settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคืออนุประโยค และพระบุตร?

คำตอบ


อนุประโยค และพระบุตรยังคงเป็นความขัดแย้งในศาสนจักรเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำถามคือ "พระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินการต่อจากพระบิดา หรือพระบิดาและพระบุตร"

คำว่า “ฟิโลค” หมายความว่า และพระบุตร ในภาษาละติน การพูดถึงอนุประโยคที่ว่า "และพระบุตร" เพราะวลี "และพระบุตร" ถูกเพิ่มเข้าในหลักข้อเชื่อไนซีน แสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำเนินการต่อจากพระบิดา "และพระบุตร" มีการโต้เถียงมากมายในปัญหานี้ที่ว่า ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การแตกแยกระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและคริสตจักรออร์โธด็อกส์ในตะวันออกในปี ค ศ 1054 ศาสนจักรทั้งสองยังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับอนุประโยค และพระบุตร

ยอห์น 14:26 “แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” ยอห์น 15:26 “แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่ข้าพเจ้า จะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่ข้าพเจ้า” ยอห์น 14:16 “ข้าพเจ้าจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป” ฟีลิปปี 1:19 “ข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า โดยคำอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ นี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้” ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณได้ถูกส่งมาโดยทางพระบิดาและพระบุตรด้วย สาระสำคัญในอนุประโยค และพระบุตรคือความปรารถนาที่จะป้องกันความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า กิจการ 5:3-4 “ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้า เต็มไปด้วย การมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า” บรรดาผู้ที่ต่อต้านประเด็นอนุประโยคและพระบุตร เพราะพวกเขาเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำเนินการต่อจากพระบิดาและพระบุตรทำให้พระวิญญาณ "ยอมจำนนรับใช้" ต่อพระบิดาและพระบุตร บรรดาผู้ที่ยึดมั่นในอนุประโยค และพระบุตร เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำเนินการต่อจากทั้งบิดาและพระบุตรจะไม่ส่งผลกระทบต่อพระวิญญาณในฐานะทรงเป็นพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันกับพระบิดาและพระบุตร

การโต้แย้งกันเรื่องอนุประโยค และพระบุตร เป็นไปได้ที่จะรวมความเป็นบุคคลของพระเจ้าเข้าไปด้วย ซึ่งเราไม่มีวันสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ พระเจ้า ซึ่งเป็นองค์อมตะ ยากที่สุดที่มนุษย์ที่มีความคิดจำกัดอย่างเราจะเข้าใจได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงส่งมาเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้ คำถามที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกส่งมาจากพระบิดาหรือโดยพระบิดาและพระบุตรเป็นไปได้ที่ไม่สามารถตอบได้อย่างแน่ชัด และไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเลย บางทีอนุประโยคและพระบุตรอาจจะคงอยู่ในการโต้เถียงขัดแย้งกันต่อไป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคืออนุประโยค และพระบุตร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries