settings icon
share icon
คำถาม

เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เมื่อไหร่ / อย่างไร?

คำตอบ


อัครทูตเปาโลสอนไว้อย่างชัดเจนว่าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนาทีที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 12:13 บอกว่า “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่” ข้อพระคัมภีร์โรม 8:9 บอกเราว่าหากผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาก็ไม่ได้เป็นของพระคริสต์ “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์” ข้อพระคัมภีร์ เอเฟซัส 1:13-14 สอนเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือตราประทับแห่งความรอดสำหรับทุกคนที่เชื่อ “ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา เป็นมัดจำแห่งการรับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์”

ข้อพระคัมภีร์สามข้อนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวินาทีที่เราได้รับความรอด ท่านเปาโลคงพูดไม่ได้ว่าเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นซาบซ่านอยู่ หากผู้เชื่อชาวเมืองโครินธ์ไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคน ข้อพระคัมภีร์โรม 8:9 ยิ่งพูดหนักแน่นขึ้นไปอีกว่า ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระคริสต์ ดังนั้นการมีพระวิญญาณคือการแสดงให้เห็นว่ามีความรอด ยิ่งกว่านั้นพระวิญญาณบริสุทธ็ไม่สามารถเป็น “ตราประทับแห่งความรอด” ได้ (เอเฟซัส 1:13-14) หากพระองค์ไม่ได้ถูกรับเข้ามาในวินาทีแห่งความรอด ข้อพระคัมภีร์หลายข้อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความรอดของเราได้รับการยืนยันในทันทีที่เราต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด

ข้อสนทนานี้สามารถถูกโต้แย้งได้ เพราะบ่อยครั้งที่พันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสับสน การรับ/การทรงสถิตของพระวิญญาณเกิดขึ้นในทันทีที่ผู้เชื่อได้รับความรอด การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตของคริสเตียน และในขณะที่เราเชื่อว่าการรับบัพติศมาของพระวิญญาณเกิดขึ้นในทันทีที่ผู้เชื่อได้รับความรอด มีคริสเตียนบางคนไม่เชื่อเช่นนั้น ดังนั้นบางครั้งจึงมีความสับสนเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับบัพติศมาของพระวิญญาณ และ “การรับพระวิญญาณ” ซึ่งเกิดขึ้นหลังการได้รับความรอด สรุปว่า เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร? เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ง่าย ๆ โดยการเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ยอห์น 3:5-16) เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไหร่? พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอย่างถาวรในเราในทันทีที่เราเชื่อ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เมื่อไหร่ / อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries