settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูปราศจากความบาปหรือไม่?

คำตอบ


ใช่ พระเยซูนั้นปราศจากความบาปและเป็นเพราะว่าพระเยซูปราศจากความบาปทำให้เรามีความหวังที่จะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ ถ้าพระเยซูไม่ได้ปราศจากความบาปจะไม่มีการเสียสละเพื่อความบาป การไม่เชื่อฟังพระเจ้าของอาดัมและเอวาในสวนเอเดนได้นำบาปเข้ามาในโลก (ปฐมกาล 3:6) จากความบาปของพวกเขานำมาซึ่งความตาย ตามที่พระเจ้าได้เตือนไว้ (ปฐมกาล 2:17) ผลก็คือมนุษยชาติก็เกิดมาพร้อมธรรมชาติบาป (โรม 5:12 – 19) มันอยู่กับเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ (สดุดี 51:5) พระคัมภีร์ทำให้ชัดเจนว่าอย่างไรก็ตามพระเยซูคริสต์แม้จะถูกทดลองในทุกทางเหมือนกับเรา (ฮีบรู 4:15) พระองค์ไม่เคยทำบาปเลย (2 โครินธ์ 5:21, 1 ยอห์น 3:5) อัครทูตเปโตรกล่าวสิ่งนี้อย่างชัดแจนคือ "พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลย และไม่ได้ตรัสคำเท็จเลย" (1 เปโตร 2:22) แน่นอนว่าในขณะที่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า พระองค์ไม่มีความสามารถที่จะทำบาปได้เลย

รวมทั้งการนำสิ่งกีดขวางมากั้นระหว่างบเราและพระผู้สร้างของเรา การสืบทอดธรรมชาติบาปนำเราไปสู่การตายฝ่ายร่างกายและการต่ายฝ่ายวิญญาณ เพราะว่า "ค่าจ้างของความบาปคือความตาย" (โรม 6:23) ในขณะนี้เพื่อที่จะคืนดีกับพระเจ้าต้องมีการให้อภัยและ "ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย" (ฮีบรู 9:22) หลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาปพระเจ้าสวมพวกเขาด้วย "เสื้อทำด้วยหนังสัตว์" (ปฐมกาล 3:21) โดยการหลั่งเลือดของสัตว์ อย่างไรก็ตามการถวายบูชาสัตว์ต่างๆ ซึ่งทำกันต่อมาในภายหลัง แม้ว่าจะแสดงให้เห็นอย่างสมบูรณ์แบบว่าความบาปนั้นต้องมีการตาย แต่เป็นเพียงแค่การปกปิดความบาปแบบชั่วคราว ในเมื่อเลือดของสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถกำจัดความบาปทั้งหมดได้ (ฮีบรู 10:4, 11)

การถวายบูชาในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเป็นเป็นนิมิตบอกล่วงหน้า "ครั้งเดียวสำหรับตลอดไป" ของเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ (ฮีบรู 7:27, 10:10) ทางเดียวที่เราจะกลับคืนดีกับพระเจ้าที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบคือด้วยการมอบถวายที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบซึ่งเราจะไม่มีถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นผู้ที่ปราศจากความบาป ตามที่เปโตรประกาศว่า "ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง" (1 เปโตร 1:18 – 19) แน่นอนว่าเป็นเลือดที่ปราศจากบาปของพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งสามารถที่จะนำสันติมาระหว่างพระเจ้าและมนุษยชาติ (โคโลสี 1:20) และด้วยการคืนดีนี้เราสามารถที่จะเป็น "ผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิ" (โคโลสี 1:22)

การตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งปราศจากบาปที่เนินเขาคาลวารี (Calvary) นั้นจ่ายค่าโทษทั้งหมดของความบาปของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่หายไปเมื่อเกิดการตกลงในความบาปได้ถูกเอาคืนที่กางเขน ดังที่ความบาปเข้ามาในโลกโดยผู้ชายคนเดียว (อาดัม) พระเจ้าสามารถที่จะไถ่บาปผู้คนในโลกผ่านทางผู้ชายคนเดียวคือพระเยซูคริสต์ผู้ปราศจากความบาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูปราศจากความบาปหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries