settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงเผชิญการพิจารณาคดีใดก่อนที่ทรงถูกตรึงกางเขน?

คำตอบ


ในคืนที่พระเยซูทรงถูกจับกุม ทรงถูกนำมายืนต่อหน้าอันนาส คายาฟาส และสภาผู้นำทางศาสนาที่เรียกว่าสภาแซนเฮดริน ยอห์น 18:19-24 “มหาปุโรหิตก็ได้ถามพระเยซูถึงเหล่าสาวกของพระองค์ และคำสอนของพระองค์ พระเยซูตรัสตอบท่านว่า “เราได้กล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผย เราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลา และที่ในบริเวณพระวิหาร ที่พวกยิวเคยชุมนุมกัน เราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆเลย ท่านถามเราทำไม จงถามผู้ที่ได้ฟังเราว่า เราได้พูดอะไรกับเขา เขารู้ว่าเราสอนอะไร’ เมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่นั่นได้ตบพระพักตร์พระเยซูแล้วพูดว่า ‘เจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือ’ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘ถ้าเราพูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดนั้น แต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบเราทำไม’ อันนาสจึงให้พาพระเยซูซึ่งถูกมัดอยู่ไปหาคายาฟาส ผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการ” มัทธิว 26:57 “ผู้ที่จับพระเยซูได้พาพระองค์ไปถึงบ้านคายาฟาสมหาปุโรหิตประจำการ ที่พวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ได้ประชุมกันอยู่ที่นั่น” หลังจากนี้ทรงถูกนำพาไปประทับต่อหน้าปีลาต ผู้ว่าราชการโรมัน แล้วทรงถูกส่งไปพบเฮโรดและกลับไปยังปีลาตอีก ในที่สุดเขาก็ตัดสินให้ประหารชีวิตพระองค์ ยอห์น 18:23 “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘ถ้าเราพูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดนั้น แต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบเราทำไม’” ลูกา 23:7 “เมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของกษัตริย์เฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด ผู้กำลังพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น” ลูกา 23:11-12 “เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่นเยาะเย้ย เอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอีก ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้น ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกัน”

มีการพิจารณาคดีพระเยซู 6 ตอน ในศาลทางศาสนา 3 ตอนและ ต่อหน้าศาลโรมัน3 ตอน พระเยซูทรงถูกพิจารณาคดีต่อหน้าอันนาส อดีตมหาปุโรหิต คายาฟาส มหาปุโรหิตคนปัจจุบัน และสภาแซนเฮดริน ทรงถูกตั้งข้อหาในการพิจารณาคดี “เกี่ยวกับพระสอนศาสนา” พร้อมข้อกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า ที่ทรงประกาศว่าทรงเป็นบุตรของพระเจ้า พระเมสสิยาห์ การพิจารณาคดีต่อหน้าผู้มีสิทธิอำนาจชาวยิว การพิจารณาคดีทางศาสนา แสดงให้เห็นความแรงที่ผู้นำชาวยิวเกลียดชังพระองค์ เพราะพวกเขาไม่เคารพธรรมบัญญัติของยิวเองหลายข้อ

มีการทำผิดธรรมบัญญัติหลายข้อ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีเหล่านี้ จากมุมมองของธรรมบัญญัติของยิว

(1) ห้ามไม่ให้มีการพิจารณาคดีระหว่างเทศกาลเฉลิมฉลอง และพระเยซูทรงถูกพิจารณาคดีในเทศกาลปัสกา
(2) สมาชิกแต่ละคนในศาลมีสิทธิ์ออกเสียงเป็นรายบุคคลที่จะตัดสินว่าผิดหรือว่าให้พ้นผิด แต่พระเยซูทรงถูกตัดสินว่าผิดโดยเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี
(3) ถ้าใครถูกตัดสินว่าต้องโทษประหารชีวิต ต้องผ่านไปหนึ่งคืนก่อนกระทำการตามคำตัดสินได้ แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเท่านั้น ก่อนที่พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขน
(4) ชาวยิวไม่มีสิทธิอำนาจสั่งประหารชีวิตผู้ใด แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาตัดสินประหารพระเยซูได้
(5) ห้ามไม่ให้มีการพิจารณาคดีในยามค่ำคืน แต่การพิจารณาคดีนี้กระทำกันก่อนรุ่งสาง
(6) จำเลยต้องได้รับที่ปรึกษาให้คำแนะนำหรือตัวแทน แต่พระเยซูไม่ทรงมีผู้ใดเลย
(7) จำเลยต้องไม่ถูกซักถามคำถามที่ระบุถึงตนเอง แต่พระเยซูทรงถูกถามว่าทรงเป็นพระคริสต์หรือไม่ การพิจารณาคดีต่อหน้าเจ้าหน้าที่โรมันเริ่มต้นกับปีลาต ภายหลังจากที่พระเยซูทรงถูกโบยตีก่อนแล้ว

ยอห์น 18:23 “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ถ้าเราพูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดนั้น แต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบเราทำไม” ข้อกล่าวหาต่อพระองค์แตกต่างกันมากจากข้อกล่าวหาในเวลาพิจารณาคดีทางศาสนาของพระองค์ ทรงถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ายุยงประชาชนให้เกิดการจลาจล ห้ามคนไม่ให้เสียภาษี และอ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์ ปีลาตไม่พบว่ามีเหตุผลใดที่จะประหารพระเยซู ดังนั้นท่านจึงส่งเขาต่อไปยังเฮโรด ลูกา 23:7 “เมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของกษัตริย์เฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด ผู้กำลังพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น” เฮโรดได้ทำให้พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ย เขา ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดทางการเมือง จึงได้ส่งพระเยซูกลับไปหาปีลาต ลูกา 23:11-12 “เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่นเยาะเย้ย เอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอีก ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้น ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกัน” นี่คือการพิจารณาคดีครั้งสุดท้าย เมื่อปีลาตพยายามที่จะเอาใจความเคียดแค้นของชาวยิวโดยการสั่งให้โบยตีพระเยซู การโบยตีแบบโรมันเป็นการเฆี่ยนด้วยแส้ที่น่ากลัว อาจจะลงแส้ 39 ที ในความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะให้ปล่อยพระเยซู ปีลาตได้เสนอให้ตรึงกางเขนนักโทษบารับบัส และปล่อยพระเยซูไป แต่ไม่เป็นประโยชน์แล้ว ฝูงชนได้ร้องตะโกนเรียกให้ปล่อยตัวบารับบัส และพาพระเยซูไปตรึงที่กางเขน ปีลาตได้อนุญาตตามความต้องการของพวกเขา และยอมปล่อยให้พวกเขาทำกับพระเยซูตามใจชอบ ลูกา 23:25 “ท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้น ซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและการฆ่าคน แต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขา”

การพิจารณาคดีพระเยซูแสดงให้เห็นสิ่งที่ไม่บังควรที่สุดของกระบวนการยุติธรรม พระเยซู ผู้ทรงบริสุทธิ์ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ถูกกล่าวหาความผิดว่าก่ออาชญากรรม และถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงเผชิญการพิจารณาคดีใดก่อนที่ทรงถูกตรึงกางเขน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries