settings icon
share icon
คำถาม

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีบทบาทอะไรในชีวิตของเราวันนี้?

คำตอบ


ในบรรดาของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษย์ ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าการมี พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วย พระวิญญาณทรงทำหน้าที่หลายบทบาทและกระทำกิจหลายอย่าง ประการแรก พระองค์ทรงทำงานในจิตใจของทุกคนทุกแห่งหน พระเยซูทรงตรัสแก่สาวก ว่าพระองค์ จะส่ง พระวิญญาณเข้ามาในโลก ที่จะ " ทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดบาป เรื่องความชอบธรรมและการพิพากษา " (ยอห์น 16:7-11)

ทุกคนมี" ความชอบธรรมของพระเจ้า " ไม่ว่าพวกเขายอมรับมันหรือไม่

พระวิญญาณทรงสำแดงความจริงของพระเจ้าให้ประจักษ์แก่จิตใจของมนุษย์ว่า มีความยุติธรรมและการโต้แย้งที่มีเหตุผลชัดเจนเพียงพอว่าพวกเขาเป็นคนบาป

การตอบสนองต่อความเชื่อไว้วางใจนำ มนุษย์ไปสู่ความรอด

เมื่อเราได้รับความรอดและเป็นของพระเจ้า พระวิญญาณก็จะทรงประทับอยู่ในจิตใจของเราตลอดไป ทรงประทับตราเราด้วยการรับรอง ยืนยัน และให้ความ มั่นใจในพันธสัญญาว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์ เพราะเราเป็นบุตรของพระองค์ พระเยซูทรงตรัสว่า จะทรงส่ง

พระวิญญาณให้เป็นผู้ช่วยจองเรา เป็นผู้ ปลอบประโลมเราและเป็นผู้นำทางเรา “ข้าพเจ้า จะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป (ยอห์น 14:16) ภาษากรีกแปลคำว่า "ปรึกษา" หมายถึง "บุคคลหนึ่งที่ถูกเรียกเข้ามาอยู่ด้วย" และมีความคิดของบุคคลผู้ที่คอยหนุนใจและตักเตือนสั่งสอน

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงครอบครองอยู่ในจิตใจของผู้ศรัทธาถาวรนิรันดร์

โรม 8:9 “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์” 1โครินธ์ 6:19-20 “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง

พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” 1โครินธ์12:13 “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติสมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่” พระเยซูได้ทรงประทาน

พระวิญญาณเป็น "ค่าชดเชยให้" เมื่อพระองค์ทรงจากไป เพื่อให้ทรงปฏิบัติหน้าที่ต่อเรา เหมือนที่พระองค์ทรงทำเมื่อครั้งพระองค์ได้ทรงประทับอยู่กับเรา ในบรรดาหน้าที่เหล่านั้นคือการเผยให้เห็นความจริง การที่พระวิญญาณทรงสถิตภายในตัวเราช่วยให้เราสามารถเข้าใจและตีความพระวจนะของพระเจ้า พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:13)

พระองค์ทรงสำแดงในจิตใจของเรา ให้รู้จักคำสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับนมัสการ หลักข้อเชื่อและชีวิตคริสเตียน พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางที่เยี่ยมที่สุด ทรงเสด็จไปล่วงหน้า ทรงนำทาง ทรงเอาสิ่งกีดขวางออก ทรงเปิดให้เรามีความเข้าใจ และทรงทำทุกสิ่งเรียบร้อยและชัดเจน พระองค์ทรงนำทางฝ่ายจิตวิญญาณทั้งหมดที่เราควรจะเดินไป ถ้าปราศจากผู้นำทางดังกล่าว เรามีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในความผิดพลาด หัวใจสำคัญของความจริงก็คือว่า พระเจ้าทรงสำแดงผ่านพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด (ยอห์น 15:26 1โครินธ์ 12:3)

พระวิญญาณทรงทำให้เราประจักษ์ในความเป็นพระเจ้า และการจุติมาบังเกิดของพระคริสต์และการที่ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ความทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์ และการคืนพระชนม์ การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ การถวายพระเกียรติพระองค์ให้ทรงประทับข้างพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า และบทบาทของพระองค์ในฐานะผู้พิพากษาของทุกคน พระองค์ทรงยกพระเกียรติแด่พระคริสต์ในทุกสิ่ง “พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)

บทบาทหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือการทรงเป็นผู้ให้ 1 โครินธ์ 12 อธิบายเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณที่ทรงให้แก่ผู้เชื่อ เพื่อว่าเราอาจทำงานเป็นพระกายของพระคริสต์บนแผ่นดินโลก ของขวัญเหล่านี้ ทั้งหมดทั้งใหญ่และเล็ก เราได้รับจาก พระวิญญาณ เพื่อที่ว่าเราอาจจะเป็น ทูตของพระองค์ไปทั่วโลก เพื่อแสดงพระคุณของพระองค์ และถวายพระเกียรติพระองค์

พระวิญญาณยังทำหน้าที่เป็นผู้ให้เกิดผลในชีวิตของเรา เมื่อพระองค์สถิตอยู่ในเรา พระองค์ทรงเริ่มการเก็บเกี่ยวผลของพระวิญญาณในชีวิตเรา—ความรัก สันติสุข ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และ การควบคุมตนเอง (กาลาเทีย 5:22-23) เหล่านี้ไม่ใช่ผลของ เนื้อหนัง ซึ่งไม่สามารถให้เกิดผลเช่นนั้น แต่ มันเป็นผลของการที่พระวิญญาณทรงประทับในชีวิตเรา

การรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงครอบครองในชีวิตของเรา การที่ทรงสำแดงการอัศจรรย์ทั้งหลาย การที่พระองค์ ทรงสถิตอยู่กับ เราตลอดไป และการที่พระองค์ไม่ทรงละจากไปหรือละทิ้งเรา เป็นเหตุให้เกิดความชื่นชมยินดี และความสุขสบาย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ของขวัญที่มีค่านี้ --พระวิญญาณบริสุทธิ์ และผลของพระวิญญาณในชีวิตของเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีบทบาทอะไรในชีวิตของเราวันนี้?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries