settings icon
share icon
คำถาม

การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อในพระคริสต์หมายควมว่าอย่างไรร?

คำตอบ


การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ การกระทำที่พระเจ้าทรงทำการอาศัยอยู่ภายในร่างกายผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์อย่างถาวร ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระวิญญาณอาจจะเข้าไปและออกมาจากธรรมิกชน เพื่อเสริมกำลังพวกเขาในการรับใช้ แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับพวกเขาตลอด (ดูผู้วินิจฉัย15:14, 1 พงศาวดาร12:18, สดุดี51:11, เอเสเคียล 11:5) พระเยซูทรงเปิดเผยบทบาทใหม่ของพระวิญญาณแห่งความจริงในชีวิตของพวกเขาให้กับเหล่าสาวกคือ "พระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน" (ยอห์น 14:17) อัครทูตเปาโลได้เขียนว่า "ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้นจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด" (1 โครินธ์ 6:19 – 20)

ข้อเหล่านี้กำลังบอกเราว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์มีบุคคลที่สามของตรีเอกานุภาพ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในพระพวกเขา เมื่อบุคคลผู้หนึ่งยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัว พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมอบชีวิตของพระเจ้า ชีวิตนิรันดร์ให้กับผู้เชื่อซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของพระองค์ (ทิตัส3:5, 2 เปโต 1:4) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในเขาอย่างเต็มล้น ความจริงที่ว่าร่างกายของผู้เชื่อเปรียบเสมือนกับพระวิหารที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ช่วยให้เราเข้าใจว่าการทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร คำว่าพระวิหารถูกใช้อธิบายโครงสร้างภายในห้องอภิสุทธิสถานของพลับพลาในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม การปรากฏตัวของพระเจ้าที่นั่นจะปรากฏในกลุ่มควันและมาพบกับมหาปุโรหิตที่เข้ามาในห้องอภิสุทธิสถานปีละครั้ง ในวันแห่งการชำระบาปนั้น มหาปุโรหิตจะนำเลือดของสัตว์ที่ถูกฆ่าแล้วมาประพรมที่พระที่นั่งกรุณาของหีบพันธสัญญา ในวันพิเศษนี้พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ปุโรหิตและประชากรของพระองค์

ทุกวันนี้ไม่มีวิหารของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มและถวายสตวบูชาก็ได้หยุดลงแล้ว ผู้เชื่อในพระคริสต์ได้กลายเป็นห้องอภิสุทธิสถานของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะผู้เชื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการให้อภัยโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 1:7) ผู้เชื่อในพระคริสต์ได้กลายเป็นที่สถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในความเป็นจริงแล้วพระคัมภีร์ยังบอกด้วยว่าผู้เชื่อนั้นดำรงอยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณได้โดยพระคริสต์ (โคโลสี 1:27) และพระเจ้าพระบิดา (1 ยอห์น 4:15) ตรีเอกานุภาพนั้นมีส่วนร่วมนสิ่งนี้

ในขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อนั้น พระองค์ทรงนำมาซึ่งผลแห่งชีวิตที่เปลี่ยนแปลงคือ

1) การทรงสถิตของพระวิญญาณนั้นได้มาสู่จิตวิญญาณที่ตายไปแล้วในบาปและสร้างชีวิตขึ้นใหม่ (ทิตัส 3:5) นี่คือการบังเกิดใหม่ที่พระเยซูได้ตรัสถึงในยอห์น 3:1 – 8

2) การทรงสถิตของพระวิญญาณนั้นยืนยันกับผู้เชื่อว่าเขาเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ (โรม8:15 – 17)

3) การทรงสถิตของพระวิญญาณได้สถาปนาผู้เชื่อใหม่ในฐานะสมาชิกของคริสตจักรสากลของพระคริสต์ นี่คือการให้บัพติสมาของพระวิญญาณตามที่ได้กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 12:13

4) การทรงสถิตของพระวิญญาณได้ให้ของประทานฝ่ายวิญญาณ (ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้เพื่องานรับใช้) แก่ผู้เชื่อเพื่อเทศนาสั่งสอนคริสตจักรและรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพระสิริของพระองค์ (1 โครินธ์ 12:11)

5) การทรงสถิตของพระวิญญาณช่วยให้ผู้เชื่อเข้าใจและรู้จักประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ในชีวิตประจำวันของพวกเขา (1 โครินธ์2:12)

6) การทรงสถิตของพระวิญญาณเสริมสร้างชีวิตการอธิษฐานของผู้เชื่อและอธิษฐานวิงวอนเผื่อเขา (โรม 8:26 – 27)

7) การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อนุญาตให้ผู้เชื่อที่ยินยอมมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ (กาลาเทีย 5:16) พระวิญญาณทรงนำผู้เชื่อให้อยู่ในเส้นทางแห่งความชอบธรรม (โรม 8:14)

8) การทรงสถิตของพระวิญญาณให้การบริสุทธิ์พิสูจน์ถึงชีวิตใหม่โดยการให้เกิดผลของพระวิญญาณในชีวิตผู้เชื่อ (กาลาเทีย 5:22–23)

9) การทรงสถิตของพระวิญญาณจะเสียพระทัยเมื่อผู้เชื่อทำบาป (เอเฟซัส4:30) และเพระวิญญาณโน้มน้าวผู้เชือให้สารภาพบาปต่อพระเจ้าเพื่อให้กลับคืนดีกลับพระเจ้าเหมือนเดิม (1 ยอห์น 1:9)

10) การทรงสถิตของพระวิญญาณประทับตราบนผู้ที่เชื่อจนถึงวันแห่งการพิพากษา เพื่อให้ผู้เชื่อได้รับการยืนยันในที่ประทับของพระเจ้าหลังจากชีวิตนี้ (เอเฟซัส 1:13–14)

เมื่อคุณยอมรับพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ (โรม 10:9 – 13) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในใจของคุณ นำชีวิตสดใหม่แห่งความรัก ความสัมพันธ์กับพระเจ้า และการรับใช้พระเจ้ามาให้แก่พวกเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อในพระคริสต์หมายควมว่าอย่างไรร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries