settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างพรสวรรค์และของประทานฝ่ายวิญญาณ?

คำตอบ


มีความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพรสวรรค์และของประทานฝ่ายวิญญาณ

ทั้งสองอย่างเป็นของประทานจากพระเจ้า ทั้งสองอย่างเติบโตขึ้นเมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองอย่างตั้งใจที่จะนำมาใช้เพื่อเห็นแก่ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

1โครินธ์ 12:7 กล่าวว่าของประทานฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับก็เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและไม่ใช่ตัวเอง “การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน”

ขณะที่พระบัญญัติของพระเจ้าทั้งสองข้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักพระเจ้าและคนอื่น ดังนั้นเราควรจะใช้พรสวรรค์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น แต่มันจะแตกต่างกันที่ใครจะได้รับและเมื่อไหร่ที่จะได้รับพรสวรรค์และของประทานฝ่ายวิญญาณนั้น บุคคล (โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อในพระเจ้าหรือในพระคริสต์) ที่ได้รับพรสวรรค์ตามธรรมชาติเป็นผลมาจากการร่วมกันของพันธุกรรม (บางคนมีความสามารถตามธรรมชาติในด้านดนตรี ศิลปะหรือคณิตศาสตร์) และสภาพแวดล้อม (การเติบโตขึ้นมาในครอบครัวนักดนตรีจะช่วย คนนั้นให้พัฒนาพรสวรรค์ด้านดนตรี) หรือเพราะพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทรงประทานให้บางคนมีพรสวรรค์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น เบซาเลล อพยพ 31:1-6 “พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‘ดูซี ข้าพระองค์ได้ออกชื่อเบซาเลล ผู้เป็นบุตรอุรี ผู้เป็นบุตรเฮอร์แห่งเผ่ายูดาห์

และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่าง จะได้คิดออกแบบอย่างประณีตในการทำเครื่องทองคำ เงิน และทองสัมฤทธิ์ เจียระไนพลอยต่างๆ สำหรับฝังในกระเปาะและแกะสลักไม้ได้ คือประกอบวิชาการทุกอย่าง และดูเถิด ข้าพระองค์ได้ตั้งผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง ชื่อโอโฮลีอับบุตรอาหิสะมัคแห่งเผ่าดาน ข้าพระองค์ได้ให้สมรรถภาพแก่คนทั้งปวงที่มีฝีมือ เพื่อเขาจะได้ทำสิ่งสารพัด ซึ่งข้าพระองค์ได้สั่งเจ้าไว้นั้น’” ของประทานฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู้เชื่อทุกคนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเวลาที่พวกเขาเชื่อวางใจในพระคริสต์เพื่อขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของพวกเขา โรม 12:3, 6 “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็น การเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ” ในขณะนั้นเอง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณแก่ผู้เชื่อใหม่ พระองค์ทรงปรารถนาให้ผู้เชื่อมี “สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคน ตามชอบพระทัยพระองค์ (1โครินธ์ 12:11)

โรม 12.3-8 ลำดับรายการของประทานฝ่ายวิญญาณดังนี้ คือ การพยากรณ์ การรับใช้ผู้อื่น (ความหมายทั่วไป) การสั่งสอน การตักเตือน ความมีใจกว้าง ความเป็นผู้นำ และการสำแดงความเมตตา “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน เพราะว่า ในร่างกายอันเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้นๆมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใด พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาค ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ที่ครอบครอง ก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา ก็จงแสดงด้วยใจยินดี

1 Corinthians 12:8-11 1 โครินธ์ 12:8-11 ลำดับรายการพรสวรรค์เป็น ถ้อยคำแห่งสติปัญญา (ความสามารถในการถ่ายทอดสติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณ) พระคำแห่งปัญญา (ความสามารถในการถ่ายทอดความจริงในทางปฏิบัติ) ความเชื่อ (ความวางใจที่ไม่ธรรมดาต่อพระเจ้า) การสำแดงปาฏิหาริย์ การพยากรณ์, การมองเห็นพระวิญญาณ ภาษาแปลก ๆ (ความสามารถที่จะพูดภาษาที่คนยังไม่ได้ศึกษา) และการแปลความหมายภาษาแปลก ๆ “พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ สิ่งสารพัดเหล่านี้

พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์”

รายการลำดับที่สามอยู่ในเอเฟซัส 4:11-13 ซึ่งพูดถึงพระเจ้าทรงประทานแก่คริสตจักร อัครทูต ผู้พยากรณ์ ผู้ประกาศ และอาจารย์ผู้สั่งสอน “ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” ยังมี คำถามว่ามีของประทานฝ่ายวิญญาณมีกี่อย่าง เพราะรายการที่ลำดับทั้งสองอย่างไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่รายการที่ลำดับไว้ในพระคัมภีร์ยังไม่ละเอียดพอ ยังมีของประทานฝ่ายวิญญาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ ในขณะที่คนอาจพัฒนาพรสวรรค์ของเขา และต่อมาพัฒนาอาชีพการงาน หรืองานอดิเรกตามความสนใจของเขา ของประทานฝ่ายวิญญาณที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ในการสร้าง คริสตจักรของพระคริสต์ขึ้น

เช่นนั้น คริสเตียนทุกต้องมีบทบาทเข้าส่วนในการส่งเสริมประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ให้ก้าวออกไป เราทั้งหมดได้รับการทรงเรียก และฝึกฝนให้พร้อมที่จะมีส่วนร่วมใน" งานแห่งพันธกิจรับใช้" (เอเฟซัส 4:12) ทุกคนได้รับพรสวรรค์ เพื่อว่าพวกเขา สามารถเสียสละถวายเพื่อพระคริสต์ด้วยความกตัญญูที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อพวกเขา ในการทำเช่นนั้น พวกเขา ยังได้พบกับความสำเร็จ ในชีวิต ผ่านการงานที่พวกเขาทำเพื่อ คริสต์

เป็นงานของผู้นำ คริสตจักรที่จะช่วยสร้าง ธรรมิกชนเพื่อให้พวกเขาสามารถฝึกฝนเตรียมพร้อมต่อไปสำหรับงานพันธกิจรับใช้ที่ พระเจ้าได้ทรงเรียกพวกเขามา

ผลที่มีเป้าหมาย ของประทานฝ่ายวิญญาณ คือ คริสตจักรในภาพรวมสามารถเติบโต ได้รับการเสริมสร้างโดยกำลังของสมาชิกในพระกายของพระคริสต์

สรุป ความแตกต่างระหว่าง ของประทานฝ่ายวิญญาณ และพรสวรรค์

1) พรสวรรค์เป็นผลมาจากพันธุกรรม และ / หรือการฝึกฝน ในขณะที่ของประทานฝ่ายวิญญาณ เป็นผลมาจากฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

2) ใครๆ ก็สามารถมีพรสวรรค์ได้ ไม่ว่านับถือศาสนาคริสต์หรือไม่ ในขณะที่ของประทานฝ่ายวิญญาณ จะทรงประทานเฉพาะแก่คริสเตียนเท่านั้น

3) ในขณะที่พรสวรรค์และของประทานฝ่ายวิญญาณ ทั้งสองอย่างนี้ ควรจะใช้เพื่อถวายพระพระสิริแด่พระเจ้า และรับใช้คนอื่น ๆ ของประทานฝ่ายวิญญาณมุ่งเน้นไปที่ การงานเหล่านี้ ในขณะที่พรสวรรค์สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ได้ทั้งนั้นที่ไม่ใช่ฝ่าย จิตวิญญาณ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างพรสวรรค์และของประทานฝ่ายวิญญาณ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries