settings icon
share icon
คำถาม

"มีรายการของประทานฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์หรือ"?

คำตอบ


ที่จริงมีรายการ"ของประทานจากพระวิญญาณ" สามอย่างตามพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณ ข้อพระธรรมที่สำคัญทั้งสามตอนนี้อธิบายของประทานฝ่ายวิญญาณ ได้แก่โรม 12: 6-8; 1 โครินธ์ 12: 4-11 และ 1 โครินธ์ 12:28

โรม12:6-8 “และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาค ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ที่ครอบครอง ก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา ก็จงแสดงด้วยใจยินดี”

ของประทานฝ่ายวิญญาณที่จำแนกไว้ในพระธรรมโรมบทที่ 12 คือ การพยากรณ์ การรับใช้ การสอน การหนุนกำลังใจ การให้ ความเป็นผู้นำ และความเมตตา

1โครินธ์ 12:4-11 ”ของประทานนั้นมีต่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคน การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วย สติ ปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์ เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่ แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์”

รายการนี้รวมถึง ถ้อยคำแห่งพระปัญญา พระคำแห่งความรู้ ความเชื่อ การรักษาโรค พลังอัศจรรย์ คำทำนาย, การสังเกตแยกแยะวิญญาณทั้งหลาย การพูดภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆ

1โครินธ์ 12:28 “และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ่งอัครทูต สองผู้เผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย์ แล้วต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ ผู้รักษาโรค ผู้อุปการะ ผู้ครอบครอง และผู้รู้ภาษาแปลกๆ”

รายการนี้รวมถึงการรักษาต่างๆ การช่วยเหลือ การปกครอง การพูดภาษาแปลกๆ หลากหลาย แต่ละของประทานมีคำบรรยายย่อ ๆ ดังนี้

ด้านการเผยพระวจนะ - คำภาษากรีกที่แปลว่า "การเผยพระวจนะ" หรือ "การทำนาย" ในเนื้อหาพระธรรมสองตอนมีความหมายถูกต้องว่า "พูดออกมา" หรือประกาศพระประสงค์จากเบื้องบน เพื่อแปลความหมายพระประสงค์ของพระเจ้า หรือเพื่อให้เป็นที่รู้จักความจริงของพระเจ้าในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีอำนาจจูงใจผู้คน ความคิดเรื่องการทำนายอนาคตถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงยุคกลาง และมีความขัดแย้งโดยตรงกับข้อพระธรรมคัมภีร์ตอนอื่น ๆ ที่ประณามการทำนายโชคชะตาหรือการทำนายอนาคต

กิจการ 16:6-8 “เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐาน มีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้า ได้มาพบกับเรา เขาทำการทายให้นายของเขาได้เงินเป็นอันมาก หญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไป ร้องว่า ‘คนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลาย’ เขาทำอย่างนั้นหลายวัน ฝ่ายเปาโลก็งุ่นง่านใจ หันหน้าสั่งผีนั้นว่า ‘ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอ็งจงออกมาจากเขา’ ผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้น”

ด้านการรับใช้ - นอกจากนี้ยังหมายถึง "กระทำพันธกิจ" คำภาษากรีกว่า diakonian จากที่เราได้คำภาษาอังกฤษว่า "มัคนายก" หมายความว่าการรับใช้ใด ๆ การนำมาใช้ในวงกว้างที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน

ด้านการสั่งสอน - ของประทานนี้รวมทั้งการวิเคราะห์และการประกาศพระวจนะ ของพระเจ้า อธิบายความหมาย บริบท และการประยุกต์ใช้กับชีวิตของผู้ฟัง ครูที่ได้รับของประทานเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในการสั่งสอนได้ชัดเจน และสื่อสารถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะหลักคำสอนของความเชื่อ

การ หนุนกำลังใจ - ยังเรียกอีกว่า "การเคี่ยวเข็ญ" ของประทานนี้ปรากฎชัดในบรรดาผู้ที่ร้องเรียกอยู่เรื่อยให้คนอื่นๆ เอาใจใส่และติดตามความจริงของพระเจ้า ซึ่งอาจรวมทั้งการแก้ไขหรือการสร้างคนอื่น ๆ ขึ้น โดยการเสริมกำลังความเชื่อที่อ่อนแอ หรือปลอบโยนเขาในยามถูกทดลอง

ด้านการให้ – ผู้ให้ทีได้รับของประทาน คือคนที่มีใจยินดีแบ่งปันสิ่งที่พวกเขามีให้แก่คนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านวัตถุ หรือการให้เวลาส่วนตัวและความสนใจ ผู้ให้นั้นเป็นห่วงความต้องการของผู้อื่น และแสวงหาโอกาสในการแบ่งปันสิ่งของ เงินทอง และเวลาแก่พวกเขาเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้น

ด้านความเป็นผู้นำ – ผู้นำที่ได้รับของประทาน เป็นคนหนึ่งที่ปกครองได้ เป็นประธานได้หรือมีการจัดการคนอื่น ๆ ในคริสตจักร คำนี้มีความหมายตามตัวอักษรว่า "แนะนำ" และดำเนินการโดยถือหลักการของคนที่คุมหางเสือเรือ ของประทานการเป็นผู้นำอย่างหนึ่งคือ การปกครองด้วยสติปัญญาและพระคุณ และสำแดงผลของพระวิญญาณในชีวิตของเขาในขณะที่เขานำโดยเป็นตัวอย่าง

ด้านความเมตตา – เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับของประทานแห่งการหนุนใจ ของประทานแห่งความเมตตาที่เห็นได้ชัดในบรรดาผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นที่อยู่ในความทุกข์ แสดงความเห็นอกเห็นใจและการตอบสนองไว ควบคู่ไปกับความปรารถนาและแหล่ง ที่มา เพื่อลดความทุกข์ยากลงในท่าทีเมตตากรุณาและยินดี

ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา – ความจริงของประทานนี้ถูกบรรยายเป็น “พระคำ” แห่งพระปัญญา แสดงว่ามันเป็นของประทานด้านการพูดอย่างหนึ่ง ของประทานนี้บรรยายถึงบางคน ผู้ที่สามารถเข้าใจและกล่าวความจริงตามพระคัมภีร์ ในการนำมาใช้อย่างมีทักษะชำนาญ นำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ชีวิตด้วยการมีวิจารณญาณที่มองทะลุ

ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ – นี้คือของประทานด้านการพูดอีกอย่าง ที่รวมถึงความเข้าใจความจริง โดยมีความเข้าใจลึกซึ้งที่มาจากการทรงเปิดเผยของพระเจ้าเท่านั้น บรรดาผู้ที่มีของประทานด้านความรู้ จะเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่ล้ำลึกของพระเจ้า และความล้ำลึกแห่งพระคำ

ด้านความเชื่อ— ผู้เชื่อทุกคนมีความเชื่อในบางระดับ เพราะมันเป็นหนึ่งในของประทานจากพระวิญญาณ ที่ทรงมอบให้กับทุกคนที่มาหาพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ

กาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน

เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” ของประทานฝ่ายวิญญาณด้านความเชื่อ จะแสดงโดยคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นไหวในพระเจ้า พระวจนะของพระองค์ พระสัญญาของพระองค์และพลังของการอธิษฐานที่ส่งผลให้เกิดการอัศจรรย์

ด้านการรักษา – แม้ว่าพระเจ้ายังทรงรักษาทุกวันนี้ ความสามารถของมนุษย์ในการแสดงการรักษาโรคที่น่าอัศจรรย์ เป็นของเหล่าสาวกในคริสตจักรยุคศตวรรษแรก ที่ยืนยันว่าข่าวสารของพวกเขามาจากพระเจ้า คริสเตียนทุกวันนี้ไม่มีอำนาจในการรักษาผู้ป่วยหรือฟื้นชีวิตคนตาย หากพวกเขาทำได้ โรงพยาบาลและห้องเก็บศพจะเต็มไปด้วยผู้คนที่” ได้รับของประทาน” ทำให้เตียงคนไข้และโลงศพว่างเปล่าทุกที่

ด้านอำนาจทำการอัศจรรย์ –ยังเป็นที่รู้จักกันเรื่องการทำการอัศจรรย์ นี้เป็นของประทานหมายสำคัญชั่วคราวอีกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการสำแดงเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ ที่สามารถบอกลักษณะฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

กิจการ 2:22 “ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคำของข้าพเจ้า คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบ โดยการอิทธิฤทธิ์ การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดย พระองค์นั้น ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ดังที่ท่านทราบอยู่แล้ว ของประทานนี้ถูกสำแดงโดยเปาโล เปโตร สเทเฟนและฟิลิป ท่ามกลางคนอื่น ๆ

กิจการ 19:11-12 “พระเจ้าได้ทรงกระทำอิทธิฤทธิ์อันพิสดารด้วยมือของเปาโล จนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้ โรคนั้นก็หายและผีร้ายก็ออกจากคน” กิจการ 3:6 “เปโตรกล่าวว่า “เงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด”

กิจการ 6:8 “ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชจึงทำการมหัศจรรย์ และทำการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากร”

กิจการ 8:6-7 “ประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟีลิปได้ประกาศ เพราะเขาได้ยินท่านพูด และได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้น ด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั้น และคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติ”

การรู้จักจำแนก (สังเกตเห็น)วิญญาณต่างๆ –เฉพาะบางคนมีความสามารถพิเศษในการตรวจสอบข่าวสารที่แท้จริงของพระเจ้า จากผู้ล่อลวงคือซาตาน ซึ่งวิธีของมันรวมถึงการจัดให้มีหลักคำสอนผิดพลาดและหลอกลวง มัทธิว 24:4-5 “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไป” แต่ของประทานในการใช้วิจารณญาณแยกแยะวิญญาณทั้งหลาย ได้ทรงประทานแก่คริสตจักรเพื่อปกป้องคริสตจักรจากสิ่งเหล่านี้

การพูดภาษาแปลกๆ - ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ เป็นหนึ่งใน "ของประทานหมายสำคัญ" ชั่วคราว ที่ทรงมอบให้แก่คริสตจักรยุคแรก เพื่อให้สามารถประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลก ไปยังประชาชาติต่างๆ และเป็นภาษาที่รู้จักกันทั้งหมด รวมทั้งพระปรีชาสามารถจากเบื้องบนที่จะพูดภาษาแปลกๆ ที่ผู้พูดไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้ของประทานนี้รับรองความเที่ยงตรงของข่าวสารแห่งพระกิตติคุณ และบรรดาผู้ที่เทศนาสั่งสอนว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า วลีที่ว่า "ภาษาแปลกๆ หลากหลาย " หรือ "ภาษาแปลกๆ ชนิดต่างๆ " มีผลในการช่วยขจัดความคิดของ "ภาษาอธิษฐานส่วนตัว" ว่าเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณ

การแปลภาษาแปลกๆ – คนที่มีของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดภาษาแปลกๆ กำลังบอก แม้เขาจะไม่ได้รู้จักภาษาที่กำลังพูดนั้น แล้วผู้แปลภาษาแปลกๆ จะสื่อสารจ่าวสารของผู้พูดภาษาแปลกๆ แก่ผู้อื่นทุกคน เพื่อว่าพวกเขาสามารถเข้าใจ

การช่วยเหลือ –เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับของประทานความเมตตาเป็นของประทานการช่วยเหลือ บรรดาผู้ที่มีของประทานการช่วยเหลือ คือบรรดาผู้ที่สามารถช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่น ๆ ในโบสถ์ด้วยความรู้สึกแรงกล้าและพระคุณ สิ่งนี้มีขอบเขตกว้างของความเป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้ ที่สำคัญที่สุดนี้ นี่เป็นความสามารถพิเศษ เพื่อแยกแยะบรรดาผู้ที่ดิ้นรนด้วยความสงสัย ความกลัวและการต่อสู้ทางจิตวิญญาณอื่น ๆ จะขับเคลื่อนบรรดาผู้ที่มีความต้องการฝ่ายวิญญาณ ด้วยถ้อยคำที่เมตตากรุณา มีท่าทีความประพฤติที่เห็นอกเห็นใจและเข้าใจได้; และจะพูดความจริงตามพระคัมภีร์ที่ตัดสินว่าผิดและด้วยรัก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

"มีรายการของประทานฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์หรือ"?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries