settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์?

คำตอบ


กาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย”

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตในชีวิตคริสเตียน

พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าทุกคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันที่ที่เขาหรือเธอรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ โรม 8:9 “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์” 1โครินธ์ 12:13 “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติสมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่” เอเฟซัส 1:13-14 “ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา เป็นมัดจำของการรับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์” เป้าหมายแรกอันหนึ่งที่สำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเสด็จเข้ามาในชีวิตคริสเตียนคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้น งานของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือเพื่อปรับเปลี่ยนเราให้เป็นแบบพระฉายของพระคริสต์ ทำให้เราเหมือนพระองค์มากขึ้น

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงกันข้ามกับการประพฤติที่มีธรรมชาติบาปภายใน

กาลาเทีย 5:19-21 “การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือน ที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า” เนื้อหาตอนนี้บรรยายถึงทุกคน แม้อยู่ในระดับต่างกัน เมื่อพวกเขาไม่รู้จักพระคริสต์ และดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยู่ภายใต้การบังคับควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เนื้อหนังบาปของเราก่อให้เกิดผลบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เกิดผลที่สะท้อนพระลักษณะของพระองค์

ชีวิตคริสเตียนคือการต่อสู้ของฝ่ายเนื้อหนังต่อต้านธรรมชาติใหม่ที่พระคริสต์ทรงประทานให้ 2โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” เพราะเป็นมนุษย์ที่ได้ล้มลง เรายังจมอยู่กับความปรารถนาสิ่งชั่วร้ายฝ่ายร่างกาย โรม 7:14-25 “เรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นมาโดยฝ่ายพระวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขาย ไว้ให้อยู่ใต้บาป ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้า ปรารถนาที่จะทำ แต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำ และข้าพเจ้ายอมรับ ว่าธรรมบัญญัตินั้นดี ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมิใช่ผู้กระทำ แต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทำ ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า คือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย เพราะว่า เจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่

ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำ ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำ แต่การชั่วซึ่ง ข้าพเจ้า มิได้ปรารถนาทำ ข้าพเจ้ายังทำอยู่ ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำ ก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำ แต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทำ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่ง คือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทำความดี ความชั่วก็พร้อมที่จะผุดขึ้น เพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า ซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิต ใจของ ข้าพเจ้า และชักนำให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาป ซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า

โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่าง กายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนั้นทาง ด้านจิตใจของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้า แต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาป” ในฐานะคริสเตียนเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เราเกิดผล และเรามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สามารถเอาชนะการประพฤติในธรรมชาติบาป ฟิลิปปี 4:13 “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” คริสเตียนจะไม่มีวันชนะตลอดในการสำแดงออกให้เห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถึงแม้จะเป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของชีวิตคริสเตียน เราค่อย ๆยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ชีวิตของเราเกิดผลมากขึ้น และยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีชัยชนะเหนือความปรารถนาสิ่งชั่วร้ายที่ต่อต้านอยู่ ผลของพระวิญญาณคือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้ชีวิตของเราสำแดงออกให้ผู้อื่นเห็น และด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้เป็นไปได้แน่

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries