คำถามเกี่ยวกับความรอด


พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ใด?

เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เมื่อไหร่ / อย่างไร?

ฉันจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของฉันคืออะไร?

การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

ในปัจจุบันนี้ของประทานแห่งการอัศจรรย์ของพระวิญญาณยังมีอยู่ไหม?

ของประทานแห่งการพูดภาษาแปลก ๆ คืออะไร?

อย่างไรแจกจ่ายพระเจ้าประทานฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะทรงให้ฉันเป็นของขวัญที่จิตวิญญาณที่ผมถามหา?

อะไรคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์?

ทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย / ดับพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าอะไร?

ผู้เชื่อสามารถรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือไม่?

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงละจากผู้เชื่อหรือ?

การล้มลงในพระวิญญาณถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือ?

เดินในพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าอะไร?

การอธิษฐานภาษาแปลกๆ คืออะไร. การอธิษฐานภาษาแปลกๆ เป็นการอธิษฐานระหว่างผู้เชื่อและพระเจ้าหรือ?

อะไรคือความแตกต่างระหว่างพรสวรรค์และของประทานฝ่ายวิญญาณ?

การพูดภาษาแปลกๆ เป็นหลักฐานว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือ?

อะไรคืออนุประโยค และพระบุตร?

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีบทบาทอะไรในชีวิตของเราวันนี้?

หลักการเสื่อมสูญเป็นไปตามพระคัมภีร์ไหม?

การขับเคลื่อนโดยพลังจากของประทานฝ่ายวิญญาณคืออะไร?

สุรเสียงคืออะไร?

อะไรคือพระนามและพระยศศักดิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์?

ตราประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

อะไรคือจุดประสงค์ของประทานหมายสำคัญตามพระคัมภีร์ ?

คำถาม ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไร?

"พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น" เขา "" เธอ "หรือ" มัน " เพศชาย เพศหญิงหรือไร้เพศ"?

อะไรคือบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดิม?

มีรายการของประทานฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์หรือ?

มีคุณค่าอันใดไหมในการทดสอบของประทานฝ่ายวิญญาณ /ตามขนาดที่มีอยู่/ตามที่ประเมินได้?

เราควรนมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับความรอด