คำถามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์


พระเยซูคริสต์เป็นใคร?

พระเยซูทรงเป็นพระ้เจ้าหรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าหรือไม่?

พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?

ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์เขียนไว้หรือ?

พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์?

มีพระเยซูปรากฏอยู่จริง ๆ หรือ? มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซูบ้างหรือไม่?

พระเยซูทรงถูกตรึงในวันศุกร์หรือ?

พระเยซูเสด็จไปที่นรกในระหว่างช่วงเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?

ทำไมการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์จึงมีความสำคัญมาก?

ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อย่างไรพระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระองค์เองหรือ?

ทำไมฉันจึงควรเชื่อเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์?

พระเยซูทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าหมายความอะไร?

พระเยซูคริสต์ทรงได้แต่งงานหรือไม่?

ทำไมพระเยซูทรงต้องประสบกับความทุกข์มากมาย?

พระเยซูทรงมีน้องชายและน้องสาว (พี่น้อง)หรือไม่?

พระเยซูทรงเป็นบุตรมนุษย์หมายความอะไร?

ทำไมพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาในเวลานั้น? ทำไมไม่ก่อนหน้านี้? ทำไมไม่ภายหลังจากนี้?

พระเยซูทรงสามารถทำบาปได้หรือไม่ ถ้าพระองค์ ไม่ทรงสามารถทำบาปได้ จริงๆ พระองค์ทรงสามารถ “เห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเราได้หรือ?

ทำไมลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูในมัทธิวและลูกาแตกต่างกัน?

ตรงไหนที่พันธสัญญาเดิมพยากรณ์เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์?

อะไรคือความเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันก็เป็นมนุษย์ พระเยซูทรงสามารถ เป็นพระเจ้า และมนุษย์ ในเวลาเดียวกันได้อย่างไร?

ความหมายของพระโลหิตของพระคริสต์คืออะไร?

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อทรงตรัสว่า เราเป็น?

พระเยซูเคยทรงพระพิโรธไหม?

ความหมายและความสำคัญของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์คืออะไร?

เกิดอะไรขึ้นตอนพระเยซูทรงพระเยาว์?

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา?

พระเยซูทรงเป็นชาวยิวหรือ?

พระเยซูทรงมีลักษณะอย่างไร?

เรื่องพระเยซูเป็นตำนานหรือ เรื่องพระเยซูเป็นเพียงการลอกแบบของเทพเจ้าต่างชาติในศาสนาโบราณอื่น ๆ หรือ?

ทำไมพระเยซูทรงสอนเป็นคำอุปมา?

มันหมายความว่าอะไรว่าพระเยซูเป็นบุตรชายของดาวิด?

อะไรคือความหมายและเป้าหมายเรื่องการที่พระเยซูทรงถูกทดลอง?

พระเยซูทรงเผชิญการพิจารณาคดีใดก่อนที่ทรงถูกตรึงกางเขน?

พระเยซูทรงมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างไร?

ยอห์น 1.1,14 หมายความว่าอะไรเมื่อพวกเขาประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้า?

การทรงสละเพื่อรับสภาพอื่น คืออะไร?

ความรักของพระคริสต์คืออะไร?

อะไรคือพระนามและตำแหน่งต่างๆ ของพระเยซูคริสต์?

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่สืบสายองค์เดียว?

พระเยซูทรงเป็นผู้ใดในเชิงประวัติศาสตร์จริง?

อะไรคือคำตรัสเจ็ดประโยคสุดท้ายของพระเยซูคริสต์บนกางเขน และมันหมายความว่าอะไร?

ที่หมายสู่กางเขนคืออะไร และเราสามารถเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้น?

พระธรรมอิสยาห์บทที่53 “ ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน” เป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซูหรือไม่?

อะไรคือความหมายและความสำคัญของการจำแลงพระกาย?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์