settings icon
share icon
คำถาม

การทรงสละเพื่อรับสภาพอื่น คืออะไร?

คำตอบ


คำศัพท์ว่า การทรงสละเพื่อรับสภาพอื่นมาจากคำภาษากรีก สำหรับหลักคำสอนว่า พระคริสต์ทรงสละพระองค์เองว่างเปล่าเพื่อมาจุติเป็นมนุษย์ การทรงสละเพื่อรับสภาพอื่นเป็นการประกาศสละสิทธิ์ตนเอง ไม่ใช่การสละสภาพพระเจ้าของพระองค์เองว่างเปล่า และไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์

ฟีลิปปี 2:7 “แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์”

พระเยซูไม่ได้ทรงหยุดที่เป็นพระเจ้าระหว่างการทรงทำพระราชกิจในโลก แต่ได้ทรงพักพระสิริในสวรรค์ของพระองค์ไว้ก่อน เพื่อทรงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังได้ทรงพักสิทธิอำนาจเสรีของพระองค์ไว้ก่อน ในระหว่างทรงทำพระราชกิจของพระองค์ในโลก พระคริสต์ทรงยอมถวายพระองค์เองทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา

ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของการทรงสละเพื่อรับสภาพอื่น พระเยซูบางครั้งทรงกระทำการด้วยข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์

ยอห์น 4:6 “บ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่น พระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อย จึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้น เป็นเวลาประมาณเที่ยง “

ยอห์น 19:28 “หลังจากนั้น พระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้ว เพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรม พระองค์จึงตรัสว่า “เรากระหายน้ำ” พระเจ้าไม่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยหรือกระหาย

มัทธิว 24:36 “แต่วันนั้นโมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว”

เราอาจจะสงสัยว่า ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงรู้ทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงรู้ได้อย่างไร

เพลงสดุดี 139:1-6 ”ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์ และทรงรู้จักข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล พระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูด พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้า และทรงวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์ สูงนักข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึง ดูเหมือนว่าในขณะที่พระเยซูทรงอยู่ในโลก ทรงสละพระลักษณะบางอย่างของพระเจ้า พระเยซูก็ยังทรงสมบูรณ์ในความบริสุทธิ์ ทรงยุติธรรม ทรงพระเมตตา ทรงพระกรุณา ทรงชอบธรรมและทรงมีความรัก แต่ในระดับที่ผันแปร พระเยซูไม่ได้ทรงตรัสรู้ทุกอย่างหรือมีอำนาจทุกอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการทรงสละเพื่อรับสภาพอื่น เรามักจะเน้นมากเกินไปในเรื่องที่พระเยซูทรงสละ การทรงสละเพื่อรับสภาพอื่น ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระคริสต์ทรงรับเอา พระเยซูทรงเพิ่มธรรมชาติมนุษย์เข้ามาเองและทรงถ่อมพระองค์ลง พระเยซูทรงสละจากการเป็นผู้ทรงพระสิริแห่งพระสิริในสวรรค์ เพื่อที่จะเป็นมนุษย์ผู้ที่ต้องตายบนไม้กางเขน

ฟีลิปปี 2:7-8 “แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน”

การสำแดงความถ่อมพระองค์อย่างสูงสุด พระเจ้าแห่งจักรวาลทรงจุติมาเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนม์เพื่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง ดังนั้น การทรงสละเพื่อรับสภาพอื่น คือพระคริสต์ทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย์ที่มีข้อจำกัดทั้งหลาย ยกเว้นที่ทรงไม่มีบาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การทรงสละเพื่อรับสภาพอื่น คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries