settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานแห่งการสอนคืออะไร?

คำตอบ


ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการสอนเป็นหนึ่งในของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 12:6 – 8, 1 โครินธ์ 12:28, เอเฟซัส 4:1 – 12) เป็นของประทานซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้ ทำให้บุคคลหนึ่งสื่อสารความจริงของพระคัมภีร์แก่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล ส่วนมากแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะใช้ในบริบทของคริสตจักรท้องถิ่น ของประทานแห่งการสอนรวมถึงการวิเคราะห์และการประกาศพระคำของพระเจ้าด้วยการอธิบายความหมาย บริบทและวิธีการนำไปใช้ในชีวิตของผู้ฟัง ครูที่มีของประทานนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่แตกต่างออกไปซึ่งจะแนะนำและสื่อสารความรู้ โดยเฉพาะทฤษฎีด้านความเชื่อและความจริงของพระคัมภีร์

พระเจ้าให้ของประทานฝ่ายวิญญาณนี้เพื่อที่จะเทศนาสั่งสอนคริสตจักรของพระองค์ เปาโลแนะนำคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ให้แสวงหาการเทศนาสั่งสอนและการสร้างคริสตจักรของพระคริสต์โดยการกล่าวกับพวกเขาว่าในเมื่อพวกเขา "กระตือรือร้น" ที่จะมีของประทานฝ่ายวิญญาณ พวกเขาควรจะ "กระทำตัวของท่าน ให้สามารถที่จะทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้น" (1 โครินธ์ 14:12) ของประทานฝ่ายวิญญาณ (คือคำว่า charismata ในภาษากรีก) เป็นความสามารถที่เหนือธรรมชาติและพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบให้เพื่อที่จะกระทำพันธกิจสำหรับสร้างพระกายของพระคริสต์ มันเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้โดยพระคุณของพระองค์และไม่สามารถที่จะหามาได้เอง ในขณะที่ของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นสามารถที่จะพัฒนาได้ แต่ต้องมีความสามารถที่เหนือธรรมชาติเพื่อที่จะฝึกฝนมัน หนึ่งในของประทานเหล่านี้คือการสอน

คำว่า "สอน" ในภาษากรีกคือคำว่า didaskalos ซึ่งมีความหมายว่า "การแนะนำ" เราเห็นตัวอย่างตลอดทั้งพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสอน พระเยซูเองเป็นครูยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงบัญชาแก่สาวกของพระองค์ว่า "ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้" (มัทธิว 28:19 – 20) พระเยซูทรงบัญชาสาวกของพระองค์ให้สอนสาวกคนใหม่ทุกอย่างที่พระองค์บัญชา แนะนำพวกเขาทั้งทางด้านทฤษฎีและการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ การช่วยเหลือของพระคริสต์ไม่ใช่เพื่อสอนคำบัญชาของมนุษย์หรือสิ่งที่เป็นของพวกเขาเองหรือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาใหม่ แต่สิ่งที่พระคริสต์ได้สั่งไว้เท่านั้น

มีอยู่บางแห่งซึ่งใช้ของประทานในการสอนคือชั้นเรียนระวีเด็ก โรงเรียนพระคัมภีร์ มหาวิทยาลัย ชั้นเรียนสัมมนาและชั้นเรียนพระคัมภีร์ตามบ้าน ผู้ที่มีของประทานด้านนี้สามารถที่จะสอนแบบตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่ม บุคคลหนึ่งซึ่งมีความสามารถโดยธรรมชาติในการสอนสามารถที่จะสอนอะไรก็ได้ แต่ผู้ที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการสอนนั้นสอนเนื้อหาของพระคัมภีร์ เขาสามารถที่จะสอนข้อความจากหนังสือโดยรวมทั้งเล่มหรือแบ่งออกเป็นแต่ละย่อหน้าหรือเป็นข้อๆ ครูสามารถที่จะอธิบายได้อย่างง่ายๆ หรือชี้แจงความหมายของเนื้อหาในพระคัมภีร์

การสอนคือของประทานเหนือธรรมชาติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่มีของประทานนี้สามารถที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ตามที่เขาได้ยินหรืออ่านมันแต่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เหมือนกับผู้ที่มีของประทานนี้ซึ่งสามารถที่จะทำได้ แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการสอนไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียนมาโดยที่มีปริญญาจากมหาวิทยาลัย ผู้ที่มีปริญญาเอกแต่ไม่มีของประทานในการสอนไม่สามารถที่จะชี้แจงพระคัมภีร์ได้เหมือนผู้ที่ไม่มีปริญญาแต่มีของประทานแห่งการสอน

ในเอเฟซัส 4:11 – 12 เปาโลได้ทำรายการของประทานพื้นฐานสำหรับการสร้างคริสตจักรท้องถิ่น ของประทานเหล่านี้ได้มีการให้ไว้สำหรับสร้างพระกายของพระคริสต์ ในข้อ 11 ครูนั้นเชื่อมโยงกับศิษยาภิบาล สิ่งนี้ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแค่ของประทานอย่างเดียวแต่ดูเหมือนว่าเป็นการบอกเป็นนัยว่าศิษยาภิบาลก็เป็นครูเช่นเดียวกัน คำว่าศิษยาภิบาลในภาษากรีกคือ poiemen ซึ่งหมายถึง "ผู้เลี้ยงแกะ" ศิษยาภิบาลคือผู้ที่ดูแลคนของเขาด้วยวิธีการเดียวกับที่ผู้เลี้ยงแกะดูแลแกะของเขา ตามที่ผู้เลี้ยงแกะให้อาหารแกะ ศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบในการสอนคนของเขาในด้านอาหารฝ่ายวิญญาณของพระคำของพระเจ้า

คริสตจักรนั้นได้รับการเทศนาสั่งสอนผ่านทางการใช้ของประทานแห่งการสอนในขณะที่ผู้คนฟังพระคำของพระเจ้าและได้ยินว่ามันหมายความว่าอย่างไรและจะนำไปใช้ในชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร พระเจ้าได้สร้างหลายคนให้มีของประทานนี้เพื่อจะสร้างคนให้มีความเข้มแข็งทางความเชื่อของเขาและทำให้พวกเขาเติบโตทางด้านสติปัญญาและความรู้ (2 เปโตร 3:18)

คริสเตียนจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขามีของประทานแห่งการสอนหรือไม่ พวกเขาควรจะเริ่มต้นด้วยการขอพระเจ้าให้มีโอกาสที่จะสอนชั้นเรียนระวีเด็กหรือสอนในชั้นเรียนพระคัมภีร์ภายใต้อำนาจและคำแนะนำของคนที่มีของประทานเป็นครู ถ้าเขาพบว่าเขาสามารถที่จะอธิบายความหมายของพระคัมภีร์และคนอื่นตอบสนองด้วยการเห็นพ้องต้องกัน พวกเขาอาจจะมีของประทานนี้และควรจะขอโอกาสจากพระเจ้าในอนาคตที่จะใช้และพัฒนาของประทานของเขา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานแห่งการสอนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries