settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงแตกต่างจากผู้นำศาสนาอื่นๆ อย่างไร?

คำตอบ


ตามความรู้สึกในแง่มุมหนึ่ง การถามคำถามนี้ก็เหมือนกับการถามว่าดวงอาทิตย์แตกต่างจากดวงดาวอื่นๆ ในระบบสุริยะอย่างไร ซึ่งจุดนี้ไม่มีดวงดาวอื่นๆ ในระบบสุริยะ

ประเด็นนี้คือไม่มี "ผู้นำศาสนา" คนอื่นๆ ที่สามารถเทียบได้กับพระเยซูคริสต์ ซึ่งผู้นำศาสนาอื่นๆ อาจจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว พระเยซูคริสต์เป็นเพียงผู้เดียวที่เคยสิ้นพระชนม์ (พระองค์สิ้นพระชนม์แทนเรา เพื่อบาปของเราตามที่กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 15:1 — 8) และในตอนนี้พระองค์ก็ยังทรงมีชีวิตอยู่ พระองค์ได้ประกาศไว้ใน วิวรณ์ 1:17 — 18 พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ตลอดไป ไม่มีผู้นำศาสนาอื่นใดที่แม้แต่จะกล่าวเช่นนี้ ซึ่งการกล่าวเช่นนี้เป็นจริงหรือเป็นการกล่าวที่ประหลาดที่สุด

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่พบได้ในธรรมชาติของศาสนาคริสต์ สิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์คือพระคริสต์ ทรงถูกตรึงที่บนไม้กางเขน ฟื้นขึ้นมาจากความตาย ขึ้นสู่สวรรค์และจะกลับมาอีกครั้งในสักวันหนึ่ง หากปราศจากพระองค์และปราศจากการฟื้นคืนพระชนม์ก็คงจะไม่มีศาสนาคริสต์ หากเปรียบเทียบกับศาสนาหลักอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นศาสนาฮินดูสามารถที่จะแยกหรือแตกออกจาก "ผู้รอบรู้ที่ยิ่งใหญ่" ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาได้อย่างสิ้นเชิง พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน แม้แต่อิสลามก็ขึ้นอยู่กับคำกล่าวและคำสั่งสอนของมูฮัมหมัดซึ่งไม่มีกล่าวไว้ว่าเขาได้ฟื้นขึ้นจากความตาย

อัครทูตเปาโลใน 1 โครินธ์ 15:13 — 19 กล่าวว่า ถ้าพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นจากความตาย ความเชื่อของพวกท่านก็ไม่มีประโยชน์ ท่านก็ยังคงมีความบาป ในความจริงของศาสนาคริสต์นั้นขึ้นอยู่กับการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ถ้าในความเป็นจริงพระเยซูคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายในช่วงเวลาและสถานที่นั้น ซึ่งก็ไม่มีความจริงใดๆ ต่อศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ อัครทูตและผู้ประกาศข่าวประเสริฐยึดความจริงของข่าวประเสริฐที่ขึ้นอยู่กับการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์

อีกประเด็นสำคัญคือความจริงที่สำคัญอย่างยิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ยืนยันไว้ว่า "ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า" (ความหมายในภาษาฮีบรู แปลว่า "ให้พระลักษณะโดยพระเจ้า") เช่นเดียวกับ "บุตรของมนุษย์" ( ในภาษาฮีบรูมีความหมายว่า "ให้ลักษณะโดยมนุษย์") ในหลายบทพระองค์กล่าวว่ามีความเท่าเทียมกับพระบิดา (ดูตัวอย่างใน ยอห์น 10:29 — 33) สำหรับพระองค์นั้นพระองค์ทรงได้สิทธิพิเศษและพระลักษณะทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ที่เกิดมาจากหญิงพรหมจารี (มัทธิว 1:18 — 25; ลูกา 1:26 — 56) ดำเนินชีวิตโดยไร้ความบาป พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเกงเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน "พระองค์เองคือความพอใจในพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อความบาปของเราและไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อผู้คนทั้งโลก" (1 ยอห์น 2:2) แล้วพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายในอีกสามวันต่อมา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้ "theanthropos" [ในภาษากรีกคือ "พระเจ้า" (theos) และ "มนุษย์" (anthropose)] แต่พระองค์ทรงเป็นผูเดียว

ความเป็นบุคคลและงานของพระคริสต์ก่อให้เกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณจะทำอะไรกับพระเยซู เราไม่สามารถปฏิเสธพระองค์อย่างง่ายดายได้ เราไม่สามารถไม่สนใจพระองค์ได้ พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญซึ่งอยู่ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มนุษย์ทั้งหมด และถ้าพระองค์ตายเพื่อความบาปของคนทั้งโลก พระองค์ทรงตายเพื่อบาปของคุณเช่นกัน อัครทูตเปโตรกล่าวกับเราใน กิจการ 4:12 "ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะนามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดนั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" หากเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดจากบาป เราจะได้รับความรอด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงแตกต่างจากผู้นำศาสนาอื่นๆ อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries