settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณของถ้อยคำแห่งปัญญาและถ้อยคำแห่งความรู้ความเข้าใจคืออะไร?

คำตอบ


มีของประทานฝ่ายวิญญาณสามอย่างในพระคัมภีร์ (โรม 12:68, 1 โครินธ์ 12: 4-11, และ 1 โครินธ์ 12:28) แต่มีเพียงของประทานฝ่ายวิญญาณเดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงของประทานที่เรียกว่าถ้อยคำแห่งปัญญาและถ้อยคำแห่งความรู้ความเข้าใจ (1 โครินธ์ 12: 8) มีความสับสนมากมายกับของประทานสองอย่างนี้ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร บางทีวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงคือการอธิบายว่าของประทานเหล่านี้ไม่ได้เป็นอะไร

กลุ่มคณะเพ็นเทคอส หรือ Charismatics / Pentecostals บางคนมองของประทานฝ่ายวิญญาณถ้อยคำแห่งความรู้ความเข้าใจและถ้อยคำแห่งปัญญาว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังกล่าวจากผู้เชื่อคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเพื่อให้การเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือต่อสถานการณ์ ผู้ที่ใช้ของประทานเหล่านี้ในทางนั้นมักจะบอกอะไรบางอย่างที่ส่งผลกระทบว่า "ฉันมีถ้อยคำจากพระเจ้ามาถึงคุณ" ในการทำเช่นนั้นพวกเขากล่าวอ้างในพระนามของพระเจ้าและกล่าวอ้างให้เชื่อฟังคำพูดของพวกเขาอย่างเคร่งครัด

การเข้าใจในถ้อยคำแห่งความรู้และถ้อยคำแห่งปัญญาลักษณะนี้มีความอันตรายอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธหลักคำสอนว่ามีพระคัมภีร์นั้นเพียงพอแล้ว ถ้าพระเจ้ายังคงเปิดเผยน้ำพระทัยและสติปัญญาของพระองค์ผ่านการเปิดเผยพิเศษถึงแต่ละบุคคล แล้วพระวจนะของพระองค์จะดีเพียงพอที่จะทำให้เรา "พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง" หรือไม่ (2 ทิโมธี 3:17) พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าแล้วหรือยัง (2 เปโตร 1:3) ถ้าเราต้องการให้บุคคลอื่นมอบการเปิดเผยพิเศษจากพระเจ้าให้กับเรา สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการบอกว่าพระเจ้าไม่เคยใช้บุคคลอื่นมาพูดกับเรา แต่ถ้าเราต้องการข้อความโดยตรงจากพระเจ้าผ่านบุคคลคนอื่นบ่อยๆ เพื่อการดำรงชีวติของเรา พระวจนะคำของพระเจ้าก็เพียงพอตามที่มันประกาศตัวเองไว้แล้วมิใช่หรือ

ดังนั้นหากถ้อยคำแห่งปัญญาและถ้อยคำแห่งความรู้ไม่ใช่ของประทานแห่งการพยากรณ์หรือการเปิดเผยแล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไร เรารู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือว่าพระวิญญาณประทานของประทานเหล่านี้เพื่อสร้าง (อบรมศีลธรรม) พระกายของพระคริสต์เพื่อ "ประโยชน์ร่วมกัน" (1 โครินธ์ 12:7) ความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในคริสตจักรที่ฝึกใช้ถ้อยคำแห่งความรู้และถ้อยคำแห่งปัญญา เพราะการสำแดงของประทานอย่างชัดเจนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน "ถ้อยคำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า" ที่คลุมเครือ สับสนและบางครั้งขัดแย้ง ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแห่งความสับสนหรือวุ่นวาย (1 โครินธ์ 14:33) พวกเขาไม่ได้จะนำคริสเตียนมารวมกันเพื่ออบรมศีลธรรมแก่พวกเขาในทางตรงกันข้ามพวกเขาต้องการที่จะทำให้เกิดการแบ่งแยกและความขัดแย้งในพระกาย บ่อยครั้งของประทานถ้อยคำแห่งความรู้และถ้อยคำแห่งปัญญาถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและอิทธิพลเหนือคนอื่นๆ เพื่อให้ผู้อื่นมาพึ่งพาผู้ที่อ้างว่ามีของประทาน การใช้ของประทานสองอย่างนี้ในทางที่ผิดมีความชัดเจนว่าไม่ได้มาจากพระเจ้า

เมื่อเรารู้สิ่งนั้นอยู่แล้ว เราให้คำจำกัดความเหล่านี้แก่ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณของถ้อยคำแห่งความรู้และถ้อยคำแห่งปัญญาคือ

ถ้อยคำแห่งปัญญา — ข้อเท็จจริงคือว่าของประทานนี้มีการอธิบายว่าเป็น "ถ้อยคำ" แห่งปัญญาที่ระบุว่าเป็นของประทานอย่างหนึ่งของการพูด ของประทานนี้อธิบายถึงคนที่สามารถเข้าใจและพูดความจริงในพระคัมภีร์ในลักษณะที่จะนำไปใช้ได้กับสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างชาญฉลาด

ถ้อยคำแห่งความรู้ความเข้าใจ — เป็นของประทานแห่งการพูดที่มีส่วนร่วมกับการทำความเข้าใจความจริงด้วยความดุลยพินิจที่มาจากการเปิดเผยจากพระเจ้าเท่านั้น ผู้ที่มีของประทานถ้อยคำแห่งความรู้เข้าใจจะมีความเข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งซึ่งมาจากพระเจ้าและความลึกลับในพระวจนะของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณของถ้อยคำแห่งปัญญาและถ้อยคำแห่งความรู้ความเข้าใจคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries