settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความหมายอละความสำคัญของมงกุฎหนาม?

คำตอบ


หลังจากถูกหลอกลวงด้วยการทดลองและการเฆี่ยนตีที่ตามมาและก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขน ทหารโรมัน "เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์ แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์เยาะเย้ยว่า "กษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ"" (มัทธิว 27:29 ดูยอห์น 19:2 – 5 เช่นเดียวกัน) ในขณะที่มงกุฎหนามจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากกว่า แต่มงกุฎหนามนั้นเกี่ยวกับการเยาะเย้ยมากกว่าความเจ็บปวด พระองค์เป็น "กษัตริย์ของพวกยิว" ถูกโบยตี ถ่มน้ำลายและถูกล้อเลียนโดยผู้ที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นทหารโรมันชั้นผู้น้อย มงกุฎหนามนั้นทำให้การเยาะเย้ยของพวกเขาสำเร็จ การนำสัญลักษณ์ของความสง่างามและความมีอำนาจ มงกุฎและเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดและเป็นการลดตำแหน่ง

สำหรับคริสเตียนมงกุฎหนามเป็นสิ่งที่เตือนเราถึงสองสิ่งคือ (1) พระเยซูเคยเป็นและยังคงเป็นกษัตริย์อย่างแน่นอน วันหนึ่งคนทั้งจักรวาลจะก้มลงกราบพระเยซูในฐานะ "จอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย" (วิวรณ์ 19:16) สิ่งที่ทหารโรมันหมายถึงในการเยาะเย้ยแท้จริงแล้วเป็นภาพของบทบาทสองบทบาทของพระคริสต์ อย่างแรกคือผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ทรมาน (อิสยาห์ 53) และสองคือพระเมสสิยาห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอยู่ (วิวรณ์ 19) (2) พระเยซูยอมด้วยเต็มพระทัยที่จะอดทนต่อความเจ็บปวด การล้อเลียนและความละอายใจทั้งหมดก็เพื่อพวกเราทุกคน มงกุฎหนามและการทุกข์ทรมานที่มาควบคู่กันนั้นหายไปหมดแล้วและในขณะนี้พระเยซูได้รับมงกุฎซึ่งมีค่าควรแก่พระองค์ "แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน" (ฮีบรู 2:9 เน้นโดยผู้เขียนบทความ)

ยังคงมีการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของตัวตนภายในมงกุฎหนาม เมื่ออาดัมกับเอวาทำบาปซึ่งเป็นการนำความบาปและการแช่งสาปเข้ามายังโลก ส่วนหนึ่งของคำแช่งสาปต่อมนุษยชาติคือ "...แผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้า เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความ ทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิต แผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้า..." (ปฐมกาล 3:17 – 18 เน้นโดยผู้เขียนบทความ) โดยที่ไม่รู้ทหารโรมันนำสิ่งที่เป็นคำสาปมาทำให้เป็นมงกุฎสำหรับผู้ที่จะนำเราออกจากคำแช่งสาปนั้น "พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง)" (กาลาเทีย 3:13) พระคริสต์ในการเสียสละเพื่อการไถ่บาปของพระองค์ พระองค์ได้นำเราออกจากคำแช่งสาปของความบาป ซึ่งมีหนามเป็นสัญลักษณ์ ในขณะที่การเตรียมการเอาไว้เป็นการเยาะเย้ย มงกุฎหนามแท้จริงแล้วเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเยี่ยมว่าพระเยซูคือใครและพระองค์มาเพื่อทำให้อะไรสำเร็จ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความหมายอละความสำคัญของมงกุฎหนาม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries