settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงแจกจ่ายประทานฝ่ายวิญญาณอย่างไร พระเจ้าจะทรงให้ฉันได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณที่ฉันทูลขอไหม?

คำตอบ


โรม 12:6-8 และ 1 โครินธ์ 12 กล่าวชัดเจนว่าคริสเตียนแต่ละคนจะได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณตามชอบพระทัยของพระเจ้า “และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน

ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาค ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ที่ครอบครอง ก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา ก็จงแสดงด้วยใจยินดี”

ของประทานฝ่ายวิญญาณจะได้รับเพื่อการอบรมขัดเกลาจิตใจพระกายของพระคริสต์

1โครินธ์ 12:7 “การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน”

1โครินธ์ 14:12 “เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายกำลังร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณแล้ว ก็จงอุตส่าห์กระทำตัวของท่าน ให้สามารถที่จะทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้น”

ไม่มีการกล่าวถึงกำหนดเวลาที่แน่นอนที่จะทรงประทานของประทานเหล่านี้ ส่วนใหญ่ คิดว่า ของประทานฝ่ายวิญญาณ จะได้รับในเวลาของการบังเกิดฝ่ายวิญญาณ (เวลารับความรอด) แต่มี ข้อพระคัมภีร์บางข้อที่อาจบ่งบอกว่า พระเจ้าทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณ ในภายหลัง เช่นกัน ทั้งสองข้อพระคัมภีร์ 1 ทิโมธี 4:14 และ 2 ทิโมธี 1:06 กล่าวถึง ของประทานที่ ทิโมธี ได้รับ ในช่วงเวลาของถวายตัวรับใช้ของเขา"โดย คำพยากรณ์" มีแนวโน้มที่ชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในผู้สูงอายุได้ทำพิธีให้ทิโมธีถวายตัวรับใช้ พูดเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณที่ทิโมธีต้องได้รับเพื่อไปรับใช้งานพันธกิจในอนาคตของเขา

เราได้อ่านพบใน 1 โครินธ์ 12:28-31 และ ใน 1 โครินธ์ 14:12-13 ว่า พระเจ้าต่างหาก

(ไม่ใช่เรา) ผู้ทรงตัดสินใจให้ของประทาน เนื้อหาพระคัมภีร์เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับของประทานพิเศษ เปาโลบอกผู้เชื่อเมืองโครินธ์ว่า ถ้าพวกเขากำลังโลภหรืออยากได้ของประทานฝ่ายวิญญาณ พวกเขาควรจะ มุ่งมั่นหาของประทานด้านการอบรมสั่งสอนมากขึ้น เช่น การพยากรณ์ ( การกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างผู้อื่น)

ตอนนี้ ทำไมเปาโลจะบอกพวกเขาให้มีความปรารถนาของประทาน " ที่สำคัญกว่า " ถ้า พวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาได้รับแล้ว และจะไม่มีโอกาสต่อไปที่จะได้รับของประทานที่ ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหรือ มันอาจทำให้คนหนึ่งเชื่อว่าแม้แต่ซาโลมอนทรง แสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้า ในการที่จะเป็นผู้ปกครองที่ดีของประชากรของพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจะทรงประทานให้เรามีของประทานทั้งหลายที่จำเป็นต้องมี เพื่อที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นแก่คริสตจักรของพระองค์

ที่กล่าวอย่างนี้ ก็ยังคงบอกว่าของประทานเหล่านี้จะถูกประทานให้ตามชอบพระทัยพระเจ้า ไม่ใช่ตามใจของเราเอง ถ้าชาวโครินธ์ทุกคนต้องการของประทานพิเศษ เช่น การพยากรณ์ พระเจ้าจะไม่ทรงให้ทุกคนได้ ของประทานนั้นเพียงเพราะพวกเขาอยากได้มันเหลือเกิน

ถ้าพระองค์ทรงทำ แล้วใครจะทำหน้าที่รับใช้ในส่วนอื่นทั้งหมดในพระกายของพระคริสต์

มีสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ชัดเจนมาก พระบัญชาของพระเจ้าเป็นพระปรีชาสามารถของพระเจ้า

ถ้าพระเจ้าทรงสั่งให้เราทำอะไรบางอย่าง (เช่น เป็นพยาน รักคนที่ไม่น่ารัก สั่งสอนคนทุกชาติเป็นสาวกฯลฯ ) พระองค์จะทรงช่วยให้เราสามารถกระทำมันได้

บางคนอาจไม่ได้รับของประทานการเผยแพร่ศาสนาเหมือนคนอื่น แต่พระเจ้าทรงบัญชาคริสเตียนทุกคนให้เป็นพยาน และสั่งสอนคนให้เป็นสาวก มัทธิว28:18-20 “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่ข้าพระองค์แล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งข้าพระองค์ได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละข้าพระองค์จะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

กิจการ 1:8 “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายข้าพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” เราพวกคริสเตียนรับการทรงเรียกทุกคนให้ออกไปประกาศ ไม่ว่าเรามีของประทานฝ่ายวิญญาณการเผยแพร่ศาสนาหรือไม่

คริสเตียนที่มุ่งมั่นผู้มีความอุสาหะที่จะเรียนรู้พระคำและ พัฒนาความสามารถใน การสอน อาจจะกลาย เป็นครูที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งที่อาจมีของประทานฝ่ายวิญญาณในการสอน ยกเว้นผู้ที่ละเลยไม่ใช้ของประทานนั้น ของประทานฝ่ายวิญญาณที่ทรงให้แก่เรา เมื่อเราได้ต้อนรับพระคริสต์หรือ หรือว่าสิ่งเหล่านี้เราจะได้รับการปลูกฝังโดยการเดินไปกับพระเจ้า

คำตอบเป็นทั้งสองอย่าง โดยทั่วไป ของประทานฝ่ายวิญญาณคือทรงให้เรารับความรอด แต่เรายังจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณด้วย คุณปรารถนาในจิตใจอยากจะติดตามและพัฒนาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ ของคุณไหม คุณสามารถเสาะหาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณบางอย่างไหม 1 โครินธ์ 12:31 ดูเหมือนระบุว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ : "จงปรารถนาแรงกล้าเพื่อได้ของประทานที่ดีที่สุด" คุณสามารถแสวงหาของประทานจากพระเจ้า และมีจิตใจกระตือรือร้นพยายามที่จะพัฒนา ให้เติบโตขึ้น ในขณะเดียวกัน ถ้ามันไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า คุณจะไม่ ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณเฉพาะนั้น ไม่ว่าคุณแสวงหามันอย่างมุ่งมั่นเพียงไร พระเจ้าทรงพระปัญญาอนันต์ และพระองค์ทรงรู้ว่าของประทานใดที่คุณได้รับและจะเกิดผลมากที่สุดต่ออาณาจักรของพระองค์ ไม่ว่า เราได้รับของประทานอย่างนี้หรืออย่างอื่น เราได้ถูกเรียกมาทั้งหมดเพื่อพัฒนาขอบเขตพื้นที่ ที่กล่าวถึงใน รายการของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ ได้แก่ มีน้ำใจอัธยาศัยดี สำแดงความเมตตา รับใช้ซึ่งกันและกัน เพื่อ ประกาศพระวจนะ ฯลฯ

ในขณะที่ เราพยายามที่จะ รับใช้พระเจ้าด้วยความรักเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นเพื่อพระสิริของพระองค์ พระองค์จะถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ เพื่อคริสตจักรของพระองค์จะเติบโต และประทานรางวัลแก่ เรา ( 1 โครินธ์ 3:5-8 12:31-14:1) พระเจ้าทรงสัญญาว่า นขณะที่เราทำให้พระองค์พอพระทัย พระองค์จะทรง ประทานตามใจเราปรารถนา

Psalm สดุดี 37:4-5 “จงปีติยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ นี้ก็จะรวมถึงการที่ทรงเตรียมเราให้พร้อมที่จะรับใช้พระองค์ในทางที่จะบรรลุจุดประสงค์และความพอใจ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงแจกจ่ายประทานฝ่ายวิญญาณอย่างไร พระเจ้าจะทรงให้ฉันได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณที่ฉันทูลขอไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries