settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งความเมตตา?

คำตอบ


ในการเทศนาบนภูเขาของพระเยซู หนึ่งในความชื่นชมยินดีคือ "บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ" (มัทธิว 5:7) ความเมตตาคือสิ่งที่พวกเราแสดงออกมาเมื่อเราพระเจ้าทรงนำเราเพื่อที่จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจในทัศนคติ ถ้อยคำและการกระทำของพวกเรา เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าความรู้สึกเห็นอกเห็นใจระหว่างใครสักคนเป็นความรักที่ถูกบัญญัติขึ้น ความเมตตาปรารถนาที่จะตอบรับความต้องการของผู้อื่นในทันทีและช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมาน ความเดียวดายและความเศร้าโศก ความเมตตาแสดงออกทางร่างกาย อารมณ์ เงินทองหรือปากฎการณ์ฝ่ายวิญญาณด้วยการถวายตัวรับใช้ด้วยการเสียสละตัวเองด้วยความเอื้อเฟื้อ ความเมตตาคือสุดยอดของคนต้อยต่ำ คนจน คนถูกเอาเปรียบและคนที่ถูกลืมรวมทั้งเป็นการกระทำในนามของพวกเขา

ตัวอย่างที่ดีของความเมตตาถูกพบในมัทธิว 20:29 — 34 "เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยรีโค ฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป และนี่แน่ะ มีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทาง เมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จ จึงร้องว่า 'พระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด' ฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสีย แต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่า 'พระองค์เจ้าข้า พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิด ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด' พระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่ เรียกเขามาและตรัสว่า 'ท่านทั้งสองจะใคร่ให้เราทำอะไรเพื่อท่าน' เขาทูลว่า 'พระองค์เจ้าข้า ขอให้นัยน์ตาของข้าพระองค์หายบอด' พระเยซูมีพระทัยสงสาร ก็ทรงถูกต้องนัยน์ตาเขา ในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้ และเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไป" ให้สังเกตว่าชายตาบอดร้องขอความเมตตาไม่ใช่ด้วยความรู้สึกแต่ด้วยการกระทำ ปัญหาด้านร่างกายของพวกเขาคือพวกเขาไม่สามารถมองเห็น ดังนั้นสำหรับพวกเขาการแสดงความเมตตาคือการเข้ามาของพระคริสต์เพื่อช่วยรักษาการมองเห็นของพวกเขา ความเมตตาเป็นมากกว่าความรู้สึกแต่มันคือสิ่งที่มักจะตามมาด้วยการกระทำเสมอ

ของประทานนี้มีการประยุกต์ใช้ที่สามารถใช้ได้จริงกับการรับใช้อย่างกระตือรือร้นเช่นเดียวกับความรับผิดชอบที่กระทำด้วยใจยินดี (โรม 12:8) อีกกรณีหนึ่งพวกเราถูกเรียกให้เต็มล้นด้วยพระเมตตา พระเยซูตรัสในมัธทิว 25:40 ว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย" มัทธิว 5:7 สัญญาว่าจะมีความเมตตาเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีใจเมตตาต่อผู้อื่น ในการตายฝ่ายวิญญาณและตาที่มืดบอดของคนบาป พวกเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าชายตาบอดสองคนในพระธรรมมัทธิวบทที่ 20 เลย เพียงเพราะว่าพวกเขาวางใจอย่างถึงที่สุดในความปรารถนาอันแรงกล้าของพระคริสต์ที่จะช่วยรักษาการมองเห็นของพวกเขา ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงพึ่งพาพระองค์เพื่อ "ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายและขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งปวง" (สดุดี 85:7) การเข้าใจความจริงที่ว่านี้คือว่าความหวังของพวกเราขึ้นอยู่กับความเมตตาของพระคริสต์เพียงผู้เดียวและไม่ใช่ในการทำดีใดๆ ของพวกเราที่จะกระตุ้นให้พวกเราประพฤติตามตัวอย่างของพระคริสต์เรื่องการรับใช้ด้วยความความปรารถนาอันแรงกล้าและแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ได้แสดงต่อเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งความเมตตา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries