settings icon
share icon
คำถาม

คำถาม ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไร?

คำตอบ


คำตอบ พระคัมภีร์บรรยายว่า พระเจ้าทรงเป็น”เพลิงที่เผาผลาญ” ดังนั้นเป็นเรื่องแปลกที่ไฟมักปรากฏเป็นสัญลักษณ์ของ การทรงสถิตของพระเจ้า

ฮีบรู12:29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ

ตัวอย่าง รวมเรื่องพุ่มไม้เป็นเปลวไฟ

อพยพ 3:2 ทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสส ท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟ โมเสสมองดู เห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่ แต่มิได้ไหม้โทรมไป

พระสิริ เชกินา

อพยพ 14:19 ฝ่ายทูตของพระเจ้าซึ่งนำพลโยธานั้นกลับไปอยู่ข้างหลัง และเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้า ก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังเขา

กันดารวิถี 9:14-15 ถ้าคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย จะใคร่ถือเทศกาลปัสกาแด่พระเจ้า ตามกฎเกณฑ์ของ เทศกาลปัสกาและตามกฎหมาย ก็ให้เขาถือได้ เจ้าจงมีกฎเกณฑ์อย่างเดียวสำหรับทั้งคนต่างด้าว และชาวเมือง” ในวันที่จัดตั้งพลับพลานั้น มีเมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้ คือเต็นท์พระโอวาท เวลาเย็นเมฆนั้นก็อยู่เหนือพลับพลา ปรากฏเหมือนเพลิงจนรุ่งเช้า

นิมิตของเอเสเคียล

เอเสเคียล 1:4 ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดู ลมพายุก็พัดมาจากทางเหนือ มีเมฆก้อนใหญ่ที่มีความสว่างอยู่รอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู่เสมอ ท่ามกลางไฟนั้นดูประหนึ่งทองสัมฤทธิ์ที่แวบวาบ

กันดารวิถี11:1, 3 ประชาชนได้บ่นเรื่องเหตุร้าย ต่อพระเนตรพระกรรณของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงทราบก็ทรงพระพิโรธ มีไฟของพระเจ้ามาไหม้อยู่ท่ามกลาง เขาเผาค่ายรอบนอกเสียบ้าง เขาจึงเรียกชื่อตำบลนั้นว่าทาเบราห์ เพราะไฟของพระเจ้ามาไหม้อยู่ท่าม กลางเขาทั้งหลาย

2 พงศ์กษัตริย์ 1:10, 12 แต่เอลียาห์ตอบนายห้าสิบว่า “ถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้า ก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้า สวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทั้งห้าสิบของเจ้าเถิด” แล้วไฟก็ลงมาจากฟ้าสวรรค์ และเผาผลาญเขากับคนทั้งห้าสิบของเขาเสีย แต่เอลียาห์ตอบว่า “ถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้า ก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญ เจ้าและคนทั้งห้าสิบของเจ้าเถิด” และไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์ และเผาผลาญเขากับคนทั้งห้าสิบของเขาเสีย

หมายสำคัญ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ด้วย

ผู้วินิจฉัย 13:20 และอยู่มาเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสวรรค์ ทูตของพระเจ้าก็ขึ้นไป ตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชา ขณะเมื่อมาโนอาห์และภรรยาคอยดูอยู่ และเขาทั้งสองก็ซบหน้าลงถึงดิน

1 พงศ์กษัตริย์ 18:38 แล้วไฟของพระเจ้าก็ตกลงมาและไหม้เครื่องเผาบูชา และฟืนและหิน และผงคลี และเลียน้ำซึ่งอยู่ในคู

เพื่อเหตุผลที่ชัดเจน ไฟสำคัญมากเวลาถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมไฟที่เผาเครื่องสักการบูชาบนแท่นบูชาเป็นของประทานจากเบื้องบน ไฟนี้ได้จุดติดโดยพระเจ้าเองตั้งแต่ดั้งเดิม

เลวีนิติ 9:24 เปลวเพลิงพลุ่งออกมาต่อพระพักตร์พระเจ้า เผาเครื่องเผาบูชาและไขมันซึ่งอยู่บนแท่น เมื่อประชาชนทั้งหลายเห็นก็โห่ร้องและซบหน้าลง พระเจ้าทรงตั้งให้พวกปุโรหิตมีหน้าที่รักษาไฟให้ลุกอยู่เสมอไป

เลวีนิติ 6:13 ต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรื่อยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด พระเจ้าตรัสชัดเจนว่าไฟจากที่อื่นเป็นที่ต้องห้ามมาถวายแด่พระองค์

เลวีนิติ 10:1-2 ฝ่ายนาดับกับอาบีฮูบุตรของอาโรน ต่างนำกระถางไฟของเขามา และเอาไฟใส่ในนั้น แล้วใส่เครื่องหอมลง เอาไฟที่ต้องห้ามมาเผาถวายบูชาแด่พระเจ้า ซึ่งพระองค์มิได้ทรงบัญชาให้เขากระทำเช่นนั้น ไฟก็พุ่งขึ้นมาจากที่พระเจ้าประทับไหม้เขาทั้งสอง และเขาก็ตายต่อพระพักตร์พระเจ้า

ในพันธสัญญาใหม่ แท่นบูชาถือเป็นเครื่องหมายการมอบถวายตัวต่อพระเจ้า ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ เราถูกเรียกให้มาถวายตัวเป็น”เครื่องบูชาอันมีชีวิต”

โรม 12:1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย เราได้รับของประทานจากเบื้องบนท่วมท้น ไฟที่ไม่มีวันดับสิ้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในตอนต้นของพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเกี่ยวข้องกับไฟ ยอห์น ผู้ให้บัพติสมาพยากรณ์ว่า พระเยซูจะทรงเป็นพระผู้ที่ “ให้บัพติสมาแก่ท่านทั้งหลายโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ”

มัทธิว 3:11 เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเริ่มต้นกระทำพระราชกิจ โดยการเสด็จมาประทับภายในคริสตจักรยุคแรก พระองค์ทรงเลือกที่จะปรากฏเป็น “เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น” กระจายอยู่บนผู้เชื่อแต่ละคน

กิจการ 2:3-4 ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคน เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่ พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด ไฟเป็นภาพที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงการอัศจรรย์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเหมือนไฟอย่างน้อยสามด้าน ทรงเผยให้พระเจ้าทรงปรากฏ ความรู้สึกแรงกล้าของพระเจ้า และความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าที่ทรงปรากฏเมื่อพระองค์ที่ทรงสถิตอยู่ภายในใจของผู้เชื่อ

โรม 8:9 ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล โดยปรากฏเหมือนเพลิงปกคลุมเหนือพลับพลา

กันดารวิถี 9:14-15 ถ้าคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย จะใคร่ถือเทศกาลปัสกาแด่พระเจ้า ตามกฎเกณฑ์ของ เทศกาลปัสกาและตามกฎหมาย ก็ให้เขาถือได้ เจ้าจงมีกฎเกณฑ์อย่างเดียวสำหรับทั้งคนต่างด้าว และชาวเมือง” ในวันที่จัดตั้งพลับพลานั้น มีเมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้ คือเต็นท์พระโอวาท เวลาเย็นเมฆนั้นก็อยู่เหนือพลับพลา ปรากฏเหมือนเพลิงจนรุ่งเช้า ทรงปรากฏเป็นเปลวไฟให้แสงสว่างและทรงนำทาง

กันดารวิถี 9:17-23 เมื่อไรเมฆลอยขึ้นจากเต็นท์ ภายหลังนั้นพวกอิสราเอลก็ยกเดินไป ครั้นเมฆนั้นลอยหยุดอยู่ที่ใด คนอิสราเอลก็ตั้งค่ายอยู่ที่นั่น คนอิสราเอลออกเดินตามพระดำรัสของพระเจ้า และเขาตั้งค่ายตามพระดำรัส ของพระเจ้า ตราบใดที่เมฆพักอยู่เหนือพลับพลาเขาก็ยังตั้งค่ายอยู่ แม้เมื่อเมฆอยู่เหนือพลับพลานานหลายวัน คนอิสราเอลก็ปฏิบัติตามพระบัญชา ของพระเจ้าไม่ยกเดินไป บางทีเมฆอยู่เหนือพลับพลาน้อยวัน ตามพระดำรัสของพระเจ้าเขาก็ยังอยู่ในค่าย แล้วตามพระดำรัสของพระเจ้าเขาก็ยกออกเดินทาง บางทีเมฆคงอยู่ตั้งแต่เย็นจนเช้า ครั้นเมฆลอยขึ้นในตอนเช้าเขาก็ยกออกเดิน หรือถ้าเมฆคงอยู่หนึ่งวันกับหนึ่งคืน เมื่อเมฆลอยขึ้นเขาก็ยกออกเดิน ไม่ว่าเมฆจะคงอยู่เหนือพลับพลาสองวัน หรือเดือนหนึ่ง หรือเวลานานกว่า คนอิสราเอลก็อยู่ในค่ายนานเท่านั้น มิได้ยกออกไปแต่เมื่อเมฆลอยขึ้นเมื่อใดเขา ก็ยกออกไปเมื่อนั้น เขาตั้งค่ายอยู่ตามพระดำรัสของพระเจ้า และเขายกออกเดิน ตามพระดำรัสของพระเจ้า เขาทั้งหลายก็ปฏิบัติงานของพระเจ้า ตามพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสสั่งโมเสส ในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าทรงนำและเล้าโลมใจบุตรของพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในร่างกายของเรา--- “พลับพลาที่ประทับ” และ “พระวิหารแห่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์”

2โครินธ์ 5:1 เพราะเรารู้ว่า ถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสีย เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และตั้งอยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์

2โครินธ์ 6:16 วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรง ดำรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินใน หมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา”

พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างก่อให้เกิดความรู้สึกแรงกล้าของพระเจ้าในจิตใจของพวกเรา หลังจากอัครสาวกสองคนกำลังเดินสนทนากับพระเยซูผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์แล้ว พวกเขาบรรยายสภาพจิตใจว่า “ ใจเราเร่าร้อนภายใน”

ลูกา 24:32 เขาจึงพูดกันว่า “ใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทาง เมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือ"

หลังจากอัครสาวกได้รับพระวิญญาณในวันเพนเทคอสต์ พวกเขามีความรู้สึกแรงกล้าที่ดำรงอยู่ชั่วชีวิต และกระตุ้นพวกเขาให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ

กิจการ 4:31 เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว และคนเหล่านั้นประกอบด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชำระเราให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะชำระเราให้บริสุทธิ์

ทิตัส 2:14 ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดี พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ชำระให้สะอาดบริสุทธิ์

1โครินธ์ 6:11 แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการ ทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา

2 เธสะโลนิกา 2:13 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอด โดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ และโดยท่านได้เชื่อความจริง

1 เปโตร 1:2 ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและทรงกำหนดไว้แล้ว และพระวิญญาณได้ทรงชำระแล้ว เพื่อให้มีความนบนอบเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ และให้ได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอพระคุณและสันติสุขจงบังเกิดทวีคูณแก่ท่านทั้งหลายด้วยเถิด เหมือนช่างเครื่องเงินที่ใช้ไฟเพื่อขจัดขี้โลหะจากโลหะที่มีค่า ดังนั้นพระเจ้าทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทรงชำระเราให้พ้นจากบาป

เพลงสดุดี 66:10 ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงทดลองข้าพระองค์อย่างทดลองเงิน

สุภาษิต 17:3 เบ้ามีไว้สำหรับเงิน และเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำ และพระเจ้าทรงทดลองใจ ไฟของพระองค์ชำระล้างให้สะอาดและหล่อหลอมให้บริสุทธิ์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries