settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?

คำตอบ


ข้อพระคัมภีร์สำคัญที่พูดเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคนี้อยู่ในข้อพระคัมภีร์ยอห์น 14:16 เมื่อพระเยซูทรงสัญญาว่าพระวิญญาณจะทรงอยู่ภายในผู้เชื่อและการทรงอยู่นั้นจะเป็นการทรงอยู่ตลอดไป ที่สำคัญคือเราจะต้องแยกให้ถูกต้องระหว่างคำว่าการทรงอยู่ และการประกอบด้วยพระวิญญาณ การทรงอยู่ตลอดไปของพระวิญญาณไม่ใช่สำหรับผู้เชื่อแต่เพียงบางคน แต่สำหรับทุกคน มีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่ยืนยันเรื่องนี้ ข้อแรกกล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญสำหรับผู้เชื่อในพระเยซูทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขนอกจากการมีความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้น (ยอห์น 7:37-39) ข้อสองคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกมอบให้กับผู้เชื่อในทันทีที่เขาได้รับความรอด ข้อพระคัมภีร์เอเฟซัส 1:13 ชี้ให้เห็นว่าผู้เชื่อจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทันทีที่เขาได้รับความรอด ข้อพระคัมภีร์กาลาเทีย 3:2 ก็เน้นความจริงเดียวกันนี้เช่นกันโดยกล่าวว่าการประทับตราและการทรงสถิตของพระวิญญาณเกิดขึ้นในทันทีที่คนผู้นั้นเชื่อ ประการที่สาม คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทับอยู่ในผู้เชื่อตลอดไป พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกมอบให้กับผู้เชื่อเพื่อเป็นมัดจำ หรือ เป็นการยืนยันถึงอนาคตที่เต็มไปด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีในพระคริสต์ (2 โครินธ์ 1:22; เอเฟซัส 4:30)

นี่เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับคำสั่งเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณในหนังสือเอเฟซัส 5:18 เราควรจำนนโดยสิ้นเชิงต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงครอบครองเราอย่างเต็มที่และทำให้เราเต็มด้วยพระองค์ หนังสือโรม 8:9 และ เอเฟซัส 1:13-14 บอกว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน แต่เราสามารถทำให้พระองค์เสียพระทัยได้ (เอเฟซัส 4:30) และการงานของพระองค์ภายในเราสามารถถูกดับไปได้ด้วย (1 เธสะโลนิกา 5:19) เมื่อเราอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะไม่สามารถเรียนรู้ถึงการงานและสำผัสถึงฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเราและผ่านทางเราได้อย่างเต็มที่ การประกอบด้วยพระวิญญาณหมายถึงการยอมให้พระองค์มีเสรีภาพในการยึดครองทุกส่วนในชีวิตของเรา, นำเราและควบคุมเรา เพื่อฤทธิอำนาจของพระองค์จะสามารถทำงานผ่านเราได้ เพื่อว่าทุกสิ่งที่เราทำจะเกิดผลเพื่อพระเจ้า การประกอบด้วยพระวิญญาณไม่ได้หมายถึงการแสดงออกแต่เพียงภายนอกเท่านั้น แต่หมายถึงการแสดงออกทางความคิดและเจตนารมณ์จากส่วนลึกที่สุดของเราด้วย ข้อพระคัมภีร์สดุดี19:14 กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการรำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด”

ความบาปคือสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ และการเชื่อฟังพระเจ้าคือวิธีที่จะทำให้เรารักษาพระวิญญาณไว้ได้ ถึงแม้ว่าจุดศูนย์รวมของเราควรจะอยู่ที่การประกอบด้วยพระวิญญาณดังที่หนังสือเอเฟซัส 5:18 สอนไว้ การอธิษฐานขอให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ทำให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ การเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเท่านั้นคือการอนุญาตให้พระวิญญาณมีเสรีภาพที่จะทำงานในเรา เนื่องจากเราเป็นคนบาปมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะประกอบด้วยพระวิญญาณตลอดเวลา เราควรจัดการกับความบาปในชีวิตของเราทันที และเริ่มต้นเอาจริงเอาจังในการที่จะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระวิญญาณและได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries