settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเผยพระวจนะคืออะไร?

คำตอบ


ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเผยพระวจนะมีเขียนไว้ท่ามกลางของประทานแห่งพระวิญญาณใน 1 โครินธ์ 12:10 และโรม 12:6 ในภาษากรีกแปลคำว่า "พยากรณ์" หรือ "คำทำนาย" ในข้อความทั้งสอง คำนั้นหมายถึงการ "พูดออกมา" หรือประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อแปลความหมายของพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเพื่อเปิดเผยความจริงของพระเจ้าในทางใดทางหนึ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างอิทธิพลต่อผู้คน หลายคนเข้าใจผิดว่าของประทานในการเผยพระวจนะเป็นความสามารถในการทำนายอนาคต ในขณะที่การรู้บางสิ่งเกี่ยวกับอนาคตบางครั้งอาจเป็นลักษณะของของประทานในการเผยพระวจนะ ส่วนใหญ่เป็นของประทานแห่งการประกาศ ("การบอกล่วงหน้า") ไม่ใช่คำทำนายที่ ("บอกไว้ล่วงหน้า")

ศิษยาภิบาลหรือนักเทศน์ผู้ที่ประกาศว่าพระคัมภีร์สามารถที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ผู้เผยพระวจนะ" เมื่อเขากล่าวล่วงหน้าถึงคำแนะนำของพระเจ้า ด้วยความสำเร็จของหลักคำสอนในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ การเผยพระวจนะเปลี่ยนไปจากการประกาศการเปิดเผยสิ่งใหม่เป็นการประกาศการเปิดเผยที่พระเจ้าได้ประทานให้แล้ว พระธรรมยูดาข้อที่ 3 กล่าวถึง "ความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งเคยมอบให้แก่ธรรมิกชน" (การเน้นเพิ่มเติมโดยผู้เขียนบทความ) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความเชื่อที่เราได้ยึดมั่นนั้นคงที่ตลอดไปและไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมหรือการปรับแต่งที่มาจากการเปิดเผยเพิ่มเติมในพระคัมภีร์

ให้สังเกตการเปลี่ยนจากผู้เผยพระวจนะเป็นครูเช่นเดียวกันในพระธรรม 2 เปโตร 2:1 "มีผู้เผยพระวจนะเท็จในหมู่ประชาชนเช่นเดียวกับที่จะมีครูเท็จในหมู่พวกท่านทั้งหลาย" (การเน้นเพิ่มเติมโดยผู้เขียนบทความ) เปโตรบอกว่าในยุคพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมีผู้เผยพระวจนะในขณะที่คริสตจักรจะมีครู ของประทานจากพระวิญญาณในการเผยพระวจนะ ในแง่ของการได้รับการเปิดเผยสิ่งใหม่จากพระเจ้าเพื่อประกาศแก่ผู้อื่นสิ้นสุดลงด้วยความสมบูรณ์ของพระคัมภีร์ ในช่วงเวลาที่การเผยพระวจนะเป็นของประทานที่เปิดเผยมันจะต้องใช้สำหรับการสั่งสอน ตักเตือนและปลอบโยนมนุษย์ (1 โครินธ์ 14: 3) ของประทานสมัยใหม่ของการเผยพระวจนะซึ่งแท้จริงแล้วคล้ายกับการสอนที่ยังคงประกาศความจริงของพระเจ้า สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความจริงของพระเจ้าในทุกวันนี้ได้ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ในพระวจนะคำของพระองค์ในขณะที่ในคริสตจักรยุคแรกการพยากรณ์นั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่

คริสเตียนต้องระวังผู้ที่อ้างว่ามีข้อความ "ใหม่" จากพระเจ้า เป็นสิ่งหนึ่งที่จะกล่าวว่า "เมื่อคืนฉันฝันถึงสิ่งที่น่าสนใจ" อย่างไรก็ตามเป็นอีกเรื่องที่จะกล่าวว่า "พระเจ้าให้ความฝันแก่ฉันเมื่อคืนนี้และคุณต้องเชื่อฟังมัน" ไม่ควรพิจารณาคำพูดของมนุษย์ให้เท่าเทียมกับหรือสูงกว่าพระคำที่เป็นลายลักษณ์อักษร เราต้องยึดมั่นในพระคำที่พระเจ้าทรงมอบไว้แกเราแล้วและมอบตัวเราให้กับ sola scriptura ก็คือพระคัมภีร์เท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเผยพระวจนะคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries