settings icon
share icon
คำถาม

พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกให้มาเป็นผู้ช่วยเหลือของเราหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


หลังจากที่พระเยซูได้ประกาศกับสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะจากพวกเขาไปในเร็วๆ นี้ จากนั้นพระองค์ก็ได้ให้ถ้อยคำแห่งการหนุนใจที่สำคัญกับพวกเขาคือ "เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง" ( ยอห์น 14:16-17)

คำภาษากรีกแปล "ผู้ที่ช่วยปลอบโยน" หรือ "ผู้ให้คำปรึกษา" (ดังที่ได้พบเจอใน ยอห์น14: 16, 26, 15:26 และ 16:7) คือ parakletos รูปแบบของคำนี้คืออยู่เฉยๆ อย่างไม่ต้องสงสัยและมีหมายความที่ถูกต้องคือ "คนคนหนึ่งถูกเรียกให้อยู่ข้างๆ อีกคนหนึ่ง" คำนี้ยังคงหมายถึงวัตถุประสงค์ของการทรงเรียกให้อยู่ข้างๆ เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้การสนับสนุนต่อผู้ที่ต้องการ ผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ให้ความช่วยเหลือนี้คือพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งเป็นองค์ที่สามของตรีเอกกานุภาพผู้ซึ่งเคย "ถูกเรียกให้มาอยู่ข้างเรา" พระองค์คือผู้ที่มีชีวิตเป็นส่วนตัวและพระองค์ทรงอยู่กับผู้เชื่อทุกๆ คน

ระหว่างการทำพันธกิจในโลกของพระองค์ พระเยซูได้ทรงนำ ทรงปกป้องและทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์แต่ในขณะนี้ในยอห์นบทที่ 14 — 16 พระองค์กำลังเตรียมตัวที่จะจากพวกเขาไป พระองค์สัญญาว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะมาอยู่ในพวกเขา เข้ามาอยู่แทนที่สถานะทางกายภาพของอาจารย์ของพวกเขา พระเยซูเรียกพระวิญญาณนั้นว่า "ผู้ให้การปลอบโยนอีกองค์หนึ่ง" คืออีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน พระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้แตกต่างจากพระบุตรของพระเจ้าที่สำคัญคือทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

ในช่วงยุคพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระวิญญาณของพระเจ้าจะมาอยู่ในผู้คนแล้วก็จากพวกเขาไป พระวิญญาณของเจ้าได้ทรงละกษัตริย์ซาอูล (1ซามูเอล 16:14, 18:12) เมื่อดาวิดสารภาพบาปของเขา เขาทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าจากเขาไป (สดุดี 51:11) แต่เมื่อได้มีการมอบพระวิญญาณให้ในเทศกาลเพนตาคลอส พระวิญญาณได้มาหาคนของพระเจ้าเพื่อที่จะอยู่กับพวกเขาตลอดไป เราอาจจะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยแต่พระองค์จะไม่ละทิ้งเรา เหมือนที่พระเยซูได้กล่าวไว้ในมัทธิว 28:20 "นี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค" พระองค์จะอยู่กับเราได้อย่างไรเมื่อพระองค์ทรงอยู่บนสวรรค์ นั่งข้างขวามือของพระบิดา พระองค์ทรงอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ (พระผู้ช่วย คือ Parakletos)

การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยของเราคือการมีพระเจ้าเองทรงสถิตอยู่เราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อ พระวิญญาณทรงสอนพระคำและทรงนำเราไปสู่ความจริง พระวิญญาณเตือนเราถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสอนเพื่อเราจะได้พึ่งพาพระคำของพระองค์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต พระวิญญาณทำงานในเราเพื่อที่จะให้สันติสุขของพระองค์เองแก่เรา (ยอห์น 14:27) ให้ความรักของพระองค์แก่เรา (ยอห์น 15:9-10) และให้ความสุขของพระองค์แก่เรา พระองค์ทรงเตือนใจและความคิดของเราในโลกที่มีแต่ปัญหา ฤทธิ์อำนาจของการดำรงอยู่ของพระผู้ช่วยในเราทำให้เรามีความสามารถในการดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณและ "อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง" (กาลาเทีย 5:16) จากนั้นพระวิญญาณสามารถทำให้เกิดผลของพระองค์ในชีวิตเรา (กาลาเทีย5:22-23) เพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าพระบิดา ช่างเป็นพระพรอย่างมากที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราในฐานะผู้ช่วยเหลือของเรา ผู้ปลอบโยนเรา ผู้ให้กำลังใจเรา ผู้ให้คำปรึกษาเราและผู้ให้การสนับสนุนเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกให้มาเป็นผู้ช่วยเหลือของเราหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries