settings icon
share icon
คำถาม

เดินในพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าอะไร?

คำตอบ


ผู้เชื่อมีพระวิญญาณของพระคริสต์ ในใจเขามีความหวังในพระสิริ (โคโลสี 1:27)

บรรดาผู้ที่เดินในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะแสดงออกความบริสุทธิ์ทุกชั่วขณะในแต่ละวัน

พวกเขาจะใช้สติ โดยตัดสินใจเชื่อพึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ทรงนำความคิด คำพูดและการกระทำ โรม 6:11-14 “เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิท กับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อ ฟังตัณหา ของกายนั้น อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของ ท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็น เครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลาย มิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณ” ความล้มเหลวที่ไม่ได้พึ่งพาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งผลให้ผู้เชื่อไม่ได้ดำเนินชีวิตไปตามการทรงเรียกและยืนมั่นคงในความรอดซึ่งพระเจ้าทรงประทาน ยอห์น 3:3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” เอเฟซัส 4:1 “เหตุฉะนั้นข้าพเจ้า ผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้น” ฟีลิปปี 1:27 “ขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่า ท่านเชื่อ มั่นคง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อสู้เหมือนอย่างเป็น คนเดียวเพื่อความ เชื่ออัน เกิดจาก ข่าวประเสริฐนั้น” เราสามารถรู้ว่าเรากำลังเดินในพระวิญญาณ ถ้าชีวิตของเราแสดงออกผลของพระวิญญาณซึ่งเป็นความรัก, ความสุข ความสันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดี ความซื่อสัตย์, ความอ่อนสุภาพ และการควบคุมตนเอง (กาลาเทีย 5:22-23) การเติมเต็ม (การเดิน) กับพระวิญญาณก็เหมือนกับการยอมให้พระวจนะของพระคริสต์ (พระคัมภีร์) อยู่ในเราอย่างบริบูรณ์ โคโลสี 3:16 “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและ เตือน สติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วย ใจ โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า”

ผลที่ได้คือการขอบพระคุณ ร้องเพลงสรรเสริญ และความปิติยินดี เอเฟซัส 5:18-20 “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” บุตรของพระเจ้าจะได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้า (โรม 8:14) เมื่อคริสเตียนตัดสินใจที่จะไม่เดินในพระวิญญาณ ก็ไปทำบาปและทำให้พระองค์เสียพระทัย จึงมีการจัดเตรียมนำเขาหันกลับมาโดยให้เขายอมสารภาพบาป เอเฟซัส 4:30 “และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้ เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด” 1ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

การ "เดินในพระวิญญาณ" คือการปฏิบัติตามการทรงนำของพระวิญญาณ โดยเฉพาะการ "เดินกับพระวิญญาณ " ยอมให้พระองค์ทรงนำย่างเท้าของคุณและปรับเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ให้เข้ากัน โดยสรุป เมื่อเราได้รับในพระคริสต์โดยความเชื่อ โดยความเชื่อพระองค์ทรงขอให้เราเดินในพระองค์จนกว่าเราจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์และจะได้ยินเสียงจากเจ้านายว่า ”ทำได้ดีมาก" โคโลสี 2:5 “เพราะถึงแม้ว่าตัวของข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่าน แต่ใจของข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน และมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อย และเห็นความเชื่อมั่นคงของท่านในพระคริสต์” มัทธิว 25:23 “นายจึงตอบว่า 'ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย ข้าพเจ้า จะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด'”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เดินในพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries