settings icon
share icon
คำถาม

พระกิตติคุณสัมพันธ์คืออะไร?

คำตอบ


เมื่อพระกิตติคุณสามเล่มแรก- มัทธิว มาระโก และลูกา ถูกเปรียบเทียบกัน แน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆจะคล้ายคลึงกัน ทั้งในเนื้อหาและการพรรณนา เป็นผลให้ มัทธิว มาระโก และลูกาถูกเรียกว่าเป็น "พระกิตติคุณสัมพันธ์" คำว่า เกี่ยวกับสรุปใจความสำคัญ โดยทั่วไปหมายถึง "พิจารณาด้วยกันกันอย่างมีมุมมองเดียวกัน" ความคล้ายคลึงกันในระหว่างพระกิตติคุณสัมพันธ์ ได้ชักนำให้บางคนสงสัยว่าผู้เขียนพระกิตติคุณมีแหล่งข้อมูลที่มาเหมือนกัน อีกคนหนึ่งเขียนเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ ชีวิต ศาสนกิจ ความตายและการฟื้นขึ้นมา จากแหล่งที่พวกเขาได้รับข้อมูลมาสำหรับพระกิตติคุณ คำถามที่ว่ามีวิธีใดที่จะอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระกิตติคุณสัมพันธ์ เราเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับสรุปใจความสำคัญ

บางคนโต้แย้งว่ามัทธิว มาระโก และลูกา คล้ายคลึงกันจนพวกเขาต้องใช้พระกิตติคุณของแต่ละเล่มหรือมีแหล่งข้อมูลอื่นร่วมกันบ้าง "แหล่งข้อมูล" ดังที่สมมุตินี้ ได้รับชื่อว่า "Q" จากภาษาเยอรมัน Quelle ซึ่งหมายความว่า "แหล่งที่มาข้อมูล” มีหลักฐานใด ๆ สำหรับเอกสาร "Q" บ้างไหม ไม่มีเลย ไม่มีส่วนใดหรือตอนใดของ เอกสาร"Q" ที่เคยถูกค้นพบ ไม่มีบาทหลวงคริสตจักรคนใดในยุคแรกที่เคยกล่าวถึง"แหล่งข้อมูล" ของพระกิตติคุณที่พวกเขาได้เขียนเรื่องราวไว้ "Q" เป็นการคิดค้นของ "นักวิชาการ" เสรี ที่ปฏิเสธแรงดลใจในการเขียนพระคัมภีร์ พวกเขาเชื่อว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าผลงานวรรณกรรมชิ้นหนึ่ง ทำให้เกิดการวิจารณ์เช่นเดียวกันกับผลงานวรรณกรรมอื่นๆ อีกครั้ง ที่ไม่มีหลักฐานใด ๆ สำหรับ เอกสาร"Q" ไม่ว่าในด้านพระคัมภีร์ ด้านเทววิทยา หรือด้านประวัติศาสตร์

หากมัทธิว มาระโกและลูกาไม่ได้ใช้ เอกสาร"Q" ทำไมพระกิตติคุณที่พวกเขาเขียนจึงคล้ายกันได้ มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายอย่าง มันเป็นไปได้ที่พระกิตติคุณเล่มใดก็ตามที่เขียนขึ้นก่อนเป็นลำดับแรก (อาจจะเป็นได้ว่า มาระโก แม้ว่าผู้อาวุโสของคริสตจักรรายงานว่ามัทธิวเป็นเล่มแรกที่เขียน) แล้วผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มอื่น ๆ ได้เข้าไปดูเล่มแรกนั้น แน่นอนไม่มีปัญหากับความคิดที่ว่ามัทธิวและ / หรือลูกาคัดลอกเนื้อความจากพระกิตติคุณมาระโกและนำมันมาใช้เขียนพระกิตติคุณเล่มอื่น บางทีลูกาอาจเข้าไปดูในมาระโกและมัทธิว และใช้เนื้อหาที่ได้จากทั้งสองเล่มนั้นมาเขียนในพระกิตติคุณของเขาเอง

ลูกา 1:1–4 ท่านเธโอฟีลัส ที่เคารพอย่างสูง ท่านทราบแล้วว่า มีหลายคนได้อุตส่าห์เรียบเรียงเรื่อง ราวเหล่านั้น ซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราทั้งหลาย ตามที่เขาผู้ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้น ได้แสดงให้เรารู้ เหตุฉะนั้น เนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบเสาะถ้วนถี่ตั้งแต่ต้นมา จึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อประโยชน์แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบ

ในที่สุด "ปัญหา" สรุปใจความสำคัญ ไม่เป็นปัญหาใหญ่ อย่างที่บางคนพยายามที่จะทำให้มันเป็น คำอธิบายว่าทำไมพระกิตติคุณสัมพันธ์คล้ายคลึงกันก็คือ พระกิตติคุณเหล่านี้ได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน และทั้งหมดเขียนโดยคนที่เห็นเป็นพยานหรือได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์เดียวกัน พระกิตติคุณมัทธิวถูกเขียนขึ้นโดยมัทธิว อัครสาวกคนหนึ่งในสิบสองคนที่ติดตามพระเยซูและได้รับมอบฉันทะภาระจากพระองค์ พระกิตติคุณมาระโกเขียนขึ้นโดยยอห์น มาระโก ผู้ช่วยงานของอัครสาวกเปโตร สาวกคนหนึ่งในสิบสองคน พระกิตติคุณลูกาเขียนขึ้นโดยท่านลูกา ผู้ช่วยงานใกล้ชิดของอัครทูตเปาโล ทำไมเราจะไม่คาดว่าเรื่องราวในพระกิตติคุณเหล่านี้จะคล้ายกันมากได้ล่ะ พระกิตติคุณแต่ละเล่มได้รับการดลใจสูงสุดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

2 ทิโมธี 3:16–17 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

2 เปโตร 1:20–21 ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะใน พระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา

ดังนั้น เราควรคาดหวังว่าจะมีความสอดคล้องกันและความเป็นเอกภาพกัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระกิตติคุณสัมพันธ์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries