settings icon
share icon
คำถาม

"มีคุณค่าอันใดไหมในการทดสอบของประทานฝ่ายวิญญาณ /ตามขนาดที่มีอยู่/ตามที่ประเมินได้ "?

คำตอบ


แน่นอนว่ามันเป็นที่น่ายกย่องสำหรับบุตรของพระเจ้าที่ปรารถนาจะรู้จักของประ ทานฝ่ายวิญญาณที่ทรงประทานแก่พวกเขา โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจุดประสงค์ในการรับใช้และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

2 ทิโมธี1:6 อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น

ในเวลาเดียวกัน พระคัมภีร์ไม่ได้ชี้บอกว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของคนนั้นสามารถถูกตัดสินได้โดยการทดสอบ ของประทานฝ่ายวิญญาณมากมายตามที่ประเมินได้ เบื้องต้นทำงานแบบเดียวกัน คนที่ทำการทดสอบก็เพียงแต่ตอบสนองต่อรายการของคำบอกเล่าหรือคำถาม หลังจากได้ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว ค่าตัวเลขที่ได้ถูกจัดเตรียมให้เป็นตัวเลือกคำตอบ ได้ถูกคิดคำนวณ และตัวเลขนั้นตัดสินของประทานฝ่ายวิญญาณ (s) ในทางตรงกันข้าม พระคัมภีร์สอนว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบของประทานฝ่ายวิญญาณ ตามชอบพระทัยของพระองค์ ตามอย่างวิธีที่พระองค์ได้ทรงเลือกใช้ผู้เชื่อเพื่อทำพันธกิจแก่คนอื่น ๆ

หนึ่งในปัญหาเรื่องการเข้าถึงการทดสอบของประทานฝ่ายวิญญาณ คือว่า ในหมู่คริสเตียนทุกวันนี้ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากในเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณทั้งหลาย เช่นว่า มีของประทานฝ่ายวิญญาณกี่อย่าง สิ่งเหล่านี้แท้จริงหมายถึงอะไร ของประทานบางอย่างไม่ได้ใช้งานใช่ไหม และรวมถึงของประทานของพระคริสต์ที่มีต่อคริสตจักร ของพระองค์ ในรายการของประทานฝ่ายวิญญาณหรือไม่

เอเฟซัส 4:11 ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์

ปัญหาเหล่านี้แทบไม่ค่อยพูดถึงในการประเมินเหล่านี้ การพิจารณาอีกด้านก็คือว่า บ่อยครั้งกว่าไม่เลย ที่ผู้คนมักจะมองเห็นตัวเองแตกต่างกว่าที่คนอื่นๆ เห็นพวกเขา ซึ่งอาจหมายถึงผลที่ผิดพลาดในการประเมินของประทานฝ่ายวิญญาณของคนนั้น ปัญหาก้านที่สามที่มีการใช้วิธีการเข้าถึงนี้ เพื่อกำหนดของประทานฝ่ายวิญญาณ คือว่า ของประทานเหล่านี้มาจากพระเจ้า โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวิญญาณทรงให้ของประทานเหล่านี้แก่ใครก็ตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยเลือก

1โครินธ์ 12:7-11 การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบ ด้วยสติ ปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วย ความรู้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทาน แก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

ยอห์น 16:13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความ จริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรง ได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้ง หลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

พระเยซูทรงให้สัญญาแก่ผู้เชื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำพวกเขาไปสู่ความจริงทั้งมวล เป็นคำยืนยันเหตุผลที่ว่า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงตัดสินใจว่าใครสมควรได้รับของประทานนั้น พระองค์ทรงสนพระทัยเรามากขึ้นโดยการค้นหาว่าของประทานใดที่ให้แก่เรามากกว่าเรา ในความเป็นจริง ความอยากรู้อยากเห็นเองของเราว่าเราได้ "รับของประทาน" หลายครั้งที่เป็นแรงบันดาลใจจากความคิดไร้สาระที่ให้ความสำคัญตัวเราเอง ตรงกันข้าม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรารถนาให้เรารู้จักของประทานฝ่ายวิญญาณของเราด้วยเจตนาดีที่สุดเสมอ เพื่อว่าเราจะทำงานฝ่ายร่างกายในลักษณะที่จะถวายพระสิริและพระเกียรติแด่พระบิดา

ถ้าเราแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าจริงๆ โดยการอธิษฐาน สามัคคีธรรม ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และการสอนของผู้รับใช้ของพระเจ้า ของประทานของเราจะเห็นได้ชัดเจน พระเจ้าทรงประทานให้เรามีความปรารถนาในใจ

เพลงสดุดี 37:4 จงปีติยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน

นี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งใดก็ได้ตามที่เราปรารถนา – แต่ว่าพระองค์ทรงสามารถและจะทรงประทานให้เรามีความปรารถนาเอง พระองค์ทรงให้เรามีจิตใจปรารถนาที่จะสอน ปรารถนาที่จะให้ ปรารถนาที่จะอธิษฐาน ปรารถนาที่จะรับใช้ ฯลฯ เมื่อเราทำตามความปรารถนาเหล่านั้น และเรามีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะถวายพระสิริแด่พระองค์ ในการใช้ของประทานที่เราได้รับ จะเกิดผลเชิงบวก----พระกายของพระคริสต์จะได้รับคำสอนศีลธรรม และพระเจ้าจะทรงได้รับการถวายเกียรติ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

"มีคุณค่าอันใดไหมในการทดสอบของประทานฝ่ายวิญญาณ /ตามขนาดที่มีอยู่/ตามที่ประเมินได้ "?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries