settings icon
share icon
คำถาม

ตราประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

คำตอบ


พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกกล่าวถึงว่าเป็น "มัดจำ", "ตราประทับ" และ "ความจริงจัง" ในหัวใจของคริสเตียน

2โครินธ์ 1:22 “และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย “

2โครินธ์ 5:5 “แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำไว้กับเรา”

เอเฟซัส 1:13-14 “ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา เป็นมัดจำของการรับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์”

เอเฟซัส 4:30 “และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้ เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด”

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตราประทับของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ ทรงถือว่าพวกเราเป็นของพระองค์เอง คำภาษากรีกที่แปลว่า "ความจริงจัง" ในข้อพระธรรมเหล่านี้ คือ arrhabōn ซึ่งหมายความว่า “การวางมัดจำ” นั่นคือ ส่วนหนึ่งของเงินที่ทำการซื้อขายหรือทรัพย์สินที่ได้รับล่วง หน้าเพื่อรับประกันสำหรับเงินส่วนที่เหลือ ของประทานฝ่ายพระวิญญาณแก่ผู้เชื่อ เป็นการชำระเงินดาวน์ต่อมรดกที่เราได้รับจากสวรรค์ ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญากับเรา และทรงรับประกันแก่เราที่บนกางเขน มันเป็นเพราะพระวิญญาณได้ทรงประทับตราเราไว้ เราจะวางใจในความรอดของเรา ไม่มีใครสามารถแกะตราประทับของพระเจ้าออกได้

ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้เชื่อเหมือนเป็น "การวางงวดแรก" เพื่อให้เรามั่นใจว่าจะได้รับมรดกทั้งหมดตามที่บุตรของพระเจ้าจะได้ส่วนนั้น ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา เพื่อยืนยันกับเราว่าเราเป็นของพระเจ้า ผู้ที่ทรงมอบพระวิญญาณของพระองค์แก่เราเป็นของประทาน เช่นเดียวกับพระคุณและความเชื่อเป็นของประทาน

เอเฟซัส 2:8-9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

โดยทางของประทานแห่งพระวิญญาณ พระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตใหม่และทรงชำระเราให้สะอาด ทรงให้หัวใจของเราเกิดความรู้สึกเหล่านั้น ความหวัง ความปรารถนา ซึ่งเป็นหลักฐานว่าพระเจ้าทรงยอมรับเรา และทรงรับเราไว้เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ และความหวังนั้นจริงแท้ และการทรงไถ่และความรอดของเรานั้นแน่นอน เช่นเดียวกับตราประทับที่รับรองพินัยกรรมหรือสัญญาของเรา พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา เป็นเครื่องมัดจำแน่นอน ว่าเราเป็นของพระองค์ตลอดไปและจะรอดได้ในวันสุดท้าย หลักฐานการสถิตอยู่ของพระวิญญาณคือ พระราชกิจของพระองค์ภายในจิตใจเรา ที่ก่อให้เกิดการกลับใหม่ เป็นผลของพระวิญญาณ

กาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย”

สอดคล้องกับพระบัญชาและพระประสงค์ของพระเจ้า และความรู้สึกแรงกล้าที่อยากจะอธิษฐานและสรรเสริญ และมีความรักประชากรของพระองค์ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงฟื้นจิตใจเราใหม่ และว่าคริสเตียนได้ถูกประทับตราหมายไว้เพื่อวันแห่งการทรงไถ่ให้รอด ดังนั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำสอนของพระองค์ และฤทธิ์อำนาจที่ทรงนำนั้น เราถูกประทับตราไว้และได้รับการยืนยัน

จนถึงวันแห่งการทรงไถ่ เราจะสมบูรณ์และพ้นจากการเน่าเปื่อยเพราะมลทินบาปและหลุมฝังศพ เพราะเรามีตราประทับของพระวิญญาณในจิตใจของเรา เราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ความมั่นใจในที่อยู่แน่นอนของเราในอนาคต ที่มีความงดงามอย่างที่เราไม่คาดคิด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตราประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries