settings icon
share icon
คำถาม

"พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น" เขา "" เธอ "หรือ" มัน " เพศชาย เพศหญิงหรือไร้เพศ"?

คำตอบ


ข้อผิดพลาดทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือการเรียกพระวิญญาณว่า "มัน" บางสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้ทำ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล ทรงมีพระลักษณะความเป็นบุคคล สำแดงการกระทำของบุคคล และมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ทรงมีความเข้าใจ
1โครินธ์ 2:10-11 พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเอง ฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น

ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ซึ่งต้องการพระปัญญา
โรม 8:27 และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่า พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า

ทรงมีพระประสงค์
1โครินธ์ 12:11 สารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่ แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

ทรงตัดสินโทษความบาป
ยอห์น 16:8 เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา

ทรงสำแดงการอัศจรรย์
กิจการ 8:39 เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย และขันทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจ

ทรงแนะนำ
ยอห์น 16:13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความ จริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรง ได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

ทรงเข้าช่วยวิงวอนระหว่างบุคคล
โรม 8:26 ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

ทรงต้องเป็นที่เชื่อฟัง
กิจการ 10:19-20 เมื่อเปโตรตริตรองเรื่องนิมิตนั้น พระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด ชายสามคน มาหาเจ้า จงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิด อย่าลังเลใจเลย เพราะว่าเราได้ใช้เขามา”

ทรงถูกการมุสาได้
กิจการ 5:3 ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย เหตุไฉนซาตาน จึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้

ทรงถูกต่อต้านได้
กิจการ 7:51 โอ คนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึง ท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณ บริสุทธิ์อยู่เสมอ บรรพบุรุษของท่านทำอย่างไร ท่านก็ทำอย่างนั้นด้วย

ทรงเสียพระทัยได้
เอเฟซัส 4:30 และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้น ท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้ เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด

ทรงถูกสบประมาทได้
มัทธิว 12:31 เพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่าง จะโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยก ให้มนุษย์ไม่ได้

ทรงถูกดูหมิ่นได้
ฮีบรู 10:29. ท่านทั้งหลายคิดดูซิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้า และดูหมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้า และขัดขืนพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณนั้น ควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่าคนเหล่านั้นสักเท่าใด

ทรงสัมพันธ์กับเหล่าสาวก
กิจการ 15:28 เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบ ที่จะไม่วางภาระบนท่านทั้งหลาย เว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จำเป็น

ทรงสัมพันธ์กับทุกพระภาคของตรีเอกานุภาพ
ยอห์น 16:14 พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรา มาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย

มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

2โครินธ์ 13:14 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

ความเป็นบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกแสดงให้เห็น ปราศจากคำถามในพระคัมภีร์ แต่เกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นยังไง ตามหลักภาษาศาสตร์ ปรากฏชัดว่าศัพท์เฉพาะศาสนาที่เชื่อพระเจ้าองค์เดียว ว่าทรงเป็นเพศชาย มีอำนาจครอบงำในพระคัมภีร์ ตลอดพันธสัญญาทั้งสองฉบับ คำอ้างอิงถึงพระเจ้าใช้สรรพนามเพศชาย พระนามเฉพาะสำหรับพระเจ้า (เช่น ยาเวห์ อโลฮิม อโดนาย คิวริออส เทออส ฯลฯ ) ทั้งหมดเป็นเพศชาย พระเจ้าไม่เคยทรงได้รับพระนามเป็นเพศหญิงหรือเรียกเป็นคำสรรพนามเพศหญิง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกกล่าวถึงเป็นเพศชายตลอดพันธสัญญาใหม่ แม้แต่คำว่า "พระวิญญาณ" เอง (pneuma) แท้จริงเป็นเพศกลาง คำภาษาฮิบรู "พระวิญญาณ" (พระวิญญาณ) เป็นเพศหญิงในปฐมกาล 1: 2 แต่เพศของคำในภาษากรีกหรือภาษาฮิบรูไม่มีอะไรเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางเพศ พูดตามหลักศาสนศาสตร์ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้า เราสามารถใช้ประโยคเกี่ยวกับพระองค์ จากประโยคทั่วไปเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ตรงข้ามกับทางกายภาพหรือด้านวัตถุ เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าและพระวิญญาณ ได้(เช่น ไม่มีพระกาย) -

ยอห์น 4:24 เจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณ
และความจริง”

ลูกา 24:39 จงดูมือของเราและเท้าของเราว่าเป็นเราเอง จงคลำตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้น”

โรม 1:20 ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่ พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย

โคโลสี 1:15 พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

1 ทิโมธี 1:17 พระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ ซึ่งมิได้ปรากฏพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

นี่คือเหตุผลที่ไม่มีสิ่งวัสดุที่เคยถูกนำมาใช้เพื่อแทนองค์พระเจ้า

อพยพ 20:4 “อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน

ถ้าเพศบอกคุณลักษณะของร่างกาย แล้วพระวิญญาณก็ทรงไร้เพศ พระเจ้า โดยแก่นแท้ของพระองค์ ทรงไร้เพศ การระบุเพศของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่ใช่ไม่มีข้อโต้แย้ง

คนมากมายคิดว่าพระคัมภีร์นำเสนอพระเจ้าในรูปเพศชายโดยเฉพาะ แต่นี้ไม่ใช่ประเด็น มีคนพูดว่าพระเจ้าทรงให้กำเนิดในพระธรรมโยบ และแสดงภาพพระองค์เองเป็นแม่ในพระธรรมอิสยาห์ พระเยซูทรงบรรยายถึงพระบิดา เหมือนพระองค์ทรงเป็น "แม่ไก่" ในเรื่องผู้หญิงที่ค้นหาเหรียญที่สูญหายไป ในพระธรรมลูกาบทที่ 15

มัทธิว 23:37 “โอ เยรูซาเล็มๆที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะ และเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้า ถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ

ปฐมกาล 1:26-27 แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

ดังนั้น พระฉายของพระเจ้าเป็นเพศชายและเพศหญิง – ไม่ใช่เพียงเพศเดียวหรือเพศอื่น นี่ได้ถูกยืนยันเพิ่มขึ้นในปฐมกาล 5: 2, ซึ่งสามารถแปลตามตัวอักษรว่า "ทรงสร้างพวกเขาเป็นเพศชายและเพศหญิง เมื่อพวกเขาถูกสร้างขึ้น ทรงอวยพรพวกเขาและตั้งชื่อเขาว่าอดัม" คำภาษาฮีบรูว่า "อดัม" หมายถึง "ผู้ชาย" - บริบทที่แสดงว่ามันหมายความว่า "ผู้ชาย" (ตรงข้ามกับผู้หญิง) หรือว่า "มนุษย์" (ในความหมายรวม) ดังนั้น ไม่ว่ายังไงก็ตาม มนุษย์เราถูกสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้า ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่เพศ อย่างไรก็ตาม มโนภาพเป็นเพศชายในการแสดงให้เห็นความจริงไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเลย

ครั้งที่สองที่พระเจ้าทรงถูกกล่าวเจาะจงให้ทรงเปิดเผย ผ่านทางภาพฝ่ายกาย คือเมื่อพระเยซูทรงถูกขอให้สำแดงพระบิดาแก่เหล่าสาวก ในยอห์นบทที่ 14 ทรงตอบในข้อ 8 โดยตรัสว่า "บุคคลที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา" เปาโลกล่าวชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นพระฉายที่แท้จริงของพระเจ้า ในพระธรรมโคโลสี 1:15 เรียกพระเยซูว่า "พระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา" ข้อพระคัมภีร์นี้ถูกแสดงออก ตอนที่แสดงให้เห็นภาพว่า พระคริสต์ทรงอยู่เหนือกว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด ศาสนาเก่าแก่ส่วนใหญ่เชื่อในโบสถ์ใหญ่ของเทพเจ้าทั้งหลาย - ทั้งเทพเจ้าและเทพธิดา – ที่มีค่าควรแก่การบูชา แต่หนึ่งในความโดดเด่นของศาสนาคริสต์-จูดิโอ เป็นความเชื่อในพระผู้สร้างองค์สูงสุด เป็นการดีกว่าที่ใช้ภาษาเพศชายเชื่อมโยงความสัมพันธ์นี้ ของพระผู้สร้างกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง เมื่อผู้ชายเข้าหาผู้หญิงจากความว่างเปล่าเพื่อทำให้เธอตั้งครรภ์ ดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลจากความว่างเปล่า แทนที่จะมีการกำเนิดจากภายใน . . เพราะผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ ดังนั้นจักรวาลไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ เปาโลสะท้อนความคิดนี้เมื่อท่านพูดถึงระบบการทรงสร้าง เป็นแม่แบบสำหรับระเบียบคริสตจักร

1ทิโมธี 2:12-14 ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้เขานิ่งๆอยู่ ด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมขึ้นก่อน แล้วจึงถึงเอวา และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้กระทำบาป

ในตอนสุดท้าย ไม่ว่าคำอธิบายด้านศาสนศาสตร์ของเราจะเป็นไง ความจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงใช้เพศชายโดยเฉพาะ เพื่อกล่าวถึงพระองค์เอง และใช้คำศัพท์เฉพาะผู้ชายเกือบทั้งหมดแม้ในคำอุปมา ตลอดพระคัมภีร์ทรงสอนให้เรารู้ว่าจะพูดถึงพระองค์อย่างไร และมันก็เป็นคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับเพศชาย

ดังนั้นในขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโดยแก่นแท้ของพระองค์ พระองค์จะทรงถูกกล่าวถึงในรูปเพศชาย โดยคุณค่าแห่งความสัมพันธ์ของพระองค์ ในการทรงสร้างและการเปิดเผยตามพระคัมภีร์ แน่นอนว่าไม่มีพื้นฐานในพระคัมภีร์ที่จะมองว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระภาค "เพศหญิง" ของตรีเอกานุภาพ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

"พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น" เขา "" เธอ "หรือ" มัน " เพศชาย เพศหญิงหรือไร้เพศ"?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries