัชญาที่มีเพียงแต่ความแน่นอนซึ่งอยู่ในโลกคือการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นพระเจ้าเช่นเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่าศาสนศาสตร์กระบวนการนั้นเป็นสิ่งที่เทียมเท็จ พระธรรมอิสยาห์ 46:10 นั้นแจ่มแจ้งเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่สูงสุดและธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าคือ “ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนั้นให้ทราบตั้งแต่อดีตกาล ทั้งกล่าวว่า ‘แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเรา’” พระเยซูคริสต์บุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าเทียมกันคือ “พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์” (ฮีบรู 13:8) พระคัมภีร์นั้นกล่าวชัดเจนว่าแผนการของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามความคิดเพ้อฝันของผู้ที่เป็นเพียงแค่มนุษย์ (สดุดี 33:11) พระองค์ “ผู้ไม่ได้ทรงผันแปรเหมือนเงาที่แปรเปลี่ยน” (ยากอบ 1:17) แต่ศาสนศาสตร์กระบวนการไม่ได้พิจารณาว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจหรือให้เป็นอำนาจสุดท้ายของเรา

พระคัมภีร์แสดงออกถึงคุณลักษณะ คุณภาพ และบุคลิกภาพมากมายของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้รวมถึงความบริสุทธิ์ (อิสยาห์ 6:3, วิวรณ์ 4:8) ความยิ่งใหญ่สูงสุด (1 พงศาวดาร 29:11, เนหะมีย์ 9:6, สดุดี 83:18, อิสยาห์ 37:20) ความเป็นหนึ่งเดียว (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4) ทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง (สดุดี 139:7-10) ทรงสัพพัญญูรู้ (โยบ 28:24, สดุดี 147:4-5) ทรงฤทธานุภาพสูงสุด (โยบ 42:1-2) ดำรงอยู่ได้โดยพระองค์เอง (อพยพ 3:14, สดุดี 36:9) มีความเป็นนิรันดร์ (สดุดี 90:2, ฮาบากุก 1:12) ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง (สดุดี 33:11, ยากอบ 1:17) สมบูรณ์แบบ (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:3-4) ไม่มีที่สิ้นสุด (โยบ 5:9, 9:10) เป็นความจริง (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4, สดุดี 86:15) เป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8, 16) มีความชอบธรรม (สดุดี 11:7, 119:137) มีความสัตย์ซื่อ (เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9, สดุดี 89:33) มีพระเมตตา (สดุดี 102:17) มีความปรานี (อพยพ 22:27, เนหะมีย์ 9:17, สดุดี 86:15, 145:17) ยุติธรรม (สดุดี 111:7, อิสยาห์ 45:21) และมีความเป็นอิสระ (โยบ 23:13, สุภาษิต 21:1) พระเจ้าใช้สิ่งเหล่านี้ในโลกและดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้อย่างกระตือรือร้นทุกวันนี้ พระเจ้าทรงอยู่เหนือสิ่งทรงสร้างทั้งหมดของพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังทรงมีความเป็นส่วนตัวและเป็นที่รู้จักได้

ศาสนศาสตร์กระบวนการปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ด้วยการกล่าวว่าพระเยซูไม่ได้มีความแตกต่างอย่างแท้จริงจากมนุษย์คนอื่นๆ นอกจากนี้ปรัชญามนุษยนิยมของศาสนศาสตร์กระบวนการสอนว่ามนุษยชาติไม่ต้องได้รับความรอด ในขณะที่พระคัมภีร์นั้นกล่าวชัดเจนว่าถ้าหากปราศจากพระคริสต์ มนุษย์หลงหายอย่างสิ้นหวังและถูกตัดสินให้ไปยังนรกตลอดนิรันดร์ พระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า (อิสยาห์ 9:6-7, มัทธิว 1:22-23, ยอห์น 1:1, 2, 14, 20:28, กิจการ 16:31, 34, ฟิลิปปี 2:5-6, โคโลสี 2:9, ทิตัส 2:13, ฮีบรู 1:8, 2 เปโตร 1:1) และหากปราศจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในนามของคนบาป (โรม 3:23, 6:23, 2 โครินธ์ 5:21) ก็จะไม่มีใครสามารถได้รับความรอด (ยอห์น 1:12, 3:18, 3:36, 14:6, กิจการ 4:10-12, 16:30-31)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนศาสตร์กระบวนการคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries