settings icon
share icon
คำถาม

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลหรือไม่?

คำตอบ


หลายคนพบว่าหลักคำสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เกิดความสบสน พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฤทธิ์เดช เป็นบุคคลหรือเป็นอย่างอื่น แล้วพระคัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไร

พระคัมภีร์แนะนำหลายทางที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลอย่างแท้จริงนั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นบุคคลโดยส่วนตัว และเป็นมากกว่าสิ่งที่ไม่เป็นส่วนตัว อย่างแรก ทุกสรรพนามที่ใช้อ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ "เขา" ไม่ใช่ "มัน" ภาษากรีกดั้งเดิมของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีการยืนยันตัวตนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้อย่างชัดเจน สำหรับคำว่า "วิญญาณ" (pneuma) หมายถึงไม่มีเพศและโดยปกติจะใช้สรรพนามที่ไม่มีเพศและยังไม่มีไวยากรณ์ที่จะยืนยันถึงเพศได้ แต่หลายกรณีที่พบแทนคำสรรพนามเป็นเพศชาย (ยกตัวอย่างเช่นยอห์น 15:26;16:13 — 14) ตามหลักไวยากรณ์ไม่มีวิธีอื่นที่จะเข้าใจคำสรรพนามในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่า "เขา" ในฐานะบุคคล

มัทธิว 28:19 สอนเราถึงพิธีบัพติศมาในนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่ยังเป็นการอ้างถึงตรีเอกานุภาพด้วย พวกเราไม่ควรทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพรัทียัย (เอเฟซัส 4:30) เราสามารถทำบาป (อิสยา 63:10 ) และการโกหกพระวิญญาณ (กิจการ 5:3) พวกเราต้องเชื่อฟังพระองค์ (กิจการ 10:30) และให้เกียรติพระองค์ (สดุดี 51:11)

ความเป็นบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธ์ได้รับการยืนยังผ่านพระราชกิจมากมายของพรองค์ พระองค์มีส่วนร่วมในการทรงสร้างอย่างเป็นส่วนตัว (ปฐมกาล 1:2) ให้อำนาจคนของพระเจ้า (เศคาริยา 4:6) นำทาง (โรม 8:2) ปลอบประโลม (ยอห์น 14:26) ตัดสินความผิด (ยอห์น 16:8) สอน (ยอห์น 16:13) กำจัดความบาป (อิสยา 59:19) และให้คำบัญชา (กิจการ 8:29) งานเหล่านี้ต้องมีส่วนร่วมของบุคคลมากกว่าเพียงแค่ฤทธิ์เดช สิ่งต่างๆ หรือความคิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังบ่งบอกถึงบุคลิกของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์มีชีวิต (โรม 8:2) มีน้ำพระทัย (1 โครินธ์ 12:11) เป็นความรอบรู้ (1 โครินธ์ 2:10 — 11) เป็นนิรันดร์ (ฮิบรู 9:14) และอยู่ทุกที่ (สดุดี 139:7) ฤทธิ์อำนาจเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถมีคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ได้ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำได้และความเป็นบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธ์ได้รับการยืนยันโดยบทบาทของพระองค์ในฐานะบุคคลที่สามของทั้งสามพระภาคของพระเจ้า คนเดียวที่มีสิทธิเท่าเทียมกับพระเจ้า (มัทธิว 28:19) และครอบครองคุณสมบัติของความรอบรู้ อยู่ทุกที่ทุกแห่งและนิรันดร์สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเป็นพระเจ้า

ใน (กิจการ 5:3-4) เปโตรได้อ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าโดยกล่าวว่า "อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า" เช่นเดียวกันเปาโลอ้างว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับพระเจ้า ใน 2 โครินธิ์ 3:17-18 โดยกล่าวว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ"

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคล ดั่งที่พระคัมภีร์ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจน ดังเช่นพระองค์คือผู้ที่ควรนับถือเช่นเดียวกับพระเจ้า และพระองค์ทำหน้าที่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์แบบกับพระบิดาและพระบุตร เพื่อที่จะนำชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries