settings icon
share icon
คำถาม

การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

คำตอบ


การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถอธิบายได้ว่าเป็นงานที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำในการนำผู้เชื่อให้เข้ามาผูกพันกับพระคริสต์และผู้เชื่อคนอื่น ๆ ในพระกายของพระองค์ในวินาทีที่ผู้เชื่อได้รับความรอด ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 12:12-13 และ โรม 6:1-4 คือจุดที่เราได้พบคำสอนนี้ ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 12:13 กล่าวว่า “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่” ข้อพระคัมภีร์โรม 6:1-4 กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป เพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น” แม้ว่าข้อพระคัมภีร์โรม 6 ไม่ได้พูดอย่างเจาะจงเกี่ยวกับพระวิญญาณของพระเจ้า แต่ก็ได้อธิบายถึงตำแหน่งที่ผู้เชื่อถูกวางไว้จำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และ ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 12 ได้บอกเราว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร

มีความจริงสามประการที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการรับบัพติศมาในพระวิญญาณได้ดีขึ้น ประการแรกคือ ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 12:13 บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาแล้ว เหมือนกับว่าเราทั้งหลายถูกให้ดื่มแล้ว (การทรงสถิตของพระวิญญาณ) ประการที่สอง ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่หนุนใจให้ผู้เชื่อรับบัพติศมากับ/ใน/โดยพระวิญญาณ นี่แสดงให้เห็นว่าผู้เชื่อทุกคนมีประสบการณ์ในพันธกิจนี้แล้ว ประการสุดท้าย ข้อพระคัมภีร์เอเฟซัส 4:5 ดูเหมือนว่าจะพูดถึงการรับบัพติศมาในพระวิญญาณ หากเป็นเช่นนั้น การรับบัพติศมาในพระวิญญาณเป็นความจริงสำหรับผู้เชื่อทุกคน เช่นเดียวกับการมี “ความเชื่อเดียว” และ “พระบิดาเดียว” นั่นเอง

สรุปว่าการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อให้เกิดบางสิ่งสองประการคือ (1) ผูกพันเราเข้ากับพระกายของพระคริสต์ และ (2) ทำให้เรามีส่วนในการเข้าตรึงบนกางเขนร่วมกับพระคริสต์ การเข้าส่วนในพระกายหมายถึงการได้รับชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์ (โรม 6:4) ดังนั้นเราจึงควรใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อทำให้กายนั้นได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 12:13 กล่าวไว้ การมีประสบการณ์ในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณเดียวกันเป็นเหตุให้เราต้องรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร ดังเช่นที่ข้อพระคัมภีร์เอเฟซัส 4:5 กล่าวไว้ การเข้าร่วมในการวายพระชนม์, ถูกฝัง และฟื้นขึ้นมาร่วมกับพระคริสต์โดยการรับบัพติศมาในพระวิญญาณก่อให้เกิดรากฐานแห่งความเชื่อว่าเราได้ถูกแยกไว้แล้วจากพลังแห่งความบาป และ มีชีวิตใหม่แล้ว (โรม 6:1-10, โคโลสี 2:12)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries