settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำคืออะไร?

คำตอบ


พระคัมภีร์อภิปรายจุดมุ่งหมายนี้เพื่อให้คริสตจักรกระทำงานให้สำเร็จ พัฒนาคริสตชนท้องถิ่น รับใช้ตามความจำเป็นของพี่น้องและช่วยสร้างพยานภายในชุมชน พระคัมภีร์อธิบายจุดมุ่งหมายนี้ว่าเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณ หนึ่งในนั้นก็คือของประทานแห่งการเป็นผู้นำ ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นปรากฎในสองบทนี้คือโรม 12:8 และ 1 โครินธ์ 12:28 ภาษากรีกแปลคำว่า "กฎ" หรือ "ปกครอง" ในข้อเหล่านี้ระบุว่าผู้ที่อยู่เหนือผู้อื่นหรือผู้ที่ควบคุมหรือเข้าร่วมด้วยความขยันหมั่นเพียรและใส่ใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ใน 1 เธสะโลนิกา 5:12 คำนี้ถูกใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยทั่วไปคือ "พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน" ในที่นี้คำนั้นแปลว่า "ปกครองท่าน"

ทุกอย่างถูกยกขึ้นและตกลงมาโดยการนำ ยิ่งมีทักษะและประสิทธิภาพในการนำมากเท่าใด องค์กร์ก็จะดำเนินไปได้มากเท่านั้นและยิ่งมีความเป็นไปได้ในการเติบโตและขยายตัว ในโรม 12:8 แปลคำนั้นว่า "ผู้ที่ปกครอง" ชี้ให้เห็นถึงการดูแลและมีความขยันหมั่นเพียรให้แก่คริสตจักรท้องถิ่น ผู้ที่ปกครองคือผู้ที่เข้าร่วมด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างมั่นคงต่องานของเขาซึ่งก็คือการดูแลฝูงแกะและเตรียมพร้อมที่จะเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อที่จะดูแลแกะผู้ขัดสน

มีลักษณะเฉพาะของผู้ที่มีของปรานฝ่ายวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำ ลักษณะแรกและสำคัญที่สุดคือพวกเขารู้ว่าตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขาคือทำตามการแต่งตั้งของพระเจ้าและอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์ พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ปกครองที่แท้จริงแต่พวกเขาเองปฏิบัติตามผู้ที่อยู่เหนือพวกเขาทั้งหมดคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่เป็นศีรษะของคริสตจักร โดยการรู้ว่าที่ของเขาในลำดับขั้นของการปกครองในพระกายของพระคริสต์ป้องกันผู้ที่มีของประทานเป็นผู้นำจากการตกอยู่ในอำนาจของความหยิ่งหรือความรู้สึกว่าตนมีสิทธิ ผู้นำคริสเตียนที่แท้จริงซึ่งมีของประด้านนี้จะรู้ตัวว่าเขาเป็นเพียงแค่ทาสของพระคริสต์และเป็นผู้รับใช้ผู้ที่พวกเขานำ อัครทูตเปาโลรู้ถึงตำแหน่งนี้ โดยการอ้างตัวเองว่าเป็น "ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์" (โรม 1:1) เหมือนเปาโลผู้นำที่มีของประทานนนี้รู้ตัวว่าพระเจ้าทรงเรียกเขามายังตำแหน่งนี้คือว่าเขาไม่ได้เรียกตัวของเขาเอง (1 โครินธ์ 1:1) ตามตัวอย่างของพระเยซู ผู้นำที่มีของประทานนนี้ใช้ชีวิตเพื่อที่จะรับใช้ผู้ที่เขานำและไม่ใช่ให้ผู้ที่เขาปกครองมารับใช้เขาหรือเพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือพวกเขา (มัทธิว 20:25 – 28)

ยากอบผู้ที่เป็นน้องชายขององค์พระเยซูมีของประทานในการเป็นผู้นำในขณะที่เขานำคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม เขาเองกล่าวถึงตัวเองว่าเป็น "ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสตเจ้า" (ยากอบ 1:1) ยากอบได้แสดงออกถึงคุณภาพของการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณอีกแบบหนึ่งคือความสามารถในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นทำให้พวกเขาคิดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดในทางพระคัมภีร์และคิดในทางของพระเจ้าต่อทุกๆ สถานการณ์ ในสภาของกรุงเยรูซาเล็มยากอบจัดการกับปัญหาการชอบโต้เถียงเกี่ยวกับการที่จะเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติที่มาเชื่อในพระเยซูซึ่งก็คือพระเมสสิยาห์ "ครั้นจบแล้วและนิ่งอยู่ยากอบจึงกล่าวว่า "พี่น้องทั้งหลาย ขอฟังข้าพเจ้า สิเมโอนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์" (กิจการ 15:13 – 14) ด้วยคำกล่าวเปิดนั้นยากอบนำผู้แทนสภาให้คิดอย่างรอบคอบและคิดในทางพระคัมภีร์ ทำให้พวกเขาสามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกเกี่ยวกับปัญหานี้ (กิจการ 15:22 – 29)

ในฐานะผู้เลี้ยงประชากรของพระเจ้า ผู้นำที่มีของประทานด้านนี้ปกครองด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความสามารถในการแยกแยะความจำเป็นฝ่ายวิญญาณจากความจำเป็น "ชั่วคราว" พวกเขานำผู้อื่นให้เติบโตอย่างเต็มที่ในความเชื่อ ผู้นำคริสเตียนนำผู้อื่นให้เติบโตในความสามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่มาจากรพะเจ้ากับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เป็นของชั่วคราวสำหรับพวกเขา ตามตัวอย่างของเปาโลคำผู้นำคริสตจักรไม่ได้ "เฉลียวฉลาดและเป็นการโน้มน้าวใจ" จากมุมมองทางสติปัญญามนุษย์แต่เต็มล้นด้วยฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ การนำและการหนุนใจผู้อื่นให้วางความเชื่อของเขาในฤทธิ์อำนาจที่แท้จริง (1 โครินธ์ 2:4 – 6) เป้าหมายของผู้นำที่มีของประทานนี้คือการพิทักษ์และนำทางผู้ที่เขานำ "จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์" (เอเฟซัส 4:13)

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำนั้นพระเจ้าเป็นผู้มอบให้แก่ผู้ชายและผู้หญิงผู้ซึ่งจะช่วยคริสตจักรให้เติบโตและประสบความสำเสร็จอย่างก้าวไกลไปยังรุ่นต่อไป พระเจ้าได้มอบของประทานแห่งการเป็นผู้นำไม่ใช่เพื่อยกย่องมนุษย์แต่เพื่อพระสิริของพระองค์เองเมื่อผู้เชื่อใช้ของประทานของพระองค์ในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries