settings icon
share icon
คำถาม

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา?

คำตอบ


มหาปุโรหิตเป็นเพียงหนึ่งในหลายพระนามที่ใช้กล่าวถึงพระเยซู พระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอด พระบุตรของพระเจ้า บุตรมนุษย์ เพื่อนของคนบาป ฯลฯ พระนามแต่อย่างมุ่งเน้นไปที่ลักษณะเฉพาะ ว่าทรงเป็นผู้ใดและมันมีความหมายอะไรสำหรับเรา ในพระธรรมฮีบรู พระเยซูทรงถูกเรียกว่าเป็นมหาปุโรหิต

ฮีบรู 2:17 “เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อ ในการกระทำกิจกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปของประชาชน”

ฮีบรู 4:14 “เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเรา”

คำว่า "ปุโรหิต" มีความหมายหลักเป็นคู่กัน อย่างแรกก็หมายความว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในงานรับใช้ศาสนกิจ อย่างที่สองก็หมายความว่าเป็นผู้หนึ่งที่บริสุทธิ์หรือถูกแยกออกต่างหากเพื่อกระทำการรับใช้เหล่านั้น

แห่งที่แรกที่เราพบคำที่ใช้ในพระคัมภีร์อยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 14 อับราฮัมสหายของพระเจ้าเข้าทำต่อสู้เพื่อช่วยเหลือโลตหลานชายของเขา ผู้ที่กองทัพของเอลามจับไปเป็นเชลย เมื่อตอนขากลับมา อับราฮัมได้พบกับกษัตริย์มัลคีเซเดคแห่งซาเลม และปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ชายคนนี้ที่ชื่อหมายถึง "กษัตริย์แห่งความชอบธรรม" ทรงอวยพรอับราฮัมและพระเจ้าผู้สูงสุดทรงประทานชัยชนะแก่อับราฮัม เพื่อตอบแทนสำหรับพระพรนี้ อับราฮัมได้ถวายสิบลด (ร้อยละ 10) ของสิ่งของที่ริบมาทั้งหมดจากสงครามกับมัลคีเซเดค ตามกฎข้อนี้ อับรามได้ยอมรับตำแหน่งสูงของมัลคีเซเดคว่าเป็นปุโรหิตของพระเจ้า

หลายปีต่อมา พระเจ้าทรงแยกเลวี หลานชายอับราฮัม ออกมาต่างหาก ให้เป็นหัวหน้าเผ่าพวกปุโรหิต เมื่อได้รับพระบัญญัติบนภูเขาซีนาย คนเลวีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติพิธีที่พลับพลา ครอบครัวของอาโรนกลายเป็นปุโรหิตด้วย พวกปุโรหิตมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการเป็นคนทำหน้าที่แทนประชาชน เพื่อทูลขอต่อพระเจ้า โดยการเครื่องถวายบูชาหลายชนิดตามที่พระบัญญัติระบุ ในหมู่ปุโรหิต ผู้หนึ่งได้รับเลือกเป็นมหาปุโรหิต และท่านได้เข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดปีละครั้งในวันแห่งการชดใช้บาป โดยการถวายเลือดเป็นเครื่องบูชาบนหีบแห่งพันธสัญญา

ฮีบรู 9:7 “แต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้ง และต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเอง และเพื่อความผิดโดยไม่เจตนาของประชาชนด้วย”

โดยการถวายเครื่องบูชาประจำวันและประจำทุกปีเหล่านี้ บาปของผู้คนที่ถูกปกคลุมชั่วคราวจนกว่าพระเมสสิยาห์จะมารับบาปแทนพวกเขา

เมื่อพระเยซูทรงถูกเรียกว่ามหาปุโรหิตของเรา เป็นการอ้างอิงถึงการที่ทรงเป็นปุโรหิตทั้งสองลักษณะที่กล่าวก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับเมลคีเซเดคค พระได้รับการสถาปนาเป็นปุโรหิตนอกเหนือจากบทบัญญัติที่ที่ทรงประทานให้บนภูเขาซีนาย

ฮีบรู 5:6 “และได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่า ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค

เช่นเดียวกับปุโรหิตเผ่าเลวี พระเยซูทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า เมื่อทรงถวายพระชนม์ของพระองค์เองไถ่บาปของเรา

ฮีบรู 7:26-27 “มหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากอุบายไร้มลทิน แยกจากคนบาปทั้งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ พระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันๆ ดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆ ผู้ซึ่งตอนแรกถวายสำหรับความผิดของตัวเอง แล้วจึงถวายสำหรับความผิดของ ประชาชน ส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียว คือเมื่อพระองค์ได้ทรง ถวายพระองค์เองต่อพระเจ้า”

ต่างจากปุโรหิตทั้งหลายในเผ่าเลวี ที่ทำการถวายเครื่องบูชาเรื่อยๆไป มีเพียงพระเยซูที่ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเท่านั้น ได้ทรงไถ่บาปสำหรับทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้าผ่านทางพระองค์เพื่อรับชีวิตนิรันดร์

ฮีบรู 9:12 “พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์”

อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับพระเยซูในฐานะปุโรหิต -ปุโรหิตทุกคนได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์ พระเยซู แม้ว่าทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ ทรงรับสภาพเป็นชายคนหนึ่งที่ได้ทนทุกข์ทรมานจนตาย และทรงทำหน้าที่รับใช้เป็นมหาปุโรหิตของเรา

ฮีบรู 2:9 “แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน”

ในฐานะเป็นคนธรรมดา ทรงทำให้เราเกิดความอ่อนแอพบการทดลองใจทุกอย่าง เพื่อที่ว่าพระองค์เองจะได้ทรงเข้าช่วยเราในการฟันฝ่าไปได้

ฮีบรู 4:14-16 “เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเรา เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ”

พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าปุโรหิตคนอื่นใด ดังนั้นเขาจึงขนานนามพระองค์ว่า "มหาปุโรหิต" และทรงทำให้เรามีความกล้าหาญที่จะมาถึงพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries