settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์เป็นใคร?

พระเยซูทรงเป็นพระ้เจ้าหรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าหรือไม่?

พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?

ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์เขียนไว้หรือ?

พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์?

มีพระเยซูปรากฏอยู่จริง ๆ หรือ? มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซูบ้างหรือไม่?

พระเยซูทรงถูกตรึงในวันศุกร์หรือ?

พระเยซูเสด็จไปที่นรกในระหว่างช่วงเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?

ทำไมการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์จึงมีความสำคัญมาก?

ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อย่างไรพระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระองค์เองหรือ?

ทำไมฉันจึงควรเชื่อเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์?

พระเยซูทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าหมายความอะไร?

พระเยซูคริสต์ทรงได้แต่งงานหรือไม่?

ทำไมพระเยซูทรงต้องประสบกับความทุกข์มากมาย?

พระเยซูทรงมีน้องชายและน้องสาว (พี่น้อง)หรือไม่?

พระเยซูทรงเป็นบุตรมนุษย์หมายความอะไร?

ทำไมพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาในเวลานั้น? ทำไมไม่ก่อนหน้านี้? ทำไมไม่ภายหลังจากนี้?

พระเยซูทรงสามารถทำบาปได้หรือไม่ ถ้าพระองค์ ไม่ทรงสามารถทำบาปได้ จริงๆ พระองค์ทรงสามารถ “เห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเราได้หรือ?

ทำไมลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูในมัทธิวและลูกาแตกต่างกัน?

ตรงไหนที่พันธสัญญาเดิมพยากรณ์เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์?

อะไรคือความเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันก็เป็นมนุษย์ พระเยซูทรงสามารถ เป็นพระเจ้า และมนุษย์ ในเวลาเดียวกันได้อย่างไร?

ความหมายของพระโลหิตของพระคริสต์คืออะไร?

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อทรงตรัสว่า เราเป็น?

พระเยซูเคยทรงพระพิโรธไหม?

ความหมายและความสำคัญของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์คืออะไร?

เกิดอะไรขึ้นตอนพระเยซูทรงพระเยาว์?

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา?

พระเยซูทรงเป็นชาวยิวหรือ?

พระเยซูทรงมีลักษณะอย่างไร?

เรื่องพระเยซูเป็นตำนานหรือ เรื่องพระเยซูเป็นเพียงการลอกแบบของเทพเจ้าต่างชาติในศาสนาโบราณอื่น ๆ หรือ?

ทำไมพระเยซูทรงสอนเป็นคำอุปมา?

มันหมายความว่าอะไรว่าพระเยซูเป็นบุตรชายของดาวิด?

อะไรคือความหมายและเป้าหมายเรื่องการที่พระเยซูทรงถูกทดลอง?

พระเยซูทรงเผชิญการพิจารณาคดีใดก่อนที่ทรงถูกตรึงกางเขน?

พระเยซูทรงมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างไร?

ยอห์น 1.1,14 หมายความว่าอะไรเมื่อพวกเขาประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้า?

การทรงสละเพื่อรับสภาพอื่น คืออะไร?

ความรักของพระคริสต์คืออะไร?

อะไรคือพระนามและตำแหน่งต่างๆ ของพระเยซูคริสต์?

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่สืบสายองค์เดียว?

พระเยซูทรงเป็นผู้ใดในเชิงประวัติศาสตร์จริง?

อะไรคือคำตรัสเจ็ดประโยคสุดท้ายของพระเยซูคริสต์บนกางเขน และมันหมายความว่าอะไร?

ที่หมายสู่กางเขนคืออะไร และเราสามารถเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้น?

พระธรรมอิสยาห์บทที่53 “ ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน” เป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซูหรือไม่?

อะไรคือความหมายและความสำคัญของการจำแลงพระกาย?

เหตุใดความจริงของการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์จึงสำคัญมาก?

อะไรคือความหมายอละความสำคัญของมงกุฎหนาม?

ตอนไหนในพระคัมภีร์ฮีบรูที่พยากรณ์เกี่ยวกับการตายและการฟื้นพระชนม์ของพระเมสสิยาห์?

อะไรคือข้อถกเถียงที่รุนแรงที่สุดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์?

ทำไมพระเยซูถึงตรัสสั่งประชาชนไม่ให้เล่าถึงการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำให้บุคคลอื่นฟัง?

ความสำคัญของอุโมงค์ว่างเปล่าคืออะไร?

พระเยซูเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ใช่ไหม ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญที่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์?

เพราะเหตุใดความเป็นมนุษย์ของพระเยซูจึงมีความสำคัญ?

ทำไมพระเยซูจึงได้รับบัพติศมา ทำไม่การรับบัพติศมาของพระเยซูจึงสำคัญ?

พระเยซูทรงแตกต่างจากผู้นำศาสนาอื่นๆ อย่างไร?

อะไรคือความหมายที่ว่าพระเยซูทรงเป็นเพื่อนของคนบาป?

พระเยซูทรงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของเราหมายความว่าอะไร?

พระเยซูเป็นผู้รักสันติภาพหรือไม่?

พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเมื่อใด?

พระคัมภีร์อธิบายว่าพระเยซูได้รับการนมัสการหรือไม่?

โยเซฟอยู่ที่ไหนช่วงที่พระเยซูเป็นผู้ใหญ่?

ความหมายของกางเขนคืออะไร?

การมีภาพวาดของพระเยซูเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่?

การที่พระเยซูเป็นองค์สันติราชหมายความว่าอย่างไร (อิสยาห์ 9:6)?

ลักษณะสำคัญของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตคืออะไร?

พระเยซูปราศจากความบาปหรือไม่?

พระเยซูตายในปีอะไร?

พระเยซูเกิดปีอะไร?

พระวาทะบังเกิดเป็นมนุษย์หมายความว่าอย่างไร (ยอห์น 1:14)?กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries