settings icon
share icon
คำถาม

การพูดภาษาแปลกๆ เป็นหลักฐานว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือ?

คำตอบ


ในหนังสือกิจการของอัครทูต มีการพูดภาษาแปลกๆ พร้อมกับที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 3 ครั้ง กิจการ 2:4 “เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด” กิจการ10:44-47 “เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้น

ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้า คือที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย

เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า ‘ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้’” กิจการ 19:6 “เมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได้ทำนายด้วย”

อย่างไรก็ตาม ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ โอกาสที่มีการพูดภาษาแปลก ๆสามครั้งนี้เท่านั้นที่เป็นหลักฐานในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตลอดกิจการของอัครทูตทั้งเล่ม ผู้เชื่อในพระเยซูหลายพันคน และไม่มีอะไรที่กล่าวถึงเรื่องพวกเขาพูดภาษาแปลกๆ “คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติสมา ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน” (กิจการ 2:41)

ดูเพิ่มเติมกิจการ 8:5-25, 16:31-34, 21:20

ไม่มีสักแห่งในพันธสัญญาใหม่ที่สอนว่าการพูดภาษาแปลกๆ เป็นเพียงหลักฐานเดียวที่แสดงว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แท้จริง พันธสัญญาใหม่สอนตรงกันข้าม เราได้รับการสอนว่าผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ โรม 8:9 “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์”

1โครินธ์ 12:13 “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่” เอเฟซัส1:13-14 “ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา เป็นมัดจำของการรับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์”

แต่ทุกคนเชื่อไม่พูดภาษาแปลก ๆ “ทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือ ทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือ ทุกคนกระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์หรือ ทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือ ทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือ ทุกคนแปลได้หรือ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันใหญ่ยิ่งกว่านั้น” (1โครินธ์ 12:29-31)

ดังนั้นทำไมการพูดภาษาแปลกๆ เป็นหลักฐานของการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 3 ครั้ง ในหนังสือกิจการ กิจการ บทที่ 2 บันทึกว่าอัครสาวกได้รับบัพติสมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับฤทธิ์เดชโดยพระองค์ให้ประกาศพระกิตติคุณ อัครสาวกจึงสามารถพูดเป็นภาษาแปลกๆ ได้ (การพูดภาษาอื่น) ดังนั้นพวกเขาสามารถแบ่งปันความจริงกับคนอื่นโดยใช้ภาษาของตัวเอง กิจการบทที่ 10 บันทึกว่าอัครสาวกเปโตรถูกส่งไปแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนที่ไม่ใช่ชาวยิว เปโตรและคริสเตียนอื่น ๆ ในสมัยแรก เป็นชาวยิว จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่จะยอมรับพวกต่างชาติ (ไม่ใช่คนยิว) เข้าไปในโบสถ์ พระเจ้าทรงให้คนต่างชาติสามารถพูดภาษาแปลก ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันอัครสาวกได้รับ “เหตุฉะนั้น ถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทั้งหลาย เมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้” (กิจการ 11:17)

กิจการ 10:44-47 “เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้น ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้า คือที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า ‘ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้’” ต่อมาเปโตรส่งกลับให้พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้ากำลังทรงช่วยคนต่างชาติให้รอด กิจการ 15:7-11 “เมื่อโต้แย้งกันมากแล้ว เปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวว่า ‘พี่น้องเอ๋ย ท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่า เมื่อแรกเริ่มนั้น พระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจากพวกท่านทั้งหลาย ให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อ พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติ และทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเรา

พระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขา แต่ทรงชำระใจเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อ ถ้าอย่างนั้นทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวก ซึ่งบรรพบุรุษของเรา หรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหว แต่เราเชื่อว่า เราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าเหมือนอย่างเขา’”

ไม่มีที่ไหนเลยที่จะนำเสนอว่าดารพูดภาษาแปลกเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรคาดหวัง เมื่อพวกเขาได้รับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา ดังนั้นเขาก็รับบัพติสมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แท้จริง จากทุกเรื่องราวในพันธสัญญาใหม่ มีการพูดภาษาแปลก ๆ สองครั้งในบริบท ภาษาแปลกๆ เป็นของขวัญที่น่าอัศจรรย์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในเวลาที่เฉพาะเท่านั้น มันไม่ใช่และไม่เคยเป็นหลักฐานเดียวที่แสดงว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การพูดภาษาแปลกๆ เป็นหลักฐานว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries