settings icon
share icon
คำถาม

เหตุใดนกพิราบจึงมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์?

คำตอบ


พระกิตติคุณทั้งสี่อ้างถึงการรับบัพติศมาของพระเยซูโดยยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน (มัทธิว 3:16, มาลาคี 1:10, ลูกา 3:22, ยอห์น 1:32) พระธรรมลูกกากล่าวไว้ว่า "และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสัณฐานเหมือนนกพิราบได้ลงมาบนพระองค์" เพราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือวิญญาณพระองค์ไม่ปรากฏให้เราเห็น ด้วยสาเหตุนี้ถึงอย่างไรก็ตามพระวิญญาณก็ทรงยอมปรากฏให้เห็นและถูกพบโดยมนุษย์อย่างไม่คาดคิดมาก่อน นกพิราบคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความปราศจากอันตราย (มัทธิว 10:16) และรูปร่างของนกพิราบในขณะที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาเป็นเครื่องแสดงว่า พระวิญญาณซึ่งพระเยซูทรงได้รับคือหนึ่งในความบริสุทธิ์และความไร้มลทิน

อีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เกี่ยวของกับนกพิราบมาจากเรื่องราวน้ำท่วมและเรือโนอาห์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6-8 เมื่อโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง โนอาห์ต้องการตรวจสอบดูเพื่อหาดูว่าที่แห่งไหนมีพื้นดินแห้ง ดังนั้นเขาจึงส่งนกพิราบออกไปจากเรือ นกพิราบกลับมาพร้อมกิ่งมะกอกในจะงอยปากของมัน (ปฐมกาล 8:11) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากิ่งมะกอกได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ อย่างเป็นสัญลักษณ์ เรื่องราวนกพิราบของโนอาห์บอกแก่พวกเราว่าพระเจ้าทรงประกาศสันติสุขกับมวลมนุษย์หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้กวาดล้างความชั่วร้ายออกจากโลก นกพิราบเป็นเครื่องหมายของพระวิญญาณของพระองค์ที่นำข่าวดีเรื่องการคืนดีกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการคืนดีชั่วคราว เพราะว่าการคงไว้ซึ่งการคืนดีฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้านั้นมาจากพระเยซูคริสต์ แต่ยังเป็นสิ่งที่มีความหมายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกบรรยายเป็นนกพิราบตอนที่พระเยซูทรงรับบัพติศมา ดังนั้นจึงใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพกับพระเจ้าอีกครั้ง

ช่วงเทศกาลเพนเทคอส พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงสัณฐานเป็น "เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น" (กิจการ 2:3) เพื่อที่จะหมายถึงฤทธิ์อำนาจอันน่าอัศจรรย์ของข้อความของอัครทูตและชีวิตที่ถูกเปลี่ยนอย่างมาก การปรากฏของพระวิญญาณประดุจนกพิราบที่การรับบัพติศมาของพระเยซูเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงอ่อนโยนที่ทรงนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์ผ่านทางการสละพระชนม์ชีพของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เหตุใดนกพิราบจึงมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries